Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
84

841Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van de Korachieten, een psalm.

2Hoe lieflijk is uw woning,

HEER van de hemelse machten.

3

84:3
Ps. 42:2-3
Van verlangen smacht mijn ziel

naar de voorhoven van de HEER.

Mijn hart en mijn lijf roepen

om de levende God.

4

84:4
Ps. 5:3
Zelfs de mus vindt een huis

en de zwaluw een nest

waarin ze haar jongen neerlegt,

bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,

mijn koning en mijn God.

5Gelukkig wie wonen in uw huis,

gedurig mogen zij u loven. sela

6Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,

met in hun hart de wegen naar u.

7

84:7
Ezech. 34:26
Joël 2:23
Trekken zij door een dal van dorheid,

het verandert voor hen in een oase;

rijke zegen daalt als regen neer.

8Steeds krachtiger gaan zij voort

om in Sion voor God te verschijnen.

9HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed,

luister naar mij, God van Jakob. sela

10God, ons schild, zie naar ons om,

sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.

11Beter één dag in uw voorhoven

dan duizend dagen daarbuiten,

beter op de drempel van Gods huis

dan wonen in de tenten der goddelozen.

12Want God, de HEER, is een zon en een schild.

Genade en glorie schenkt de HEER,

zijn weldaden weigert hij niet

aan wie onbevangen op weg gaan.

13HEER van de hemelse machten,

gelukkig de mens die op u vertrouwt.

85

851Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm.

2

85:2
Ps. 80:4
126:1
U bent uw land genadig geweest, HEER,

u keerde het lot van Jakob ten goede,

3nam de schuld van uw volk weg

en bedekte al zijn zonden. sela

4

85:4
Ps. 78:38
U bedwong uw woede

en wendde u af van uw brandende toorn.

5God, onze helper, keer tot ons terug,

onderdruk uw afschuw van ons.

6

85:6
Ps. 79:5
Wilt u voor eeuwig uw toorn laten duren,

verbolgen zijn van geslacht op geslacht?

7Breng ons weer tot leven,

dan zullen wij ons in u verheugen.

8Toon ons uw trouw, HEER,

en geef ons uw hulp.

9Ik wil horen wat God ons zegt.

De HEER spreekt woorden van vrede

tegen zijn volk, zijn getrouwen.

Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid!

10Voor wie hem eren is zijn hulp nabij:

zijn glorie komt wonen in ons land,

11

85:11
Ps. 89:15
trouw en waarheid omhelzen elkaar,

recht en vrede begroeten elkaar met een kus,

12

85:12
Jes. 45:8
uit de aarde bloeit de waarheid op,

het recht ziet uit de hemel toe.

13De HEER geeft al het goede:

ons land zal vruchten geven.

14Het recht gaat voor God uit

en baant voor hem de weg.

86

861Een gebed van David.

Hoor mij, HEER, en antwoord mij,

ik ben verzwakt en arm.

2Behoed mij, want ik ben u toegewijd,

red uw dienaar die op u vertrouwt,

u bent mijn God.

3Wees mij genadig, Heer,

heel de dag roep ik tot u,

4

86:4
Ps. 25:1
143:8
verblijd het hart van uw dienaar,

naar u verlang ik, Heer.

5U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,

uw trouw is groot voor ieder die u aanroept.

6

86:6
Ps. 5:2-3
Hoor mijn gebed, HEER,

luister naar mijn smeken.

7In dit uur van mijn nood roep ik u aan,

want u geeft mij antwoord.

8

86:8
Ex. 15:11
35:10
Ps. 89:7
Jer. 10:6
Geen god is u gelijk, Heer,

uw daden zijn zonder weerga.

9

86:9
Ps. 22:28
Op. 15:4
Alle volken, door u gemaakt, komen

en buigen zich, Heer, voor u

en prijzen uw naam.

10U bent groot, u doet wonderen,

u alleen bent God.

11

86:11
Ps. 26:3
27:11
Wijs mij uw weg, HEER,

laat mij wandelen op het pad van uw waarheid,

vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.

12U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart,

uw naam voor eeuwig prijzen.

13Want u toont mij uw grote trouw,

u verlost mij uit de diepte van het dodenrijk.

14

86:14
Ps. 54:5
God, een opstandige bende komt op mij af,

met geweld bedreigen zij mijn leven,

zij houden u niet voor ogen.

15

86:15
Ex. 34:6
Ps. 103:8
145:8
U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig,

geduldig, trouw en waarachtig.

16

86:16
Ps. 25:16
116:16
Keer u tot mij en wees mij genadig,

schenk kracht aan uw dienaar,

red het kind van uw dienares.

17Geef mij een teken van uw goedheid,

dan zullen mijn haters verbleken en zien

dat u, HEER, mij bijstaat en troost.