Herziene Statenvertaling (HSV)
20

De satan gebonden

201En ik zag een engel neerdalen uit de hemel

20:1
Openb. 1:18
met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand.

2

20:2
2 Petr. 2:4
Openb. 12:9
En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar,

3en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem,

20:3
Vers
8
Openb. 16:14,16
opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.

De eerste opstanding

4En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten,

20:4
Openb. 6:10
en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag
20:4
Openb. 6:9
de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die
20:4
Openb. 13:12
het beest en
20:4
Openb. 13:15
zijn beeld niet hadden aanbeden, en die
20:4
Openb. 13:16
het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand.
20:4
Openb. 6:11
En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.

5Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding.

6Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen

20:6
Jes. 61:6
1 Petr. 2:9
Openb. 1:6
5:10
priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

De satan geheel overwonnen

7En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten.

8En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden,

20:8
Ezech. 38:2
39:1
Gog en Magog, om hen
20:8
Openb. 16:14
te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee.

9En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.

10En de duivel, die hen misleidde,

20:10
Dan. 7:11
Openb. 19:20
werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook
20:10
Openb. 19:20
het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht
20:10
Openb. 14:10
gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

Het laatste oordeel

11En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was.

12En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek

20:12
Ex. 32:32
Ps. 69:29
Filipp. 4:3
Openb. 3:5
21:27
des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond,
20:12
Ps. 62:13
Jer. 17:10
32:19
Matt. 16:27
Rom. 2:6
14:12
2 Kor. 5:10
Gal. 6:5
Openb. 2:23
overeenkomstig hun werken.

13En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.

14En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood.

15En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.