Bijbelse personen

item.title
Aäron
Artikel
Aäron is de broer van Mozes. Hij is de eerste hogepriester van het volk van Israël. Als Mozes in de woestijn te lang wegblijft en de Israëlieten ongeduldig worden, maakt Aäron voor hen een gouden stierkalf. De naam Aäron De naam Aäron betekent: verlichte. Aäron is de broer van Mozes en Mirjam. Hun ...
item.title
Abel
Artikel
Abel is de tweede zoon van Adam en Eva en de broer van Kaïn. Abel wordt door zijn broer Kaïn vermoord, maar God merkt het bloed van Abel op. Het bloed van Abel verwijst in het Nieuwe Testament naar rechtvaardigen die onschuldig gestorven zijn. De naam Abel De naam Abel betekent: vluchtig, of: ...
item.title
Abiam
Artikel
 • basis
Abiam was koning van het zuidelijke rijk Juda. Hij regeerde van ongeveer 906 tot 904 voor Christus. De naam Abiam De naam Abiam betekent: Mijn vader is de Heer. In 2 Kronieken 13:1 heet hij Abia. De namen Abiam en Abia (of Abi) betekenen waarschijnlijk hetzelfde. In de Bijbel komen nog meer ...
Abihu
Artikel
 • basis
Abihu is de tweede zoon van Aäron. Hij wordt samen met zijn broer Nadab gedood door God omdat ze een verkeerd offer brengen. De naam Abihu De naam Abihu betekent: Hij is mijn vader. Er komen verder geen andere mannen met deze naam voor in de Bijbel. Priester Abihu Abihu wordt in de Bijbel altijd ...
item.title
Abimelech (koning van Gerar)
Artikel
Abimelech is koning van de stad Gerar in het gebied van de Filistijnen. Zowel Abraham en Sara als Isaak en Rebekka verblijven een tijd als vreemdelingen in deze stad op de grens met het land Kanaän. De naam Abimelech De naam Abimelech betekent: Vader is koning. Het zou goed kunnen dat deze naam ...
item.title
Abimelech (zoon van Gideon)
Artikel
Abimelech is de zoon van de rechter Gideon. Hij regeert als koning in de omgeving van de stad Sichem. De naam Abimelech De naam Abimelech betekent: vader is koning. Andere personen met de naam Abimelech zijn: de koning van Gerar (Genesis 20:2) en een heerser in de tijd van David (Psalm 34:1). In de ...
Abner
Artikel
Abner is de legeraanvoerder van koning Saul. Na de dood van Saul wordt hij legeraanvoerder van Sauls zoon Isboset. Als Abner de kant kiest van David, wordt hij vermoord door Davids legeraanvoerder Joab. De naam Abner Abner betekent: Mijn vader is Ner. Volgens 1 Samuel 14:50-51 was Abner een neef ...
item.title
Abraham
Artikel
Abraham is een van de stamvaders van het volk van Israël. God geeft hem de opdracht om zijn familie te verlaten en naar het land Kanaän te gaan. Daar krijgt hij op hoge leeftijd een zoon: Isaak. Die zoon is de vervulling van Gods belofte dat hij de voorvader zal zijn van een groot volk. De naam ...
item.title
Absalom
Artikel
Absalom is de derde zoon van koning David. Hij probeert de macht te grijpen en verdrijft zijn vader uit Jeruzalem. Maar het leger van Absalom wordt verslagen door David en zijn mannen, en Absalom zelf wordt gedood. De naam Absalom De naam Absalom betekent: Vader is vrede. Absalom is een knappe man ...
item.title
Achab
Artikel
Achab was koning over het noordelijke rijk Israël van ongeveer 871 tot 852 voor Christus. Hij treedt in de voetsporen van zijn vader Omri en zorgt voor economische welvaart. Volgens de Bijbel was Achab een slechte koning, omdat hij de vruchtbaarheidsgod Baäl diende. De naam Achab De naam Achab ...
Achaz
Artikel
 • basis
Achaz was koning over het zuidelijke rijk Juda van ongeveer 736 tot 725 voor Christus. Als hij twintig jaar oud is, volgt hij zijn vader Jotam op als koning. Het rijk is in deze periode in verval. Volgens het boek 2 Koningen komt dat door de goddeloosheid van Achaz.  De naam Achaz De naam Achaz ...
Achazja (koning van Israël)
Artikel
 • basis
Achazja was koning van het noordelijke rijk Israël. Hij regeert van ongeveer 850 tot 849 voor Christus in Samaria. De naam Achazja De naam Achazja betekent: De HEER heeft (hem) vastgepakt. Er is ook een koning van het zuidelijke rijk Juda die Achazja heet (2 Koningen 8:25-27; 2 Kronieken 22:1-9). ...
item.title
Achazja (koning van Juda)
Artikel
 • basis
Achazja was een koning van het zuidelijk rijk Juda en regeerde van 843 tot 842 voor Christus in Jeruzalem. De naam Achazja De naam Achazja betekent: De HEER heeft (hem) vastgepakt. Er is ook een koning van het noordelijke rijk Israël die Achazja heet (1 Koningen 22:52-54; 2 Koningen 1:2-18). Koning ...
item.title
Adam
Artikel
Adam is de man die met Eva het eerste mensenpaar in de Bijbel vormt. Adam is de stamvader van de mensheid. Adam en Eva leven in de tuin van Eden totdat God hen daar wegstuurt. Samen zijn zij de ouders van Kaïn, Abel en Set. De naam Adam Adam betekent: mens. Zijn naam lijkt veel op het Hebreeuwse ...
Adonia
Artikel
 • basis
Adonia is een zoon van David. Hij pleegt een staatsgreep om zijn vader David op te volgen, maar uiteindelijk wordt Salomo de nieuwe koning. De naam Adonia De naam Adonia kan ‘de HEER is mijn heer’ betekenen. In de Bijbel komen nog twee mannen met dezelfde naam voor: een Leviet (2 Kronieken 17:8) en ...
item.title
Agrippa II
Artikel
Koning Agrippa II is de zoon van Herodes Agrippa I en een achterkleinzoon van Herodes de Grote. Hij regeert van 48 tot ongeveer 93 na Christus. Koning Agrippa II Agrippa II erft de koningstitel van zijn vader Herodes Agrippa I. Hij krijgt van de Romeinen ook het recht om de hogepriester aan te ...
item.title
Ahasveros
Artikel
 • basis
Ahasveros is koning van het Perzische rijk. Hij geeft aan zijn belangrijkste minister, Haman, toestemming om alle Joden in zijn koninkrijk te vermoorden. Maar dan ontdekt Ahasveros dat zijn lievelingsvrouw Ester ook bij dit volk hoort. De naam Ahasveros Ahasveros is de Hebreeuws vorm van de ...
item.title
Amasja
Artikel
 • basis
Amasja was koning van het zuidelijke rijk Juda. Hij regeerde van ongeveer 800 tot 771 voor Christus in Jeruzalem. De naam Amasja De naam Amasja betekent: De HEER is sterk. De regering van Amasja Amasja wordt koning van het zuidelijke rijk Juda als zijn vader bij een samenzwering van een aantal ...
Amnon
Artikel
 • basis
Amnon is een zoon van David. Hij verkracht zijn halfzus Tamar en wordt uiteindelijk vermoord door zijn halfbroer Absalom. De naam Amnon De naam Amnon kan ‘trouw’ betekenen. In de Bijbel komt nog één andere persoon met de naam Amnon voor: een afstammeling van Juda die in 1 Kronieken 4:20 wordt ...
Amon
Artikel
 • basis
Amon is de naam van een koning van het zuidelijke rijk Juda. Hij regeert in Jeruzalem van 643 tot 642 voor Christus. De naam Amon De naam Amon betekent: betrouwbaar. Er komt nog een andere persoon met de naam Amon voor in het Oude Testament: een stadscommandant van Samaria die de profeet Micha moet ...
item.title
Amos
Artikel
 • basis
Amos was een boer uit Tekoa in het zuidelijke koninkrijk Juda. Hij trad op als profeet in het noordelijke rijk Israël in de tijd van koning Jerobeam II, rond 750 voor Christus. De naam Amos De naam Amos betekent: lastdrager. Het profetenboek Amos, een van de twaalf ‘kleine profeten’, is naar hem ...
Amram
Artikel
Amram is de vader van Mozes, Aäron en Mirjam. Net als zijn vrouw Jochebed hoort hij bij de stam Levi. De naam Amram De naam Amram betekent: verheven volk. Deze naam verwijst naar het volk van Israël dat in Egypte verblijft. Amram behoort tot de stam Levi, net als zijn vrouw Jochebed, die ook zijn ...
Andreas
Artikel
 • basis
Andreas is een van de twaalf apostelen van Jezus. Hij is een broer van Simon Petrus. Hun vader heet Jona of Johannes (Matteüs 16:17; Johannes 1:42). Als Jezus Simon Petrus en Andreas roept om hem te volgen zijn ze nog vissers bij het Meer van Galilea (Marcus 1:16-17). Andreas woont dan in ...
Antonius Felix
Artikel
 • basis
Antonius Felix is procurator van Judea in de eerste eeuw na Christus. De naam Felix De naam Felix komt uit het Latijn en betekent: gelukkig. Antonius Felix komt voor in Handelingen 23:23-24:27. Procurator van Judea Antonius Felix is tussen 52 en 60 na Christus procurator van Judea. Het is bijzonder ...
item.title
Archelaüs
Artikel
Archelaüs is een zoon van Herodes de Grote. Na de dood van zijn vader krijgt Archelaüs het bestuur over Judea, Samaria en Idumea. Archelaüs is heerser over deze gebieden van 4 voor Christus tot 6 na Christus. Afgezet en verbannen Archelaüs is bijzonder impopulair omdat hij met harde hand regeert. ...
item.title
Asa
Artikel
 • basis
Asa was koning van het zuidelijke rijk Juda. Hij regeert van ongeveer 913 tot 873 voor Christus. Het boek 1 Koningen noemt hem een koning die doet wat God wil. De naam Asa De naam Asa betekent: genezer. Het is een korte vorm van een naam die ‘God is de geneesheer’ betekent. Deze betekenis lijkt ...
item.title
Aser
Artikel
Aser is de tweede zoon van Jakob en Zilpa, en de broer van Gad. Hij is een van de stamvaders van het volk van Israël. Zijn moeder is Zilpa, maar hij geldt als kind van Lea. Aser heeft geen specifieke rol in de verhalen over Jakobs kinderen. De naam Aser De naam Aser betekent ‘gelukkige’. Nadat Lea ...
item.title
Atalja
Artikel
Atalja was koningin over het zuidelijke rijk Juda van ongeveer 845 tot 840 voor Christus. Haar regering was het gevolg van een bloedige staatsgreep. De bijbelschrijvers schetsen een negatief beeld van Atalja: ze is gewelddadig en moedigt de verering van Baäl aan. De naam Atalja De naam Atalja ...
item.title
Azarja
Artikel
 • basis
Azarja was een koning van het zuidelijke koninkrijk Juda. Hij regeert van ongeveer 773 tot 736 voor Christus. Hij wordt ook wel Uzzia genoemd. De naam Azarja De naam Azarja betekent: De HEER heeft geholpen. In het boek 2 Kronieken wordt hij Uzzia genoemd. Dat betekent: Mijn kracht is de HEER. In ...
Barabbas
Artikel
 • basis
Barabbas is de gevangene die door Pilatus vrijgelaten werd in plaats van Jezus. De naam Barabbas De naam Barabbas betekent: Zoon van Abbas, of Zoon van de vader. Bar is het Aramese woord voor zoon, en abba voor vader. Hij werd ook wel Jezus Barabbas genoemd. Jezus was een gewone naam in de tijd van ...
item.title
Barak
Artikel
Barak is legeraanvoerder in de tijd dat de profetes Debora rechter is over Israël. Zij geeft hem de opdracht om tegen de Kanaänieten te vechten. Barak verslaat het leger van de Kanaänieten en hun legeraanvoerder vlucht. Hij verstopt zich een in tent, maar wordt gedood door een vrouw. Na afloop van ...
Barnabas
Artikel
Barnabas is een belangrijke apostel die het goede nieuws vertelt aan Joden en niet-Joden. Hij reist veel samen met Paulus. De naam Barnabas Volgens Handelingen 4:36 betekent de naam Barnabas: zoon van de vertroosting. Die naam komt van de Hebreeuwse woorden bar (zoon) en neboea (troost). Barnabas ...
item.title
Bartimeüs
Artikel
Bartimeüs is een blinde bedelaar in de stad Jericho, die door Jezus wordt genezen. Na zijn genezing wordt Bartimeüs een volgeling van Jezus. De naam Bartimeüs De naam betekent (in het Aramees): zoon van Timeüs. Het is niet bekend of Bartimeüs ook echt zijn voornaam was, of dat deze naam alleen ...
Bartolomeüs
Artikel
 • basis
Bartolomeüs is een van de twaalf apostelen van Jezus. Hij staat in de lijsten van de twaalf apostelen (bijvoorbeeld Matteüs 10:3), maar komt verder niet voor in het Nieuwe Testament. Er wordt wel gedacht dat Natanaël (die alleen in het evangelie volgens Johannes voorkomt, zie Johannes 1:47) ...
item.title
Baruch
Artikel
 • basis
Baruch is een goede vriend van de profeet Jeremia. Hij is ook zijn schrijver. Hij leeft in de tijd dat de Babyloniërs oorlog voeren tegen Juda, rond het jaar 587 voor Christus. De naam Baruch De naam Baruch betekent: gezegend. In de Bijbel komen nog drie andere personen met de naam Baruch voor: in ...
item.title
Basa
Artikel
 • basis
Basa was koning van het noordelijke rijk Israël. Hij regeerde van ongeveer 900 tot 877 voor Christus. In het boek 1 Koningen wordt Basa een slechte koning genoemd. De naam Basa De naam Basa is waarschijnlijk een verkorting van een langere naam die ‘Baäl hoort’ betekent. De regering van Basa Basa is ...
Batseba
Artikel
Benhadad I
Artikel
 • basis
Benhadad I is koning van Aram van 885 tot 865 voor Christus. Hij steunt koning Asa van het zuidelijke koninkrijk Juda. De naam Benhadad De naam Benhadad betekent: zoon van Hadad. Hadad was de Kanaänitische god van de hemel en van de regen. Hij was dus een vruchtbaarheidsgod, net als Baäl. In de ...
Benhadad II
Artikel
 • basis
Benhadad II is koning van Aram. Hij voert oorlog tegen koning Achab van het noordelijke koninkrijk Israël. De naam Benhadad De naam Benhadad betekent: zoon van Hadad. Hadad was de Kanaänitische god van de hemel en van de regen. Hij was dus een vruchtbaarheidsgod, net als Baäl. In de Bijbel komen ...
Benhadad III
Artikel
 • basis
Benhadad is koning van Aram. De naam Benhadad De naam Benhadad betekent: zoon van Hadad. Hadad was de Kanaänitische god van de hemel en van de regen. Hij was dus een vruchtbaarheidsgod, net als Baäl. In de Bijbel komen nog twee mannen met dezelfde naam voor: Benhadad I en Benhadad II. Koning ...
item.title
Benjamin
Artikel
Benjamin is de jongste zoon van Jakob en Rachel. Hij is een van de stamvaders van het volk van Israël. Samen met zijn volle broer Jozef is Benjamin de lieveling van hun vader Jakob.  De naam Benjamin De naam Benjamin betekent: zoon van de rechterhand, of: zoon van geluk. Als zijn moeder Rachel ...
item.title
Bileam
Artikel
Bileam, de zoon van Beor, is een waarzegger uit Petor, een plaats in de buurt van waar de Eufraat ontspringt. Bileam is een bekende persoon geweest in Kanaän. Hij wordt niet alleen in de Bijbel genoemd, maar ook in een niet-bijbels geschrift dat in 1967 is ontdekt. De naam Bileam De betekenis van ...
item.title
Bilha en Zilpa
Artikel
Bilha en Zilpa zijn bijvrouwen van Jakob. Rachel geeft haar slavin Bilha aan Jakob tot vrouw om kinderen voor haar te baren. Lea doet hetzelfde met haar slavin Zilpa. Bilha De naam Bilha betekent ‘bescheidenheid’. Bilha is ook de naam van een plaats die we tegenkomen in 1 Kronieken 4:29. Bilha is ...
item.title
Boaz
Artikel
Boaz is een rijke boer uit Betlehem. Hij trouwt met de weduwe Ruth die afkomstig is uit Moab. Boaz en Ruth krijgen een zoon die Obed wordt genoemd. Hij is de grootvader van koning David. De naam Boaz De naam Boaz betekent: In hem is kracht. Deze naam onderstreept dat Boaz een rijk en belangrijk man ...
item.title
Cham
Artikel
Cham is de tweede zoon van Noach. Samen met zijn ouders en zijn broers Sem en Jafet overleeft hij de zondvloed in de ark. Na de vloed wordt Cham de voorvader van verschillende volken, waaronder de Kanaänieten. De naam Cham De naam Cham betekent: hitte, of: heet. De Bijbel geeft geen uitleg bij deze ...
Chiram (de bronsgieter)
Artikel
Chiram was een bronsgieter die allerlei bronzen voorwerpen heeft gemaakt voor de tempel van Salomo. De naam Chiram Chiram is een verkorte vorm van Achiram. Deze twee namen betekenen: 'mijn broer is verheven'. Chiram wordt in 2 Kronieken 2 en 4 'Churam' genoemd. De vader van Chiram was ook ...
Chiram (koning van Tyrus)
Artikel
Chiram is koning van Tyrus van ongeveer 969 tot 936 voor Christus. Hij levert aan koning Salomo hout voor de bouw van de tempel in Jeruzalem. De naam Chiram Chiram is een verkorte vorm van Achiram. Beide namen betekenen: Mijn broer is verheven. Chiram wordt in 2 Kronieken 2 en 2 Kronieken 4 Churam ...
item.title
Chofni
Artikel
 • basis
Chofni is een van de zonen van Eli. Hij offert niet volgens de voorschriften van God en mag daarom zijn vader niet opvolgen. De naam Chofni De naam Chofni betekent: dikkopje. Deze betekenis speelt geen rol in het bijbelse verhaal. Offers Chofni wordt altijd samen met zijn broer Pinechas genoemd. Ze ...
Cornelius
Artikel
 • basis
Cornelius is een van de eerste niet-Joden buiten Jeruzalem die tot geloof komt. In een visioen krijgt hij de opdracht om Petrus uit Joppe te laten komen. Na de toespraak van Petrus laten Cornelius en andere aanwezigen zich dopen. Centurio Cornelius is een Romeinse hoofdman, die de leiding heeft ...
item.title
Cyrus de Grote
Artikel
Cyrus de Grote is de stichter van het Perzische rijk. Hij heerste over dit rijk van ongeveer 559 tot 530 voor Christus. Cyrus stond toe dat de volken in zijn rijk hun eigen goden vereerden. Volgens de Bijbel gaf hij toestemming aan de Judese ballingen om naar hun land terug te keren en de tempel in ...