Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
85

851Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm.

2

85:2
Ps. 80:4
126:1
U bent uw land genadig geweest, HEER,

u keerde het lot van Jakob ten goede,

3nam de schuld van uw volk weg

en bedekte al zijn zonden. sela

4

85:4
Ps. 78:38
U bedwong uw woede

en wendde u af van uw brandende toorn.

5God, onze helper, keer tot ons terug,

onderdruk uw afschuw van ons.

6

85:6
Ps. 79:5
Wilt u voor eeuwig uw toorn laten duren,

verbolgen zijn van geslacht op geslacht?

7Breng ons weer tot leven,

dan zullen wij ons in u verheugen.

8Toon ons uw trouw, HEER,

en geef ons uw hulp.

9Ik wil horen wat God ons zegt.

De HEER spreekt woorden van vrede

tegen zijn volk, zijn getrouwen.

Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid!

10Voor wie hem eren is zijn hulp nabij:

zijn glorie komt wonen in ons land,

11

85:11
Ps. 89:15
trouw en waarheid omhelzen elkaar,

recht en vrede begroeten elkaar met een kus,

12

85:12
Jes. 45:8
uit de aarde bloeit de waarheid op,

het recht ziet uit de hemel toe.

13De HEER geeft al het goede:

ons land zal vruchten geven.

14Het recht gaat voor God uit

en baant voor hem de weg.

86

861Een gebed van David.

Hoor mij, HEER, en antwoord mij,

ik ben verzwakt en arm.

2Behoed mij, want ik ben u toegewijd,

red uw dienaar die op u vertrouwt,

u bent mijn God.

3Wees mij genadig, Heer,

heel de dag roep ik tot u,

4

86:4
Ps. 25:1
143:8
verblijd het hart van uw dienaar,

naar u verlang ik, Heer.

5U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,

uw trouw is groot voor ieder die u aanroept.

6

86:6
Ps. 5:2-3
Hoor mijn gebed, HEER,

luister naar mijn smeken.

7In dit uur van mijn nood roep ik u aan,

want u geeft mij antwoord.

8

86:8
Ex. 15:11
35:10
Ps. 89:7
Jer. 10:6
Geen god is u gelijk, Heer,

uw daden zijn zonder weerga.

9

86:9
Ps. 22:28
Op. 15:4
Alle volken, door u gemaakt, komen

en buigen zich, Heer, voor u

en prijzen uw naam.

10U bent groot, u doet wonderen,

u alleen bent God.

11

86:11
Ps. 26:3
27:11
Wijs mij uw weg, HEER,

laat mij wandelen op het pad van uw waarheid,

vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.

12U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart,

uw naam voor eeuwig prijzen.

13Want u toont mij uw grote trouw,

u verlost mij uit de diepte van het dodenrijk.

14

86:14
Ps. 54:5
God, een opstandige bende komt op mij af,

met geweld bedreigen zij mijn leven,

zij houden u niet voor ogen.

15

86:15
Ex. 34:6
Ps. 103:8
145:8
U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig,

geduldig, trouw en waarachtig.

16

86:16
Ps. 25:16
116:16
Keer u tot mij en wees mij genadig,

schenk kracht aan uw dienaar,

red het kind van uw dienares.

17Geef mij een teken van uw goedheid,

dan zullen mijn haters verbleken en zien

dat u, HEER, mij bijstaat en troost.

87

871-2

87:1-2
Ps. 78:68
Jes. 2:2-3
Zach. 2:14
Van de Korachieten, een psalm, een lied.

Boven alle steden van Jakob

heeft de HEER de poorten van Sion lief,

zijn vesting op de heilige bergen.

3Van u wordt met lof gesproken,

stad van God. sela

4‘Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen.

Filistea, Tyrus en Nubië

zijn alle hier geboren.’

5

87:5
Ps. 48:9
Met recht kan men van Sion zeggen:

‘Welk volk ook, het is hier geboren,

de Allerhoogste houdt Sion in stand.’

6

87:6
Jes. 4:3
Bij de namen van de volken schrijft de HEER:

‘Dit volk is hier geboren.’ sela

7En dansend zingen zij:

‘Mijn bronnen zijn alleen in u.’