Herziene Statenvertaling (HSV)
21

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

211En

21:1
Jes. 65:17
66:22
2 Petr. 3:13
ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.

2En ik, Johannes, zag

21:2
Vers
10
Openb. 3:12
de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.

3En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen:

21:3
Ezech. 43:7
Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

4

21:4
Jes. 25:8
Openb. 7:17
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

5

21:5
Openb. 4:2
20:11
En Hij Die op de troon zit, zei: Zie,
21:5
Jes. 43:19
2 Kor. 5:17
Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden
21:5
Openb. 19:9
zijn waarachtig en betrouwbaar.

6En Hij zei tegen mij:

21:6
Openb. 16:17
Het is geschied.
21:6
Jes. 41:4
44:6
Openb. 1:8
22:13
Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde.
21:6
Jes. 55:1
Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.

7Wie overwint, zal alles beërven,

21:7
Zach. 8:8
Hebr. 8:10
en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.

8Maar wat betreft

21:8
Openb. 22:15
de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel
21:8
Openb. 20:14,15
die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

Het nieuwe Jeruzalem

9En een van de zeven engelen

21:9
Openb. 15:6,7
die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien.

10En hij voerde mij weg

21:10
Openb. 1:10
in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de
21:10
Vers
2
Hebr. 12:22
grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.

11Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis.

12Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die poorten twaalf engelen. Ook waren er namen op geschreven, namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten.

13Drie poorten op het oosten, drie poorten op het noorden, drie poorten op het zuiden, en drie poorten op het westen.

14

21:14
Efez. 2:20
En de muur van de stad had twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam.

15En hij die met mij sprak,

21:15
Ezech. 40:3
Zach. 2:1
had een gouden meetlat om de stad op te meten, en haar poorten, en haar muur.

16En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op: twaalfduizend stadiën.21:16 stadiën - Eén stadie bedraagt ongeveer 185 meter. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk.

17En hij mat haar muur op: honderdvierenveertig el, een mensenmaat, die ook de maat van een engel is.

18En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas.

19En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd,

20het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethist.

21En de twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort apart bestond uit één parel, en de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas.

22Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.

23

21:23
Jes. 60:19
Zach. 14:7
En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar,
21:23
Openb. 22:5
en het Lam is haar lamp.

24

21:24
Jes. 60:3
En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin.

25

21:25
Jes. 60:11
En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden,
21:25
Openb. 22:5
want daar zal geen nacht zijn.

26En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen.

27Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn

21:27
Ex. 32:32
Ps. 69:29
Filipp. 4:3
Openb. 3:5
20:12
in het boek des levens van het Lam.