bidden
Artikel

bidden

Bidden is spreken met God: om hem te danken, om hem iets te vragen, of om hem gewoon te betrekken bij je leven. In de Bijbel staan veel verschillende voorbeelden van gebeden. Bij alle verschillen is er wel een gemeenschappelijk uitgangspunt: de overtuiging dat God luistert naar mensen die oprecht tot hem bidden.

Bidden in de Bijbel

Bidden is een vanzelfsprekend onderdeel van veel bijbelverhalen. Hanna bidt bij de tempel om een kind (1 Samuel 1:6-18), Jona bidt in de buik van de vis om redding (Jona 2:2-10), en ook Jezus trekt zich regelmatig terug om te bidden (bijvoorbeeld Lucas 6:12).
In het Oude Testament bidden profeten soms voor het volk, maar ook gewone mensen mogen tot God bidden, op elk moment en vanaf elke plek.
Jezus bidt voor zijn leerlingen en leert hun ook om zelf te bidden. Dat gebed kennen wij als ‘het Onzevader’ (Matteüs 6:5-13). Volgens Romeinen 8:26-28 bidt de heilige Geest met en voor de gelovigen.

Bijbelse gebeden

Sommige gebeden in de Bijbel horen bij een vaste liturgie. Maar de meeste gebeden zijn vrije gebeden, die iemand in een specifieke situatie uitspreekt. Toch zijn de woorden vaak zo algemeen dat mensen van alle tijden hun eigen verdriet en wanhoop, hun eigen vreugde en dankbaarheid erin herkennen:

‘Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde,
’s nachts klinkt een lied in mij op,
een gebed tot de God van mijn leven.’ (Psalm 42:9)

’Uit de diepte roep ik tot u, HEER,
Heer, hoor mijn stem,
Wees aandachtig, luister
naar mijn roep om genade.’ (Psalm 130:1-2)

Luistert God?

Soms staat onze ervaring haaks op de overtuiging dat God onze gebeden hoort: een zieke wordt niet beter, een relatie loopt toch stuk. Ook in de Bijbel ervaren mensen dit. Job roept tot God, maar moet pijnlijk lang wachten op een reactie. Ook in de psalmen hoor je de wanhoop van iemand die tot God roept, maar zijn hulp niet ervaart.
Deze teksten geven geen antwoord op onze vragen. Maar ze bieden wel herkenning. Samen met Job en de psalmdichter kun je erop vertrouwen dat God luistert naar je gebed.

Bijbelverzen

  • Psalmen 42:9
  • Psalmen 130:1-2
  • Marcus 11:24
  • Lucas 6:12
  • Romeinen 8:26-28
  • Filippenzen 4:6-7
  • 1 Samuel 1:6-18
  • Jona 2:2-10
  • Psalmen 31:23
  • Matteüs 6:5-13