Bijbel in Gewone Taal (BGT)
1

Een nieuwe tempel in Jeruzalem

De tempel mag weer opgebouwd worden

11Toen Cyrus koning van Perzië geworden was, gebeurde er wat Jeremia al gezegd had: de Heer zorgde ervoor dat Cyrus een belangrijk besluit nam. Cyrus schreef het besluit op, en liet de tekst in het hele land voorlezen. De tekst was:

2‘Dit is een boodschap van Cyrus, de koning van Perzië. De Heer, de God van de hemel, heeft alle koninkrijken op aarde aan mij gegeven. En hij heeft tegen mij gezegd dat ik voor hem een tempel moet laten bouwen in Jeruzalem, in Juda. 3Daarom moeten alle mensen die bij de God van Israël horen, naar Jeruzalem teruggaan. Hun God zal hen daarbij helpen. Zij moeten de tempel van de Heer, de God van Israël, die in Jeruzalem woont, weer opbouwen.

4Alle inwoners van mijn rijk moeten de mensen die naar Jeruzalem gaan, helpen. Ze moeten zilver, goud en vee meegeven, en alles wat er verder nodig is. Ze mogen ook geschenken meegeven voor de tempel van de God die in Jeruzalem woont.’

5Toen zorgde de Heer ervoor dat de stammen Juda en Benjamin met hun leiders teruggingen naar Jeruzalem. Ook de Levieten en de priesters gingen mee. Ze wilden de tempel van de Heer weer gaan opbouwen. 6Ze kregen veel kostbare geschenken mee: voorwerpen van zilver en goud, vee, en alles wat er verder nodig was. Ze kregen ook allerlei extra geschenken mee voor de tempel.

De heilige voorwerpen uit de tempel

7Koning Cyrus gaf ook de heilige voorwerpen uit de tempel van de Heer terug. Koning Nebukadnessar had die voorwerpen meegenomen uit Jeruzalem. Hij had ze bewaard in de tempel van zijn eigen goden.

8Koning Cyrus liet die voorwerpen halen door Mitredat, de bewaker van de schatkamers. En die gaf ze aan Sesbassar, de leider van Juda. Alle voorwerpen die Nebukadnessar meegenomen had, waren er nog.

9Dit waren de voorwerpen: dertig gouden schalen, duizend zilveren schalen, 29 messen, 10dertig gouden bekers, 410 verschillende soorten zilveren bekers en duizend andere voorwerpen. 11Bij elkaar waren het 5400 gouden en zilveren voorwerpen.

Sesbassar nam alles mee toen de Judeeërs uit Babylonië teruggingen naar Jeruzalem.

2

Lijst van Judeeërs uit Babel

De mensen gaan terug naar Juda

21-2Koning Nebukadnessar had de inwoners van Juda meegenomen naar Babylonië. Nu gingen ze terug naar Juda onder leiding van Zerubbabel, Jesua, Nechemja, Seraja, Reëlaja, Mordechai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rechum en Baäna. Ze gingen weer wonen in Jeruzalem en in andere steden in Juda.

Nu volgt er een lijst van families die teruggekomen zijn uit Babylonië.

Israëlitische mannen

Hier volgen de aantallen van Israëlitische mannen die teruggingen:

3van de familie van Paros: 2172

4van de familie van Sefatja: 372

5van de familie van Arach: 775

6van de familie van Pachat-Moab, namelijk de nakomelingen van Jesua en Joab: 2812

7van de familie van Elam: 1254

8van de familie van Zattu: 945

9van de familie van Zakkai: 760

10van de familie van Bani: 642

11van de familie van Bebai: 623

12van de familie van Azgad: 1222

13van de familie van Adonikam: 666

14van de familie van Bigwai: 2056

15van de familie van Adin: 454

16van de familie van Ater, namelijk de nakomelingen van Chizkia: 98

17van de familie van Besai: 323

18van de familie van Jora: 112

19van de familie van Chasum: 223

20van de familie van Gibbar: 95

21inwoners van Betlehem: 123

22inwoners van Netofa: 56

23inwoners van Anatot: 128

24inwoners van Azmawet: 42

25inwoners van Kirjat-Jearim, Kefira en Beërot: 743

26inwoners van Rama en Geba: 621

27inwoners van Michmas: 122

28inwoners van Betel en Ai: 223

29inwoners van Nebo: 52

30van de familie van Magbis: 156

31van de familie van een andere Elam: 1254

32van de familie van Charim: 320

33inwoners van Lod, Chadid en Ono: 725

34inwoners van Jericho: 345

35inwoners van Senaä: 3630.

Priesters

36Deze priesters gingen terug:

van de familie van Jedaja, namelijk de priesters die afstammen van Jesua: 973

37van de familie van Immer: 1052

38van de familie van Paschur: 1247

39van de familie van Charim: 1017.

Levieten

40Deze Levieten gingen terug: 74 Levieten van de familie van Jesua en Kadmiël, namelijk de nakomelingen van Hodawja.

Tempelzangers

41Deze tempelzangers gingen terug: 128 zangers van de familie van Asaf.

Bewakers van de tempelpoorten

42Deze bewakers van de tempelpoorten gingen terug: in totaal 139 bewakers van de familie van Sallum, Ater, Talmon, Akkub, Chatita en Sobai.

Helpers in de tempel en nakomelingen van de slaven van Salomo

43Deze helpers in de tempel gingen terug: de nakomelingen van Sicha, Chasufa, Tabbaot, 44Keros, Siaha, Padon, 45Lebana, Chagaba, Akkub, 46Chagab, Salmai, Chanan, 47Giddel, Gachar, Reaja, 48Resin, Nekoda, Gazzam, 49Uzza, Paseach, Besai, 50Asna, Meünim, Nefusim, 51Bakbuk, Chakufa, Charchur, 52Baslut, Mechida, Charsa, 53Barkos, Sisera, Temach, 54Nesiach en Chatifa.

55En deze nakomelingen van de slaven van koning Salomo gingen terug: de nakomelingen van Sotai, Soferet, Peruda, 56Jaäla, Darkon, Giddel, 57Sefatja, Chattil, Pocheret-Hassebaïm en Ami.

58In totaal kwamen er 392 helpers in de tempel en nakomelingen van de slaven van Salomo terug.

Andere mensen die terugkwamen

59-60Uit de steden Tel-Melach, Tel-Charsa, Kerub, Addan en Immer kwamen 652 nakomelingen van Delaja, Tobia en Nekoda terug. Maar zij konden niet bewijzen dat ze echte Israëlieten waren.

61Ook sommige priesters konden niet bewijzen dat zij en hun families echte Israëlieten waren. Dat waren de families van Chobaja, Hakkos en Barzillai. De familie van Barzillai heette zo omdat hun voorvader met een dochter van Barzillai uit Gilead getrouwd was.

62-63Die priesters zochten naar officiële papieren om te bewijzen dat zij en hun families echte Israëlieten waren. Maar zulke papieren vonden ze niet. Daarom mochten ze van de provinciebestuurder voorlopig geen priester meer zijn. En ze mochten ook niet meer met de andere priesters mee-eten van de heilige offers. Eerst moest er een hogepriester komen die God om raad kon vragen.

Het totale aantal mensen en dieren

64In totaal kwamen er 42.360 mensen terug uit Babylonië. 65Verder kwamen er ook 7337 slaven en slavinnen, en tweehonderd zangers en zangeressen terug. 66Met hen kwamen er ook 736 paarden mee, 245 muildieren, 67435 kamelen en 6720 ezels.

De bouw van de tempel begint

Geld voor de tempel

68Toen de mensen aankwamen in Jeruzalem, brachten een paar leiders geld bij elkaar. Want ze wilden de tempel in Jeruzalem weer opbouwen. De tempel moest komen op de plaats waar de oude tempel gestaan had.

69Iedereen gaf zo veel als hij kon. In totaal werden er 61.000 gouden munten, 5000 zilveren munten en honderd priestermantels gegeven.

70Daarna gingen de priesters, de Levieten, en alle andere mensen die in de tempel werkten, terug naar hun eigen steden. De andere Israëlieten gingen weer terug naar de steden waar hun families vandaan kwamen.