Artikel

Hosea: bijbelboek

Het boek Hosea is het eerste boek van het Twaalfprofetenboek.

Titel van het boek

Het boek Hosea is genoemd naar een profeet die in het opschrift genoemd wordt. Volgens Hosea 1:1 trad hij op in de achtste eeuw voor Christus. In Juda regeerden toen de koningen Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia. In Israël was Jerobeam, de zoon van Joas, koning. Hosea was een tijdgenoot van de profeten Jesaja, Amos en Micha.
Over Hosea’s leven is weinig bekend; Hosea 1-3 geeft alleen vage aanduidingen.

Inhoud

Het boek bevat twee delen: Hosea 1-3 en Hosea 4-14. Het eerste deel geeft twee vertellingen over Hosea en een overspelige vrouw. Haar ontrouw is een metafoor voor de ontrouw van het volk van Israël tegenover God.
Het tweede deel is reeks profetieën. Er staan aanklachten in tegen het volk en de leiders, een aankondiging van Gods oordeel en een beschrijving van het onrecht waarover God verontwaardigd is. Dit deel bevat ook een terugblik op de geschiedenis van het volk van Israël. Aan het slot wordt de lezer opgeroepen wijs te zijn en Gods rechtvaardigheid te erkennen.

Thema’s

Het centrale thema van het boek is de verbondsrelatie tussen God en Israël. Deze relatie wordt in de tekst meestal voorgesteld als een huwelijk, waarbij de vrouw (Israël) ontrouw is aan haar man (God).
De ontrouw van Israël uit zich in de verering van afgoden, in sociaal onrecht en in het vertrouwen op de buitenlandse mogendheden Assyrië en Egypte. God maakt zijn geliefde veel verwijten. Maar ondanks alles blijft hij van Israël houden en probeert hij haar terug te winnen.
Het boek wil de hoorders oproepen tot inkeer en volledige toewijding aan God.

Kenmerken

De tekst van Hosea wordt gerekend tot de moeilijkste teksten van de Oude Testament.
Het boek bevat verschillende soorten profetische teksten, zoals aanklachten, strafaankondigingen, heilsorakels en een boetelied.
Proza en poëzie wisselen elkaar af. De stijl is meestal eenvoudig, soms lyrisch en beeldrijk. De toon is vaak fel, hartstochtelijk en bitter. Het taalgebruik is hier en daar schokkend en direct.