Bijbel in Gewone Taal

BGT: beeldspraak
Artikel
De beeldspraak in de Bijbel is voor ons soms moeilijk te begrijpen. Dan wordt in de Bijbel in Gewone Taal het beeld verduidelijkt. De betekenis en niet het beeld Soms werkt het beter om de betekenis van de beeldspraak weer te geven dan het beeld zelf. Bijvoorbeeld bij het beeld van de ‘rots’ als ...
BGT: bronteksten
Artikel
De Bijbel in Gewone Taal is een vertaling uit de Hebreeuwse en Griekse bronteksten: Voor het Nieuwe Testament is de nieuwste wetenschappelijke uitgave van de Griekse tekst gebruikt, die bekend staat als de 28e editie van Nestle-Aland. Dat is op dit moment de betrouwbaarste weergave van het Griekse ...
BGT: indeling
Artikel
In de Bijbel in Gewone Taal is de tekst overzichtelijk ingedeeld In korte stukken met een opschrift. In zo’n kopje wordt de kern genoemd van de tekst die volgt. Stukken tekst die bij elkaar horen, staan onder één hoofdkop. Een voorbeeld Exodus 1 heeft als hoofdkop ‘De Israëlieten worden ...
BGT: moeilijke woorden
Artikel
In de Bijbel in Gewone Taal worden gewone woorden gebruikt die iedereen kent. Moeilijke en ongewone woorden worden zo veel mogelijk vermeden. Vaak kan een moeilijk woord worden ingewisseld voor een gewoon woord dat ongeveer hetzelfde betekent. In andere gevallen wordt een moeilijke term weergegeven ...
BGT: retorische vragen
Artikel
In de Bijbel komen nogal eens retorische vragen voor. Vragen die niet bedoeld zijn als een echte vraag, maar als een stellige uitspraak. Als uit de situatie niet af te leiden is, dat het geen echte vraag is, kan er verwarring ontstaan. De Bijbel in Gewone Taal geeft een retorische vraag daarom vaak ...
BGT: traditionele begrippen
Artikel
Voor traditionele bijbelse begrippen worden in de Bijbel in Gewone Taal vaak gewone woorden gekozen. In de BGT wordt bijvoorbeeld niet gesproken over ‘genade’, maar over ‘goedheid’. Vaak wordt dit begrip met een zinnetje omschreven, zoals 'God is goed voor ons’. Verbond Een ander voorbeeld is de ...
BGT: verduidelijking
Artikel
De Bijbel in Gewone Taal verduidelijkt vaker iets in de tekst dan andere vertalingen. Enkele voorbeelden In de brontekst van Exodus 1:22 staat dat alle pasgeboren jongetjes in de Nijl gegooid moeten worden. De meeste vertalingen verduidelijken dat bedoeld is: alle Israëlitische jongetjes. Ook in de ...
BGT: verschillende woorden
Artikel
Soms worden in een tekst voor één persoon verschillende namen of verschillende aanduidingen gebruikt. Meestal gaat het om varianten die ongeveer hetzelfde betekenen. Zulke variatie in de bijbelse teksten kan voor de lezer verwarrend zijn. Het lijkt dan bijvoorbeeld alsof het over verschillende ...
BGT: verzen samennemen
Artikel
Voor de duidelijkheid kan de volgorde van zinnen binnen een vers omgedraaid worden. Maar soms gebeurt er in de Bijbel in Gewone Taal meer, en wordt een zin naar een ander vers verplaatst. Enkele voorbeelden In (Exodus 1:13-14) zijn twee verzen bij elkaar genomen. In de brontekst wordt eerst in vers ...
BGT: volgorde
Artikel
In de Bijbel in Gewone Taal wordt soms de volgorde van de zinnen omgedraaid, zodat de informatie in een logische volgorde staat. Enkele voorbeelden In Matteüs 6:25 staat in de meeste vertalingen dat je je geen zorgen moet maken over je leven en je eten en drinken, of over je lichaam en je kleren. ...
BGT: wie of wat
Artikel
In Bijbel in Gewone Taal zijn verwijzingen ondubbelzinnig. Het is duidelijk wie er wordt bedoeld met ‘hij’ of ‘zij’, en wat er wordt bedoeld met ‘deze’ of ‘daar’. Als woorden als ‘hij’ of ‘zij’ naar verschillende personen kunnen verwijzen, geeft de BGT verduidelijking. Enkele voorbeelden In Exodus ...
De hemel toont Gods macht
Document
Matthijs de Jong, "De hemel toont Gods macht". De weergave van Psalm 19 in de Bijbel in Gewone Taal Dit artikel geeft uitleg over de manier waarop de metaforen in Psalm 19 zijn weergegeven in de Bijbel in Gewone Taal. Het gaat in op de vertaling van vers 2-3 en vers 5-7.
Drie psalmen in gewone taal
Document
Peter Booij, "Drie psalmen: denken, schuld belijden en danken in gewone taal",  verschenen onder dezelfde titel in Met Andere Woorden. Dit artikel bespreekt hoe er in de Bijbel in Gewone Taal is omgegaan met psalmen. De vertalingen van Psalm 139, Psalm 51 en Psalm 150 worden achtereenvolgens ...
Een dal vol botten
Document
Mirjam van der Vorm-Croughs, "Een dal vol botten", verschenen in: Met Andere Woorden onder de titel "Een dal vol botten. Ezechiël 37:1-14 in de Bijbel in Gewone Taal" Dit artikel behandelt het visioen van Ezechiël 37, en gaat in op de vraag hoe de opstandingsterminologie in vers 12 het beste ...
Gedicht over de ouderdom
Document
Harry Sysling, "Gedicht over de ouderdom", verschenen in Met Andere Woorden onder de titel: "Bevende wachters of trillende handen" Dit artikel bespreekt hoe er in de Bijbel in Gewone Taal wordt omgegaan met beelden en metaforen aan de hand van voorbeelden uit Prediker 12.
Herschikking in de BGT
Document
Anna Stolk, "Herschikking in de Bijbel in Gewone Taal", verschenen in Met Andere Woorden onder de titel: "Eenvoud over de grenzen van de zin heen" Dit artikel bespreekt waarom er in de BGT soms zinnen worden omgedraaid.  
Het echte geluk is voor ...
Document
Matthijs de Jong, "'Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben", verschenen in Met Andere Woorden onder de titel: "Enkele kernbegrippen in de Bijbel in Gewone Taal" De vertaling van een bijzonder kernbegrip in Matteüs 4:23-5:12 wordt toegelicht in dit artikel: de keuze voor ...
Het verhaal van de BGT
Document
Clazien Verheul en Matthijs de Jong, "Het verhaal van de Bijbel in Gewone Taal". De Bijbel in Gewone Taal is een vertaling van de Bijbel uit de brontekst, in duidelijke en begrijpelijke taal. Deze vertaling is gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap. Op www.bijbelingewonetaal.nl/de-makers is ...
Het Woord of Gods Zoon?
Document
Matthijs de Jong, "Het Woord of Gods Zoon? Uitleg over Johannes 1 in de Bijbel in Gewone Taal". De Bijbel in Gewone Taal maakt opvallende keuzes. Bijvoorbeeld in Johannes 1:1 en Johannes 1:14, waar in het Grieks de term ho logos staat. De traditionele weergave daarvan is: het Woord. De Bijbel in ...
Retorische vragen in Job
Document
Jaap van Dorp, "Retorische vragen in Job", verschenen in Met Andere Woorden onder de titel "Loeit een os bij zijn voederbak?" Retorische vragen komen in de bijbelse teksten veel voor. Dit artikel bespreekt hoe er in de Bijbel in Gewone Taal wordt omgegaan met dit verschijnsel aan de hand van ...
Verduidelijking in de BGT
Document
Matthijs de Jong, "Verduidelijking in de Bijbel in Gewone Taal", verschenen onder dezelfde titel in Met Andere Woorden. Dit artikel gaat in op de verduidelijking die de BGT biedt. Het gaat altijd om verduidelijking met behulp van informatie die aan de brontekst zelf ontleend wordt.
Voor hen is Gods nieuwe wereld
Document
Matthijs de Jong, "Want voor hen is Gods nieuwe wereld", verschenen in Met Andere Woorden onder de titel: "Enkele kernbegrippen in de Bijbel in Gewone Taal". De vertaling van een bijzonder kernbegrip in Matteüs 4:23-5:12 zal worden toegelicht in dit artikel: de keuze voor ‘Gods nieuwe wereld’ als ...