Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
145

1451Een loflied van David.

U, mijn God en koning, wil ik roemen,

uw naam prijzen tot in eeuwigheid.

2

145:2
Ps. 68:20
Elke dag opnieuw wil ik u prijzen,

uw naam loven tot in eeuwigheid:

3

145:3
Job 36:26
Ps. 48:2
‘Groot is de HEER, hem komt alle lof toe,

zijn grootheid is niet te doorgronden.’

4

145:4
Ps. 71:18
78:4
Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen,

uw machtige daden verkondigen.

5Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit,

ook ik wil uw wonderen bekendmaken.145:5 Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit,/ ook ik wil uw wonderen bekendmaken – Volgens een Qumran-handschrift en sommige oude vertalingen. MT: ‘De glorie van uw majesteit en uw wonderwerken wil ik bekendmaken’.

6Laten zij getuigen van uw geduchte daden,

ook ik wil van uw grootheid vertellen.

7Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden,

uw gerechtigheid luid bezingen:

8

145:8
Ex. 34:6
Ps. 103:8
‘Genadig en liefdevol is de HEER,

hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

9Goed is de HEER voor alles en allen,

hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’

10Laten al uw schepselen u loven, HEER,

en uw getrouwen u prijzen.

11Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap,

spreken over uw machtige werken,

12aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen,

de glorie en de glans van uw koningschap:

13

145:13
Ps. 10:16
102:13
Dan. 3:33
1 Tim. 1:17
‘Uw koningschap omspant de eeuwen,

uw heerschappij omvat alle geslachten.’145:13 Psalm 145 is een acrostichon: de verzen beginnen steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. De veertiende letter (noen) ontbreekt echter in MT. Een Qumran-handschrift en sommige oude vertalingen lezen aanvullend: ‘Betrouwbaar is de HEER in alles wat hij zegt, heel zijn schepping blijft hij trouw.’

14

145:14
Ps. 94:18
146:8
‘Een steun is de HEER voor wie is gevallen,

wie gebukt gaat richt hij op.

15

145:15
Ps. 104:27
Allen zien hoopvol naar u uit,

u geeft voedsel, op de juiste tijd.

16Gul is uw hand geopend,

u vervult het verlangen van alles wat leeft.

17

145:17
Deut. 32:4
Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet,

zijn schepselen blijft hij trouw.

18

145:18
Deut. 4:7
Jes. 58:9
Allen die hem aanroepen is de HEER nabij,

die hem roepen in vast vertrouwen.

19Hij vervult het verlangen van wie hem eren,

hij hoort hun klacht en komt te hulp.

20De HEER waakt over wie hem liefhebben,

maar wie hem afwijzen, vaagt hij weg.’

21Laat zó mijn mond de lof spreken van de HEER,

en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen,

tot in eeuwigheid.

146

1461Halleluja!

Loof de HEER, mijn ziel.

2

146:2
Ps. 104:33
De HEER wil ik loven, zolang ik leef,

mijn God bezingen zolang ik besta.

3Vertrouw niet op mensen met macht,

op een sterveling bij wie geen redding is.

4Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,

op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.

5Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,

wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,

6

146:6
Ex. 20:11
Neh. 9:6
Ps. 121:2
124:8
die hemel en aarde heeft gemaakt,

de zee en alles wat daar leeft,

hij die trouw is tot in eeuwigheid,

7

146:7
Ps. 68:7
103:6
Jes. 49:9
61:1
recht doet aan de verdrukten,

brood geeft aan de hongerigen.

De HEER bevrijdt de gevangenen,

8

146:8
Ps. 11:7
145:14
de HEER opent de ogen van blinden,

de HEER richt de gebogenen op,

de HEER heeft de rechtvaardigen lief,

9

146:9
Ex. 22:20-21
Ps. 68:6
de HEER beschermt de vreemdelingen,

wezen en weduwen steunt hij,

maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.

10

146:10
Ex. 15:18
Ps. 145:13
De HEER is koning tot in eeuwigheid,

je God, Sion, van geslacht op geslacht.

Halleluja!

147

1471

147:1
Ps. 92:2
Halleluja!

Hoe goed is het te zingen voor onze God,

hoe heerlijk hem onze lof te brengen.

2

147:2
Jes. 11:12
56:8
Jer. 31:10
De bouwer van Jeruzalem, dat is de HEER,

hij brengt de ballingen van Israël bijeen.

3

147:3
Job 5:18
Jer. 33:6
Hij geneest wie gebroken zijn

en verzorgt hun diepe wonden.

4

147:4
Jes. 40:26
Hij bepaalt het getal van de sterren,

hij roept ze alle bij hun naam.

5

147:5
Jes. 40:28
Groot is onze Heer en oppermachtig,

zijn inzicht is niet te meten.

6

147:6
1 Sam. 2:7-8
De HEER richt de vernederden op

en drukt de goddelozen neer.

7Hef voor de HEER een hymne aan,

zing voor onze God een lied bij de lier,

8

147:8
Job 5:9-10
Jer. 14:22
Joël 2:23
voor hem die de hemel met wolken bedekt,

die de aarde met regen doordrenkt,

die het gras op de bergen laat groeien,

9

147:9
Job 38:41
Mat. 6:26
die voedsel geeft aan de dieren,

aan de roepende jongen van de raaf.

10

147:10
Ps. 20:8-9
33:16-18
Niet de kracht van paarden verheugt hem,

niet de sterkte van soldaten geeft hem vreugde,

11vreugde vindt de HEER in wie hem eren

en in wie hopen op zijn liefde en trouw.

12Prijs, Jeruzalem, prijs de HEER,

loof, Sion, loof je God.

13

147:13
Jes. 65:18
Hij heeft de grendels van je poorten versterkt,

het volk binnen je muren gezegend.

14

147:14
Lev. 26:6
Ps. 81:17
Hij geeft je vrede en veilige grenzen,

met vette tarwe stilt hij je honger.

15

147:15-16
Jes. 55:10-11
Hij zendt zijn bevelen naar de aarde,

vlug als een renbode gaat zijn woord.

16Hij laat het sneeuwen als wol,

rijp strooit hij uit als stof,

17

147:17
Job 37:10
38:22
hagel werpt hij in brokken neer,

wie is tegen zijn koude bestand?

18Hij zendt zijn woord en alles smelt,

hij stuurt zijn adem, de wateren stromen.

19

147:19
Deut. 33:3-4
Hij maakt zijn woorden aan Jakob bekend,

zijn wetten en voorschriften aan Israël.

20

147:20
Deut. 4:7-8
Met geen ander volk heeft hij zich zo verbonden,

met zijn wetten zijn zij niet vertrouwd.

Halleluja!