Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
19

191Voor de koorleider. Een psalm van David.

2

19:2-3
Gen. 1:14-19
Sir. 43:1-2
De hemel verhaalt van Gods majesteit,

het uitspansel roemt het werk van zijn handen,

3de dag zegt het voort aan de dag die komt,

de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.

4Toch wordt er niets gezegd, geen woord

gehoord, het is een spraak zonder klank.

5

19:5
Rom. 10:18
Over heel de aarde gaat hun stem,19:5 hun stem – Volgens de oudste vertalingen. MT: ‘hun meetlint’.

tot aan het einde van de wereld hun taal.

Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon:

6een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat,

een held die vrolijk voortrent op zijn weg.

7Aan het ene einde van de hemel komt hij op,

aan het andere einde voltooit hij zijn loop,

niets blijft voor zijn gloed verborgen.

8

19:8
Ps. 119:1
De wet van de HEER is volmaakt:

levenskracht voor de mens.

De richtlijn van de HEER is betrouwbaar:

wijsheid voor de eenvoudige.

9De bevelen van de HEER zijn eenduidig:

vreugde voor het hart.

Het gebod van de HEER is helder:

licht voor de ogen.

10Het ontzag voor de HEER is zuiver,

houdt stand, voor altijd.

De voorschriften van de HEER zijn waarachtig,

rechtvaardig, geheel en al.

11

19:11
Ps. 119:103,127
Ze zijn begeerlijker dan goud,

dan fijn goud in overvloed,

en zoeter dan honing,

dan honing vers uit de raat.

12Uw dienaar laat zich erdoor verlichten,

wie ze opvolgt wordt rijk beloond.

13Maar wie kan al zijn fouten kennen?

Spreek mij vrij van verborgen zonden.

14Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed

niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn

en bevrijd van grote zonde.

15Laten de woorden van mijn mond u behagen,

de overpeinzingen van mijn hart u bekoren,

HEER, mijn rots, mijn bevrijder.

20

201Voor de koorleider. Een psalm van David.

2

20:2
Spr. 18:10
Moge de HEER u antwoorden in dagen van nood

en de naam van Jakobs God u beschermen,

3moge hij hulp zenden uit zijn heiligdom,

uit Sion u bijstaan.

4Moge hij al uw gaven gedenken,

uw brandoffers welwillend aanvaarden, sela

5moge hij geven wat uw hart verlangt,

en al uw plannen doen slagen.

6Laat ons juichen om uw overwinning,

het vaandel heffen, in de naam van onze God.

Moge de HEER al uw wensen vervullen.

7

20:7
Ps. 18:51
Dit weet ik zeker:

de HEER schenkt de overwinning aan zijn gezalfde,

hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel

met de overwinning door zijn machtige hand.

8

20:8-9
Ps. 33:16-17
147:10-11
Hos. 1:7
Anderen vertrouwen op paarden en wagens,

wij op de naam van de HEER, onze God.

9Anderen buigen en vallen ter aarde,

wij richten ons op en houden stand.

10HEER, schenk de koning de overwinning,

antwoord ons wanneer wij u aanroepen.20:10 HEER, schenk de koning de overwinning,/ antwoord ons wanneer wij u aanroepen – Volgens de Septuaginta en de Targoem. MT: ‘HEER, schenk de overwinning! De koning moge ons antwoorden wanneer wij roepen’.

21

211Voor de koorleider. Een psalm van David.

2HEER, uw kracht verblijdt de koning,

luid juicht hij om uw overwinning.

3U gaf hem wat zijn hart verlangde,

het verzoek van zijn lippen wees u niet af. sela

4U nadert hem met rijke zegen

en plaatst op zijn hoofd een gouden kroon.

5

21:5
1 Kon. 3:14
Leven heeft hij gevraagd, u hebt het hem gegeven,

lengte van dagen, voor eeuwig en altijd.

6

21:6-8
Ps. 72:17
Groot is zijn roem door uw overwinning,

u tooit hem met glans en met glorie,

7u schenkt hem voor altijd uw zegen,

u verblijdt hem met het licht van uw gelaat.

8Ja, de koning vertrouwt op de HEER,

door de trouw van de Allerhoogste wankelt hij niet.

9Uw hand zal uw vijanden slaan,

uw machtige hand uw haters treffen,

10u doet hen branden als vuur in een oven

wanneer u verschijnt.

De HEER zal hen in zijn woede verslinden,

vuur zal hen verteren.

11

21:11
Job 18:19
Ps. 109:13
Hun kinderen zult u op aarde verdelgen,

hun nageslacht uitroeien onder de mensen.

12Al spannen zij tegen u samen,

al zinnen zij op kwaad, ze bereiken niets,

13want u zult hen op de vlucht jagen,

u schiet uw pijlen recht op hen af.

14Verhef u, HEER, in uw kracht,

wij zullen uw macht in liederen bezingen.