stilte, stil
Artikel

stilte, stil

Soms is het fijn om even stil te zijn. Om even geen lawaai om je heen te horen. Om even geen onrust meer in je leven te hebben. Om niet alleen rust te hebben, maar ook iets sterkers: echte stilte. Dat alles om je heen even stil is, en ook jijzelf. In de Bijbel kun je lezen dat je in die stilte God kunt vinden. God laat niet alleen van zich horen in harde donder of in bazuingeschal, maar ook in pure stilte.

Stilte om met God te praten

In de Bijbel lees je vaak dat mensen de stilte opzoeken om met God te praten. In die stilte komen ze heel dicht bij hem. Hanna bidt in stilte, diep bedroefd en in tranen legt ze een gelofte af aan God (1 Samuel 1:13). We lezen ook over mensen die in stilte bij elkaar komen, om zo het lijden van de ander te erkennen (Job 2:11-13). Sommige psalmen zijn stille gebeden, waarbij de schrijver in nood en angst God om hulp vraagt (Psalm 16; Psalm 56-60). Ook Jezus zoekt de stilte op om met God te praten:

Meteen daarna gelastte hij de ​leerlingen​ in de ​boot​ te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te ​bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. (Matteüs 14:22-23)

Stilte om iets van God te horen

In de Bijbel kunnen we lezen dat je in de stilte niet alleen met God kunt praten, maar dat je daar ook iets van God kunt horen. Als je alles stil maakt, ook jezelf, kun je echt eerbiedig zijn voor God. Stil zijn is dan een houding om te luisteren. Dat zegt Mozes ook tegen het volk Israël:

Omringd door de Levitische ​priesters​ zei ​Mozes​ tegen heel Israël: ‘Wees stil en luister, Israël. Vandaag bent u het volk van de HEER, uw God, geworden. Wees hem daarom gehoorzaam en leef zijn geboden en wetten na, zoals ik ze u nu heb voorgehouden.’ (Deuteronomium 27:9-10)

David laat ook zien dat stil zijn een teken van eerbied is. Het is het omgekeerde van trots en arrogant zijn. De ideale manier om open te staan voor Gods wil:

Een ​pelgrimslied​ van ​David.
HEER, niet trots is mijn ​hart,
niet hoogmoedig mijn blik,
ik zoek niet wat te groot is
voor mij en te hoog gegrepen.
Nee, ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een ​kind​ op de arm van zijn moeder,
als een ​kind​ is mijn ziel in mij. (Psalm 131:1-2)

Stilte om bij God te zijn

De stilte is de beste plek om dicht bij God te zijn. In 1 Koningen 19:11-13 staat heel mooi beschreven hoe God dicht bij Elia komt. Niet in groot lawaai, maar in ‘het zachte suizen van de stilte’ (BGT) hoort Elia God. In de Bijbel ontmoeten God en mensen elkaar vaak in de stilte. Als het om God gaat, zou de hele aarde eigenlijk stil moeten zijn:

De HEER troont in zijn ​heilig​ paleis.
Aarde, wees stil voor hem! (Habakuk 2:20)

En als God in vrede bij de mensen komt wonen, zal dat volgens de Bijbel ook echt gebeuren. Die ontmoeting tussen God en mensen zal gebeuren in stilte:

Wees stil voor de HEER, al wat leeft, want hij komt uit zijn ​heilige​ woning​ naar buiten. (Zacharia 2:17)