Met Andere Woorden

'Roem' of 'mening'? - over doxa in Johannes 5 en 1
Document
J. Wiegel en L. Wierenga, "'Roem' of 'mening'? - Over doxa in Johannes 5 en 1", in: Met Andere Woorden 14 (1), Haarlem 1995. Het Griekse zelfstandige naamwoord doxa heeft twee zeer verschillend lijkende 'betekenissen' (zoals de 'vertaal-waarden' van een woord veelal genoemd worden): roem en mening. ...
'Goddelozen' en de Septuaginta
Document
Cor de Vos, “'Goddelozen' en de Septuaginta. Betekenis en vertaling van rasja' en asebês”, in: Met Andere Woorden 22 (3), Haarlem 2003. Mag je de vertaling 'goddeloze' gebruiken voor het Hebreeuwse woord  rasja' ? Binnen het vertaalteama van de Nieuwe Bijbelvertaling is hierover uitvoerig ...
'Jongeman, ik zeg je: "Ontwaak"'
Document
  • basis
Nico Riemersma, "'Jongeman, ik zeg je: "Ontwaak"' Een bijzondere werkwoordsvorm in Lucas 7:14", in: Met Andere Woorden 36 (1), Haarlem 2017. De oproep die Jezus in Lucas 7:14 doet, bevat een opvallende werkwoordsvorm. Terwijl op vergelijkbare plaatsen de actieve vorm egeire, ‘Sta op’, staat, zien ...
'Zie de mens' - 'Hier is hij, de mens'
Document
Tjitze Baarda, "‘Zie de mens’ - ‘Hier is hij, de mens’ (Johannes 19:5). Enkele opmerkingen bij de vertaling van ide, idou en kai idou in De Nieuwe Bijbelvertaling", in: Met Andere Woorden 30 (3), Haarlem 2011. De vertalers van De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) hebben ons een zeer leesbare tekst in ...
'Zoon van God'. 4Q246 en het Nieuwe Testament
Document
Rieuwerd Buitenwerf, "'Zoon van God'. 4Q246 en het Nieuwe Testament", in: Met Andere Woorden 29 (1), Haarlem 2010. De oudste tradities in het Nieuwe Testament zijn ontstaan in de Joodse context waarin de vroegste christenen zich bewogen. Om de denkbeelden en terminologie van de vroegste christenen ...
1 Korintiërs 11:2-16 ontsluierd in Nederlandse Bijbelvertalingen?
Document
André Kamphuis, "1 Korintiërs 11:2-16 ontsluierd in Nederlandse Bijbelvertalingen?", in: Met Andere Woorden 27 (1), Haarlem 2008. 1 Korintiërs 11:2-16, het gedeelte over de hoofdbedekking in de christelijke samenkomst, wordt wel als een van de moeilijkste passages uit het Nieuwe Testament ...
1 Samuel 11:1 volgens Qumranhandschrift 4QSam-a
Document
Jaap van Dorp, "1 Samuel 11:1 volgens Qumranhandschrift 4QSam-a", in: Met Andere Woorden 29 (3), Haarlem 2010. Het manuscript 4QSam-a is een van de drie Samuelhandschriften die in 1952 in Grot 4 van Qumran zijn ontdekt. Een deel daarvan is in september 1952 bij archeologisch onderzoek onder leiding ...
Abraham Kuyper en de herziening van de Statenvertaling
Document
Jaap van Dorp, "Abraham Kuyper en de herziening van de Statenvertaling. De correspondentie met dr. A. Kluyver in de NBG-bibliotheek te Haarlem", in: Met Andere Woorden 18 (3), Haarlem 1999. Aan het eind van de 19de eeuw heeft dr. A. Kuyper in samenwerking met d. H. Bavinck en dr. F.L. Rutgers een ...
Achtergronden van de noten in de NBV
Document
Peter Booij, "Van vertaalprincipe tot noot: 640 noten in de NBV. Achtergronden van de noten in De Nieuwe Bijbelvertaling", in: Met Andere Woorden 23 (4), Haarlem 2004. Wordt een mens pas aan zijn einde gekend of wordt een mens aan zijn kinderen gekend? De handschriften van het boek Jezus Sirach ...
Afblijven van de naam Jahwe
Document
Jan Fokkelman, "Afblijven van de naam Jahwe", in: Met Andere Woorden 19 (3), Haarlem 2000. We zijn nooit op het idee gekomen te gaan knoeien en knutselen met eigennamen als Joktan, Sara, Chulda of Abigaïl. Waarom zijn we dat dan uitgerekend wel gaan doen met de eigennaam van Onze Lieve Heer? Laten ...
Aramees in de NBV
Document
Harry Sysling, "Aramees in De Nieuwe Bijbelvertaling", in: Met Andere Woorden 26 (1), Haarlem 2007. In het Nieuwe Testament is een aantal woorden en uitdrukkingen te vinden die niet in het Grieks maar in het Aramees (in transcriptie) weergegeven zijn. Aan die Aramese woorden is in de meeste ...
Bátseba of Batséba
Document
Henk Heikens en Clazien Verheul, "Bátseba of Batsába. Een NBV met klemtoontekens", in: Met Andere Woorden 35 (1), Haarlem 2016. Sinds kort is op de website www.debijbel.nl een bijzondere internetversie te vinden van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Daarin wordt bij alle onvertaalde namen van meer ...
Bekende termen – betekenisvol of zinloos?
Document
Lieuwe van Kampen en Clazien Verheul, “Bekende termen – betekenisvol of zinloos? Enkele gedachten bij drie vertaaloplossingen”, in: Met Andere Woorden 14 (3), Haarlem 1995. Het is een goede gewoonte dat Met Andere Woorden van tijd tot tijd een artikel heeft met een concreet vertaalprobleem. Zo'n ...
Bestemd tot vaten van genegenheid
Document
Wim Hendriks, "Bestemd tot vaten van genegenheid. Een nieuwe lezing van Romeinen 9:22-23", in: Met Andere Woorden 31 (2), Haarlem 2012. In dit artikel wordt een nieuwe lezing van Romeinen 9:22-23 voorgesteld. Een bespreking van de bestaande vertaalpraktijk laat zien dat de gebruikelijke weergave ...
Bevende wachters of trillende handen
Document
Harry Sysling, ''Bevende wachters of trillende handen. Prediker 12:1-8 in de Bijbel in Gewone Taal'",  in: Met Andere Woorden 28 (2), Haarlem 2009. Het Nederlands Bijbelgenootschap werkt momenteel aan de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Dit wordt een vertaling in eenvoudig Nederlands, die voor iedereen ...
Biblia Hebraica Quinta
Document
Jaap van Dorp, "Welke brontekst gebruiken we? Biblia Hebraica Quinta: de nieuwste uitgave van de Hebreeuwse bijbel", in: Met Andere Woorden 24 (4), Haarlem 2005. In november 2004 verscheen bij het Duits Bijbelgenootschap het eerste deel van de Biblia Hebraica Quinta (in het vervolg: BHQ), een ...
Bibliografie van Alfons Jaakke
Document
Anne Jaap van den Berg, “Bibliografie van Alfons Jaakke”, in: Met Andere Woorden 21 (4), Haarlem 2002.
Biebel ien t Grunnegers
Document
Marten van Dijken, "Biebel ien t Grunnegers", in: Met Andere Woorden 27 (3), Haarlem 2008. Op 25 oktober 2008 zal de vertaling van de Bijbel in het Gronings worden gepresenteerd, het resultaat van vele jaren zwoegen: ‘’n haaidens kerwaai’! Dit artikel laat zien hoe de Groningse bijbelvertaling tot ...
Biebelvertaolen in Drèents
Document
H. Slot en Hans Katerberg, “Biebelvertaolen in Drèents. Een jonge, onvoltooide geschiedenis”, in: Met Andere Woorden 20 (2), Haarlem 2001. Tijdens het symposium 'Bijbel in streektalen' presenteerde de werkgroep uit Drente haar werk. H. Slot gaf een historisch overzicht en Hans Katenberg besprak een ...
Bier in de Bijbel
Document
Jaap van Dorp, "Bier in de Bijbel", in: Met Andere Woorden 30 (1), Haarlem 2011. Van de dranken die in de diverse bijbelvertalingen worden genoemd, zijn water, melk, azijn, verschillende soorten wijn en sterkedrank of ‘bedwelmende drank’ de bekendste. Er is genoeg informatie beschikbaar over de ...
Biestkensbijbel
Document
Anne Jaap van den Berg en Boukje Thijs, "Uitgelezen: bijbeluitgaven in de NBG-bibliotheek (3). Biestkensbijbel", in Met Andere Woorden 25 (4), Haarlem 2006. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft de beschikking over een bibliotheek, waarin een ruime collectie bijbels opgenomen is. Deze collectie ...
Bijbel in Zeeuws dialect
Document
Rinus Willemsen, “Bijbel in Zeeuws dialect” in: Met Andere Woorden 20 (2), Haarlem 2001. Zeeland kent eigenlijk niet zo'n lange traditie van het omzetten van bijbelteksten in het dialect. Zeeland kenmerkt zich namelijk op kerkelijk gebied als een bonte lappendeken. Maar ook de verschillende ...
Bijbelcensuur en de Leuvense index
Document
August den Hollander, “Bijbelcensuur en de Leuvense index van 1546”, in: Met Andere Woorden 22 (2), Haarlem 2003. Dat de drukpers een belangrijke rol heeft gespeeld in de intellectuele vorming van het volk en de maatschappelijke, en daarmee bedoel ik ook de godsdienstige, ontwikkelingen in de ...
Bijbelencultuur.nl
Document
Hubert Slings, "Bijbelencultuur.nl. De Bijbel in de Nederlandse cultuur", in: Met Andere Woorden 23 (1), Haarlem 2004. De invloed van de Bijbel op de Nederlandse cultuur is enorm groot. De website bijbelencultuur.nl toont tal van voorbeelden van allerlei kunstuitingen, zegswijzen en gewoonten die ...
Bijbelgenootschappen en vertaaltheorieën
Document
Lourens de Vries, "Bijbelgenootschappen en vertaaltheorieën:de Wereldbond van Bijbelgenootschappen na Nida", in: Met Andere Woorden 25 (4), Haarlem 2006. Deze zomer hielden de United Bible Societies (UBS), de internationale koepelorganisatie van bijbelgenootschappen, de driejaarlijkse conferentie ...
Bijbelse namen
Document
Henk Heikens, "Bijbelse namen. Herkomst van de ingeburgerde schrijfwijzen", in: Met Andere Woorden 26 (1), Haarlem 2007. Op 19 april wordt de Tanachuitgave van De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) gepresenteerd. Daarin is de NBV-tekst, afgezien van wat kleinere wijzigingen, in één opzicht aangepast: de ...
Bijbelvertalen in Twente
Document
Anne van der Meiden, “Bijbelvertalen in Twente” in: Met Andere Woorden 20 (2), Haarlem 2001. Na veertig jaar ervaring in Twentse dialectdiensten ben ik in 1992 begonnen met de systematische vertaling van het Nieuwe Testament. Om er een structuur aan te geven werd in 1994 een Stichting Twentse ...
Boetekleed of rouwkleed?
Document
Sam Janse, "Boetekleed of rouwkleed? De vertaling van een woord in Judit 4", in: Met Andere Woorden 32 (1), Haarlem 2013. In Judit 8:5, 9:1 en 10:3 heeft De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) het woord sakkos vertaald met ‘rouwkleed’, terwijl hetzelfde woord in Judit 4:10, 11, 12 en 14 met ‘boetekleed’ ...
Bureaucraten in de Bijbel
Document
Meindert Dijkstra, "Bureaucraten in de Bijbel", in: Met Andere Woorden 31 (2), Haarlem 2012. In de Bijbel komen veel ambtenaren en bestuurders voor. De koningen van Israël en Juda hadden mensen in dienst om de belastingen te innen. Steden en provincies moesten worden bestuurd. Er waren speciale ...
Calvijn en het vertalen van de Bijbel
Document
Wulfert de Greef, "Calvijn en het vertalen van de Bijbel", in: Met Andere Woorden 28 (4), Haarlem 2009. We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe intensief Calvijn (1509-1564) bezig geweest is met de uitleg van de Bijbel. Guillaume Farel (1489-1565) bezwoer hem in augustus 1536 in Genève te blijven. ...
Chronografie in vroege Nederlandse bijbelvertalingen
Document
Louis Vermeulen, "Chronografie in vroege Nederlandse bijbelvertalingen", in: Met Andere Woorden 34 (2), Haarlem 2015. In de verhalende boeken van het Oude Testament wordt een chronologische volgorde van gebeurtenissen gepresenteerd, ondersteund door leeftijden van personen, jaren en perioden. Van ...
Concordant of idiolect vertalen?
Document
Klaas Smelik, “Concordant of idiolect vertalen? Nader bekeken”, in: Met Andere Woorden 20 (3), Haarlem 2001. Hoe moet men een gecanoniseerde tekst voor lezers of hoorders toegankelijk maken, wanneer de taal waarin de tekst is geschreven, niet meer wordt verstaan? Moet men de tekst zo letterlijk ...
Concordantie in Jona
Document
Tineke Drieenhuizen, "Herhaling en vertaling. Concordantie in Jona", in: Met Andere Woorden 23 (1), Haarlem 2004. De verschijning van het bijbelboek Jona in Werk in uitvoering heeft veel stof doen opwaaien. Een van de klachten had betrekking op het concordante karakter van de vertaling, of, volgens ...
Concordantie, wat is dat?
Document
Tamara Mewe en Saskia van der Lingen, “Concordantie, wat is dat?”, in: Met Andere Woorden 20 (3), Haarlem 2001. Het project Nieuwe Bijbelvertaling is doelbewust breed opgezet. Het vertaalteam bestaat uit theologen, hebraïci, neerlandici en vertaalwetenschappers. Al meteen in de aanloopfase van het ...
De apocriefe boeken vertaald door het NBG
Document
Anne Jaap van den Berg, "De apocriefe boeken vertaald door het NBG", in: Met Andere Woorden 34 (3), Haarlem 2015. In 1975 verschenen de apocriefe boeken in een vertaling van het NBG, waarmee op verzoek van lutheranen en oud-katholieken in 1953 begonnen was. In dat jaar werd een vertaalcommissie ...
De archeologie van Khirbet Qumran tussen regionaliteit en tekstvondsten
Document
Jürgen Zangenberg, "De archeologie van Khirbet Qumran tussen regionaliteit en tekstvondsten", in: Met Andere Woorden 29 (1), Haarlem 2010. Ruim zestig jaar na de ontdekking van de eerste Dode Zeerollen trekt Qumran niet alleen de aandacht van massa’s toeristen die het gebied bezoeken, maar ook van ...
De Bijbel als een bron voor aangenaam en nuttig tijdverdrijf
Document
Cees Houtman, "De Bijbel als een bron voor aangenaamen nuttig tijdverdrijf", in: Met Andere Woorden 31 (1), Haarlem 2012. Voor het protestantisme is de eeuwen door de opvatting maatgevend geweest dat de Bijbel de primaire bron is van de geloofsleer en de moraal. Bijgevolg werd groot belang gehecht ...
De bijbel en de canon in de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk
Document
G.A. Mikre-Sellassie, "De bijbel en de canon in de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk", in: Met Andere Woorden 17 (3), Haarlem 1998. Ethiopië heeft meer dan tweeduizend jaar lang als brug gefungeerd tussen de beschavingen van Afrika en Azië. In de loop van een lange geschiedenis heeft het land contacten ...
De Bijbel en de sterren
Document
  • basis
Alain Verheij, "De Bijbel en de sterren", in: Met Andere Woorden 36 (2), Haarlem 2017. Deze zomer was ik in een land waar je ’s nachts de sterren nog ziet. Staand op mijn Griekse balkon nam ik even de tijd om mijn ogen te laten wennen aan het oneindige uitzicht. Het leek wel alsof er elke seconde ...
De Bijbel in cyberspace
Document
August den Hollander, "De Bijbel in cyberspace. Niets nieuws onder de zon", in: Met Andere Woorden 23 (1), Haarlem 2004. Vrijwel elke tekst wordt bij de lezer geïntroduceerd door middel van bepaalde toevoegingen: een titel, een voorwoord, marginale aantekeningen. We noemen dit soort elementen ...
De Bijbel in de Lage Landen
Document
Paul Gillaerts, "De Bijbel in de Lage Landen. 11 eeuwen van vertalen", in: Met Andere Woorden 33 (4), Haarlem 2014. Binnenkort verschijnt bij Uitgeverij Jongbloed een complete geschiedenis van de bijbelvertalingen in de Lage Landen, van de middeleeuwen tot vandaag. Het boekproject is ontstaan in ...
De Bijbel in de tegenwoordige tijd
Document
Theo Janssen, "De Bijbel in de tegenwoordige tijd", in: Met Andere Woorden 27 (1), Haarlem 2008. Bij een wedstrijdverslag via de radio bedient de verslaggever zich moeiteloos van de tegenwoordige tijd, ook al is de voorzet of goal op het moment dat die wordt gemeld, strikt genomen net, dus in het ...
De Bijbel in dichtmaat
Document
Cees Houtman, "De Bijbel in dichtmaat. Enkele negentiende-eeuwse proeven voor de jeugd", in: Met Andere Woorden 32 (3), Haarlem 2013. Poëzie werd in de negentiende eeuw in kerkelijke kring beschouwd als een aantrekkelijk medium voor kennisoverdracht, zowel voor de geloofsleer als voor de inhoud van ...
De Bijbel in eenvoudige taal
Document
Derjan Havinga-Heijs, "De Bijbel in eenvoudige taal", in: Met Andere Woorden 25 (1), Haarlem 2006. De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een vertaling voor de geoefende lezer. Beter te begrijpen dan de vertaling uit 1951, maar voor sommigen nog steeds te hoog gegrepen. Ook de Groot Nieuws Bijbel is ...
De Bijbel in Gewone Taal als uitdaging voor predikanten
Document
  • basis
Otto Grevink, "De Bijbel in Gewone Taal als uitdaging voor predikanten", in: Met Andere Woorden 36 (1), Haarlem 2017. Voor wie een evangelie wil doorgeven, is er nu Marcus in Gewone Taal. Dit boekje is tegen kostprijs beschikbaar bij het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) om uit te delen in de ...
De Bijbel in het Gronings
Document
Marten van Dijken, “De Bijbel in het Gronings”, in: Met Andere Woorden 21 (3), Haarlem 2002. Het overzetten van de Bijbel in het Gronings heeft zijn oorsprong in de Grunneger Dainsten - de kerkdiensten in de streektaal. Die kerkdiensten kwamen zo omstreeks de jaren 1950/1960 op, eerst alleen bij ...
De Bijbel lezen in laatmiddeleeuws Europa
Document
Sabrina Corbellini, "De Bijbel lezen in laatmiddeleeuws Europa", in: Met Andere Woorden 30 (4), Haarlem 2011. De combinatie ‘bijbel’ en ‘lezen’ kan vreemd klinken als de bestudeerde tijdspanne de late middeleeuwen zijn. Ondanks de aandacht voor de aanwezigheid en de verspreiding van middeleeuwse ...
De Bijbel van Jacob van Liesvelt
Document
Anne Jaap van den Berg, "Uitgelezen: bijbeluitgaven in de NBG-bibliotheek (1). De Bijbel van Jacob van Liesvelt", in: Met Andere Woorden 25 (2), Haarlem 2006. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft de beschikking over een bibliotheek, waarin een ruime collectie bijbels opgenomen is. Deze collectie ...
De bijbel van Willem Vorsterman
Document
Anne Jaap van den Berg en Boukje Thijs, "Uitgelezen: bijbeluitgaven in de NBG-bibliotheek (14). De bijbel van Willem Vorsterman", in: Met Andere Woorden 28 (3), Haarlem 2009. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft de beschikking over een bibliotheek, waarin een ruime collectie bijbels opgenomen is. ...
De Bybelsche Conferentie
Document
Kees Verdegaal, "De Bybelsche Conferentie (1623) van Sixtinus Amama (1593–1629)", in: Met Andere Woorden 28 (2), Haarlem 2009. In de bibliotheek van het Nederlands Bijbelgenootschap bevindt zich een uitzonderlijk boek, de Bybelsche Conferentie van Sixtinus Amama, dat maar zelden op veilingen of in ...