Bijbel in Gewone Taal (BGT)
16

Opstand tegen Mozes

Kritiek op Mozes en Aäron

161-2Korach, de zoon van Jishar en de kleinzoon van Kehat, kwam uit de stam Levi. Hij kwam in opstand tegen Mozes. Ook drie mannen uit de stam Ruben kwamen in opstand: Datan en Abiram, de zonen van Eliab, en On, de zoon van Pelet. En verder nog 250 belangrijke leiders van het volk. Iedereen had respect voor hen.

3Al die mannen gingen tegenover Mozes en Aäron staan. Ze zeiden: ‘Mozes en Aäron, het moet afgelopen zijn met de manier waarop jullie je gedragen! Jullie denken dat jullie beter zijn dan de andere Israëlieten. Maar het hele volk is heilig, want de Heer is aanwezig bij alle Israëlieten.’

Mozes reageert

4Toen Mozes dat hoorde, boog hij diep voorover om te bidden. 5Daarna zei hij tegen Korach en de anderen: ‘Morgen weten we wie er heilig zijn en dicht bij de Heer mogen komen. Want dan zal de Heer laten zien wie van jullie bij hem hoort. Dan zal hij bepalen wie priester mag zijn.

6Luister, Korach, en jullie allemaal. Ik zal zeggen wat jullie moeten doen. Jullie moeten morgen allemaal een koperen schaal meebrengen. 7-8Doe er gloeiende kooltjes in, en leg daar wierook op. Daarna moeten jullie de schalen aanbieden aan de Heer. De persoon die dan door de Heer uitgekozen wordt, die is heilig.’

En Mozes zei: ‘Luister, Levieten, het moet afgelopen zijn met jullie kritiek! 9-10Onze God heeft jullie uitgekozen om hem te dienen. Jullie zijn de enigen van het volk die bij de heilige tent mogen werken. Dat werk doen jullie voor het hele volk. Jullie en de andere Levieten mogen dicht bij de Heer komen. Is dat niet genoeg? Willen jullie ook nog priester zijn?

11Jullie en al die mensen hier klagen tegen Aäron. Maar eigenlijk komen jullie in opstand tegen de Heer!’

Datan en Abiram luisteren niet

12Mozes gaf opdracht om Datan en Abiram te halen, de zonen van Eliab. Maar die zeiden: ‘We komen niet! 13U hebt ons weggehaald uit een land waar eten en drinken was voor iedereen. U hebt ons hierheen gebracht, om ons in de woestijn te laten sterven! Is dat niet genoeg? Moet u nu ook nog de baas over ons spelen?

14U zou ons naar een land brengen waar meer dan genoeg te eten en te drinken is voor iedereen. U zou ons akkers en wijngaarden geven. Maar u hebt ons bedrogen! Nee, we komen niet!’

15Toen werd Mozes woedend. Hij zei tegen de Heer: ‘Neem hun offers niet aan! Ik heb niemand van hen kwaad gedaan, ik heb nog nooit iemand slecht behandeld!’

De test met de koperen schalen

16Mozes zei nog een keer tegen Korach: ‘Jij en al je vrienden moeten morgen naar de heilige tent komen. Aäron zal er ook zijn. 17Iedereen moet een koperen schaal meebrengen, en daar gloeiende kooltjes en wierook in leggen. Al die schalen moeten naar de heilige tent gebracht worden, de schalen van de 250 mannen, en de schalen van jouzelf en van Aäron.’

18Zo gebeurde het. Iedereen pakte een schaal, en deed daar gloeiende kooltjes en wierook in. Iedereen ging bij de ingang van de heilige tent staan, ook Mozes en Aäron. 19En ook Korach en alle mensen die bij hem hoorden, stonden daar.

God wil het volk straffen

Toen zagen alle Israëlieten de Heer, stralend en machtig. 20De Heer zei tegen Mozes en Aäron: 21‘Ga opzij, weg bij die ongehoorzame mensen. Want ik ga hen onmiddellijk vernietigen!’

22Mozes en Aäron bogen diep voorover om te bidden. Ze zeiden: ‘God, u hebt iedereen het leven gegeven. Gaat u nu het hele volk straffen voor de fouten van één mens?’ 23Toen zei de Heer tegen Mozes: 24‘Zeg dat iedereen weg moet gaan bij de tenten van Korach, Datan en Abiram.’

25Mozes ging met de leiders van het volk naar de tenten van Datan en Abiram. 26En hij zei tegen het volk: ‘Ga weg, weg bij de tenten van deze slechte mannen! En raak niets aan dat van hen is. Anders zullen jullie sterven door hun fouten.’

27Daarna ging iedereen weg bij de tenten van Korach, Datan en Abiram.

Het volk zal zien wie gelijk heeft

Toen kwamen Datan en Abiram naar buiten. Ze bleven bij de ingang van hun tent staan. Hun vrouwen en kinderen stonden erbij.

28Mozes zei tegen het volk: ‘Nu zullen jullie begrijpen dat ik door de Heer uitgekozen ben. Niets van alles wat ik gedaan heb, heb ik zelf bedacht. Ik heb het allemaal gedaan omdat de Heer mij daarvoor opdracht gaf.

29Als de Heer mij niet uitgekozen heeft, zullen deze mensen net zo sterven als iedereen. 30Maar stel dat de Heer iets laat gebeuren dat nog nooit gebeurd is. Stel dat de aarde opengaat. En dat deze mensen met al hun bezit in de aarde verdwijnen, en levend begraven worden. Dan zullen jullie begrijpen dat zij tegen de Heer in opstand gekomen zijn.’

Alle ongehoorzame mensen sterven

31Direct na die woorden scheurde de grond open onder Korach, Datan en Abiram. 32Ze verdwenen in de aarde, samen met hun families, hun slaven en al hun bezittingen. 33Levend verdwenen ze naar het land van de dood, met iedereen die bij hen hoorde. De aarde sloot zich weer boven hen en zij waren er niet meer.

34Alle Israëlieten die erbij stonden, vluchtten weg. Want ze hoorden die mensen schreeuwen. En ze waren bang dat ze zelf ook in de aarde zouden verdwijnen.

35Toen kwam er vuur uit de heilige tent. En alle 250 mannen die wierook geofferd hadden, werden door het vuur gedood.

17

De schalen moeten platgeslagen worden

171De Heer zei tegen Mozes: 2‘Laat Eleazar, de zoon van Aäron, bij je komen. Hij moet de koperen schalen uit de as halen, en de gloeiende kooltjes weggooien. Hij moet ze ver weggooien, want ze zijn heilig.

3Ook de schalen zijn heilig. Want de mannen die voor hun fouten gedood zijn, hebben die schalen aan mij aangeboden. Je moet ze platslaan, en het koper gebruiken om het altaar helemaal mee te bedekken. Zo zullen de Israëlieten altijd herinnerd worden aan wat hier gebeurd is.’

Het altaar wordt bedekt met koper

4-5De priester Eleazar deed wat Mozes namens de Heer gezegd had. Hij pakte alle koperen schalen van de mannen die door het vuur gedood waren. Hij liet ze platslaan, en bedekte daarna het altaar met het koper.

Het koper op het altaar moest de Israëlieten herinneren aan wat er gebeurd was. Dan zouden ze weer weten dat alleen de nakomelingen van Aäron wierook aan de Heer mochten offeren. Niemand anders mocht dat doen. Wie dat toch deed, zou net zo gestraft worden als Korach en de anderen die in opstand gekomen waren.

De Israëlieten klagen weer

6De volgende dag kwamen alle Israëlieten bij Mozes en Aäron klagen. Ze zeiden: ‘Jullie hebben het volk van de Heer gedood!’ 7Ze kwamen allemaal dreigend op Mozes en Aäron af. Toen zagen ze dat de wolk van de Heer boven de heilige tent hing. De Heer was gekomen, stralend en machtig.

8Mozes en Aäron gingen naar de heilige tent. 9Daar zei de Heer tegen Mozes: 10‘Ga opzij! Ga weg bij dat volk. Want ik ga ze onmiddellijk vernietigen!’

Mozes en Aäron bogen diep voorover om te bidden. 11En Mozes zei tegen Aäron: ‘Neem een schaal en doe er gloeiende kooltjes van het altaar in. Leg daar wierook op. Ga dan naar het volk, en vraag aan God om hen te vergeven. Doe het zo snel mogelijk, want de Heer is al begonnen met straffen!’

Aäron vraagt vergeving voor het volk

12Aäron deed wat Mozes gezegd had, en ging snel naar het volk. Daar waren al veel mensen gestorven. Aäron pakte een schaal, legde er wierook in, en verbrandde de wierook. Zo vroeg hij de Heer om vergeving voor het volk. 13Terwijl Aäron dat deed, stond hij tussen de levende en de dode mensen in. Toen kwam er een eind aan Gods straf.

14Er waren 14.700 mensen gestorven. Daarbij waren niet de mensen meegeteld die al gestorven waren na de opstand van Korach. 15Toen er geen mensen meer stierven, ging Aäron terug naar Mozes.

De twaalf stokken in de heilige tent

16De Heer zei tegen Mozes: 17-18‘Vraag aan de leider van elke stam een stok. Twaalf stokken moet je hebben, van elke leider één. Op elke stok moet je de naam van een stam schrijven. Maar op de stok van de stam Levi moet je Aärons naam schrijven. 19Leg alle stokken in de heilige tent, voor de kist met de wet. Dat is de plek waar ik altijd met je spreek. 20De stok van de man die ik als priester uitkies, zal gaan bloeien. Zo zal ik een einde maken aan het geklaag van de Israëlieten.’

21Mozes vertelde de Israëlieten wat de Heer gezegd had. Alle leiders van de stammen gaven hem een stok. Het waren in totaal twaalf stokken, en één daarvan was van Aäron. 22Mozes legde de stokken in de heilige tent, voor de kist met de wet.

De stok van Aäron bloeit

23De volgende dag ging Mozes de heilige tent in. Daar zag hij dat de stok van Aäron, de stok van de stam Levi, bloeide. Er groeiden knoppen en bloemen aan, en zelfs rijpe vruchten.

24Mozes nam de stokken uit de heilige tent mee naar buiten. Hij liet de Israëlieten zien wat er gebeurd was. Daarna kreeg iedere stamleider zijn eigen stok weer terug.

25Toen zei de Heer tegen Mozes: ‘Leg de stok van Aäron weer terug, voor de heilige kist. Hij moet bewaard worden als waarschuwing voor het volk. Dan zullen ze niet meer in opstand komen. Als ze ooit nog tegen mij klagen, zullen ze sterven.’ 26Mozes deed wat de Heer gezegd had.

Het volk is bang

27De Israëlieten zeiden tegen Mozes: ‘We zullen allemaal sterven. Het is afgelopen met ons! Het is afgelopen! 28Want iedereen die in de buurt van de heilige tent komt, sterft! Waarom moeten we allemaal sterven?’

18

De Levieten en hun beloning

Aäron is verantwoordelijk

181De Heer zei tegen Aäron: ‘Jij en je zonen zijn verantwoordelijk voor de heilige tent. Als jullie je werk als priester niet goed doen, worden jullie gestraft. En als er iets verkeerds gebeurt bij de heilige tent, wordt jullie hele familie gestraft.

2Laat ook de Levieten bij de heilige tent werken. Zij zijn familie van je, jullie horen bij dezelfde stam. Zij moeten jou en je zonen helpen bij het werk in de tent met de heilige kist. 3Ze moeten voor de heilige tent zorgen, en allerlei taken voor jou doen. Maar ze mogen niet te dicht bij het altaar en de heilige voorwerpen komen. Als ze dat wel doen, zullen ze sterven. En niet alleen zij, maar ook jij en je zonen!

De Levieten zijn in dienst van Aäron

4De Levieten moeten jou dus helpen met al het werk bij de heilige tent. Alleen de Levieten mogen jou en je zonen helpen, niemand anders. 5En jullie zijn de enigen die het altaar en de heilige voorwerpen mogen verzorgen. Let daar goed op! Want anders word ik weer kwaad op de Israëlieten.

6Uit het hele volk heb ik één groep gekozen voor een speciale taak. Dat zijn de Levieten, jouw familieleden. Zij horen bij mij. Zij moeten jullie helpen met het werk bij de heilige tent. 7Maar alleen jij en je zonen mogen als priester werken bij het altaar. Alleen jullie mogen achter het gordijn komen dat voor de heilige kist hangt. Want alleen jullie heb ik priester gemaakt, aan jullie heb ik die bijzondere taak gegeven. Ieder ander die in de heilige tent komt, moet gedood worden.’

Het loon van de priesters

8De Heer zei ook tegen Aäron: ‘Ik maak jou verantwoordelijk voor alles wat de Israëlieten aan mij aanbieden. Alles wat zij geven, is voor jou en je zonen. Want priesters hebben voor altijd recht op een deel van de offers.

9Jullie krijgen van alle heilige offers het gedeelte dat niet verbrand wordt: van de graanoffers, van de offers waarmee een fout goedgemaakt wordt, en van de offers waarmee iemands schuld goedgemaakt wordt. 10Alleen de mannen uit je familie mogen van die offers eten. Dat moeten ze doen op een heilige plaats, want de offers zijn heel heilig.

11Ook het vlees dat omhooggehouden wordt om het aan mij aan te bieden, is voor jou en je zonen en dochters. Dat geldt voor altijd. Al je familieleden mogen ervan eten, als ze maar rein zijn.

12-13Als de Israëlieten olijfolie, wijn of graan aan mij geven, krijgen jullie daar het beste deel van. Ze moeten de eerste opbrengst van het land aan mij aanbieden. Dat deel is voor jullie. Al je familieleden mogen ervan eten, als ze maar rein zijn.

14Ook alles in het land wat voor mij apart gehouden wordt, is voor jullie.

15De Israëlieten moeten het eerste jong van elk dier aan mij aanbieden. Daarna is het voor jullie. Maar als het een onrein dier is, moet je een geldbedrag aannemen in plaats van het dier.

Ook de oudste zoon van elke moeder moet aan mij aangeboden worden, en is dus voor jullie. Maar in plaats van die zoon moet je een geldbedrag aannemen. 16Als het kind één maand oud is, moeten de ouders 50 gram zilver betalen volgens het officiële gewicht.

17Het eerste jong van een koe, een schaap of een geit mag niet vervangen worden door een geldbedrag. Het is heilig, het is voor mij. Je moet het bloed van het dier over het altaar gieten. De vette delen van het dier moet je op het altaar verbranden. Zo’n offer heeft een heerlijke geur. Het is een geschenk voor mij, dat ik graag aanneem. 18Het vlees van de borst en de rechterachterpoot is voor jullie.

19Een deel van alle offers die de Israëlieten aan mij brengen, geef ik dus aan jou en je zonen en dochters. Dat geldt voor altijd. Het is een belofte van mij aan jou en je nakomelingen. En die belofte blijft eeuwig gelden.’

Het loon van de Levieten

20De Heer zei verder tegen Aäron: ‘Jij krijgt geen eigen grond in het land, zoals de andere Israëlieten. In plaats daarvan mag jij als priester voor mij werken.

21-24Hetzelfde geldt voor alle Levieten. Ook zij krijgen geen eigen grond, zoals de andere Israëlieten.

De andere Israëlieten moeten een tiende deel van hun oogst aan mij aanbieden. En dat deel geef ik aan de Levieten. Dat is hun loon voor het werk dat ze bij de heilige tent doen. Alleen zij mogen bij de heilige tent werken. Verder mogen er geen Israëlieten in de buurt van de heilige tent komen. Als dat toch gebeurt, zullen ze sterven.

De Levieten moeten dus al het werk bij de heilige tent doen. En zij zijn er verantwoordelijk voor dat er niets verkeerds gebeurt bij de heilige tent. Dat geldt voor altijd, nu en in de toekomst.’

Geschenken voor de Heer

25De Heer zei tegen Mozes: 26‘Zeg het volgende tegen de Levieten: ‘De Heer geeft jullie dus een tiende deel van de oogst van het volk. Als jullie dat krijgen, moeten jullie daarvan weer een tiende deel aan de Heer geven. 27Dat is dan jullie geschenk aan de Heer. Dan is het alsof jullie graan van je eigen akker geven, en wijn en olijfolie van je eigen land.

28-29Jullie moeten dus net als alle Israëlieten een tiende deel aan de Heer geven en aan Aäron, de priester. Houd daarom een deel van alles wat jullie van de Israëlieten krijgen, apart voor de Heer. Het moet het beste deel zijn. Want het is een geschenk voor de Heer. 30Dan is het alsof jullie de oogst van je eigen grond geven, je eigen graan en je eigen wijn.

31Wat er overblijft, is voor jullie. Je mag het eten waar je maar wilt, en al je familieleden mogen mee-eten. Het is jullie loon voor het werk bij de heilige tent. 32Maar geef het beste deel aan de Heer. Dan ga je op de juiste manier om met de offers van het volk. Als jullie je niet aan die regels houden, zullen jullie sterven.’’