Herziene Statenvertaling (HSV)
7

Het ongeloof van Jezus' broers

71En hierna trok Jezus rond in Galilea, want Hij wilde niet in Judea rondtrekken, omdat de Joden Hem probeerden te doden.

2En het feest van de Joden, het

7:2
Lev. 23:34
Loofhuttenfeest, was aanstaande.

3Zijn broers dan zeiden tegen Hem: Vertrek vanhier en ga weg naar Judea, zodat ook Uw discipelen de werken die U doet kunnen zien.

4Want niemand doet iets in het verborgene, en streeft er tegelijk zelf naar dat men openlijk over hem spreekt. Als U deze dingen doet, maak Uzelf dan openbaar aan de wereld.

5Want ook Zijn

7:5
Mark. 3:21
broers geloofden niet in Hem.

6Jezus dan zei tegen hen: Mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is er altijd.7:6 maar uw tijd is er altijd - Letterlijk: maar uw tijd is altijd bereid.

7

7:7
Joh. 14:17
15:18
De wereld kan u niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig dat haar werken
7:7
Joh. 3:19
slecht zijn.

8Gaat u naar dit feest; Ik ga nog niet naar dit feest,

7:8
Joh. 8:20
want Mijn tijd is nog niet vervuld.

9En nadat Hij dit tegen hen gezegd had, bleef Hij in Galilea.

De prediking van Jezus op het Loofhuttenfeest

10Maar toen Zijn broers naar het feest gegaan waren, toen ging Hij ook Zelf naar het feest, niet openlijk, maar als in het verborgen.

11De Joden dan zochten Hem op het feest en zeiden:

7:11
Joh. 11:56
Waar is Hij?

12

7:12
Joh. 9:16
10:19
En er was veel gemompel over Hem onder de menigten. Sommigen zeiden:
7:12
Vers 40;
Hij is goed; en anderen zeiden: Nee, maar Hij misleidt de menigte.

13Toch sprak niemand openlijk over Hem,

7:13
Joh. 9:22
12:42
19:38
uit vrees voor de Joden.

14Maar toen het feest al half voorbij was, ging Jezus naar de tempel en gaf onderwijs.

15En de Joden verwonderden zich en zeiden: Hoe kent Hij de Schriften zonder daarin onderwezen te zijn?

16Jezus antwoordde hun en zei:

7:16
Joh. 3:11
8:28
12:49
14:10,24
Mijn onderricht is niet van Mij, maar van Hem Die Mij gezonden heeft.

17Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit God is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek.

18Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar Wie de eer zoekt van Hem Die Hem gezonden heeft, Die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in Hem.

19

7:19
Ex. 20:1
24:3
Hand. 7:53
Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de wet.
7:19
Matt. 12:14
Mark. 3:6
Joh. 5:18
10:39
11:53
Waarom probeert u Mij te doden?

20De menigte antwoordde en zei:

7:20
Joh. 8:48,52
10:20
U bent door een demon bezeten; wie probeert U te doden?

21Jezus antwoordde en zei tegen hen: Eén werk heb Ik gedaan en u verwondert u allen.

22Welnu, Mozes heeft u

7:22
Lev. 12:3
de besnijdenis gegeven – niet dat zij van Mozes komt, maar
7:22
Gen. 17:10
van de vaderen – en u besnijdt iemand op de sabbat.

23Als een mens de besnijdenis ontvangt op de sabbat, juist om de wet van Mozes niet te breken, bent u dan verbitterd tegen Mij, omdat Ik een heel mens gezond gemaakt heb op de sabbat?

24

7:24
Deut. 1:16,17
Spr. 24:23
Jak. 2:1
Oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vel een rechtvaardig oordeel.

Meningsverschillen met betrekking tot Jezus

25Sommigen dan van de inwoners van Jeruzalem zeiden: Is Hij het niet Die zij proberen te doden?

26En zie, Hij spreekt vrijuit en zij zeggen niets tegen Hem. Zouden onze leiders soms werkelijk tot de erkenning zijn gekomen dat Híj werkelijk de Christus is?

27

7:27
Matt. 13:55
Mark. 6:3
Luk. 4:22
Maar van Hém weten wij waar Hij vandaan komt; wanneer echter de Christus komt, weet niemand waar Hij vandaan komt.

28Jezus dan riep in de tempel, terwijl Hij onderwijs gaf en zei: U kent Mij niet alleen, maar u weet ook waar Ik vandaan kom; en Ik ben niet

7:28
Joh. 5:43
8:42
uit Mijzelf gekomen,
7:28
Joh. 8:26
Rom. 3:4
maar Hij Die Mij gezonden heeft, is waarachtig, en Hem kent u niet.

29Maar

7:29
Joh. 10:15
Ik ken Hem, want Ik ben van Hem afkomstig, en Hij heeft Mij gezonden.

30

7:30
Mark. 11:18
Luk. 19:47
20:19
Joh. 7:19
8:37
Zij probeerden Hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan Hem, want Zijn
7:30
Joh. 8:20
uur was nog niet gekomen.

31

7:31
Joh. 8:30
En velen uit de menigte kwamen tot geloof in Hem en zeiden: Wanneer de Christus komt, zal Hij toch niet meer tekenen doen dan Híj gedaan heeft?

32De Farizeeën hoorden dat de menigte dit over Hem mompelde, en de Farizeeën en de overpriesters stuurden dienaars om Hem te grijpen.

33Jezus dan zei tegen hen:

7:33
Joh. 16:16
Nog een korte tijd ben Ik bij u en dan ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden heeft.

34

7:34
Joh. 8:21
13:33
U zult Mij zoeken maar niet vinden, en waar Ik ben, kunt u niet komen.

35De Joden dan zeiden tegen elkaar: Waar zal Hij naartoe gaan, dat wij Hem niet zullen vinden? Hij zal toch niet naar de Grieken in de verstrooiing gaan en de Grieken onderwijzen?

36Wat is dit voor een woord dat Hij gezegd heeft: U zult Mij zoeken maar niet vinden; en waar Ik ben, kunt u niet komen?

37En op de

7:37
Lev. 23:36
laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep:
7:37
Jes. 55:1
Joh. 6:35
Openb. 22:17
Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.

38Wie in Mij gelooft, zoals

7:38
Jes. 12:3
de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste7:38 binnenste - Letterlijk: buik. vloeien.

39En dit zei Hij

7:39
Jes. 44:3
Joël 2:28
Hand. 2:17
over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

40Velen dan uit de menigte die dit woord hoorden, zeiden:

7:40
Matt. 21:46
Luk. 7:16
Joh. 6:14
Híj is werkelijk de Profeet.

41Anderen zeiden:

7:41
Joh. 4:42
Híj is de Christus. En weer anderen zeiden:
7:41
Joh. 1:47
De Christus komt toch niet uit Galilea?

42Zegt de Schrift niet dat de Christus komt

7:42
Ps. 132:11
uit het geslacht van David en uit het dorp
7:42
Micha 5:1
Matt. 2:6
Bethlehem, waar David was?

43Er ontstond dan verdeeldheid onder de menigte vanwege Hem.

44En sommigen van hen wilden Hem grijpen, maar niemand sloeg de hand aan Hem.

45De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en Farizeeën, en die zeiden tegen hen: Waarom hebt u Hem niet meegebracht?

46De dienaars antwoordden: Nooit heeft een mens zo gesproken als deze Mens.

47De Farizeeën dan antwoordden hun: Bent u soms ook misleid?

48

7:48
Jes. 33:18
Joh. 12:42
1 Kor. 1:20
2:8
Heeft iemand van de leiders soms in Hem geloofd, of van de Farizeeën?

49Maar deze menigte, die de wet niet kent, is vervloekt.

50Nicodemus, die

7:50
Joh. 3:2
19:39
's nachts bij Hem gekomen was, die één van hen was, zei tegen hen:

51

7:51
Ex. 23:1
Lev. 19:15
Deut. 1:17
17:8
19:15
Veroordeelt soms onze wet de mens, als zij hem niet eerst hoort en kennis genomen heeft van wat hij doet?

52Zij antwoordden en zeiden tegen hem: Bent u soms ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat in Galilea geen profeet is opgestaan.

53En ieder ging naar zijn huis.

8

De overspelige vrouw

81Jezus echter ging naar de Olijfberg.

2En 's morgens vroeg kwam Hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar Hem toe; en Hij ging zitten en onderwees hen.

3En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was.

4En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel.

5

8:5
Lev. 20:10
Deut. 22:22
In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U?

6En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde.

7En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen:

8:7
Deut. 17:7
Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen.

8En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde.

9Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de één na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond.

10Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand zag dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld?

11En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en

8:11
Joh. 5:14
zondig niet meer.

Jezus als het Licht der wereld

12Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei:

8:12
Jes. 42:16
Joh. 1:9
9:5
12:35,36
Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

13De Farizeeën dan zeiden tegen Hem: U getuigt van Uzelf, Uw getuigenis is niet waar.

14Jezus antwoordde en zei tegen hen:

8:14
Joh. 5:31
Hoewel Ik van Mijzelf getuig, is Mijn getuigenis waar, want Ik weet waar Ik vandaan gekomen ben en waar Ik heen ga, maar u weet niet waar Ik vandaan kom en waar Ik heen ga.

15U oordeelt naar het vlees, Ik oordeel niemand.

16En als Ik al oordeel, Mijn oordeel is waar, want Ik ben niet alleen, maar Ik en de Vader, Die Mij gezonden heeft.

17

8:17
Num. 35:30
Deut. 17:6
19:15
Matt. 18:16
2 Kor. 13:1
Hebr. 10:28
En er staat ook in uw wet geschreven dat het getuigenis van twee mensen waar is.

18Ik ben het Die van Mijzelf getuig, en

8:18
Matt. 3:17
17:5
Mark. 1:11
9:7
Luk. 3:22
9:35
Joh. 1:33
5:37
6:27
de Vader, Die Mij gezonden heeft, getuigt van Mij.

19Zij dan zeiden tegen Hem: Waar is Uw Vader? Jezus antwoordde:

8:19
Joh. 16:3
U kent Mij niet en evenmin Mijn Vader;
8:19
Joh. 14:9
als u Mij kende, zou u ook Mijn Vader kennen.

20Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl Hij onderwijs gaf in de tempel,

8:20
Joh. 7:30
en niemand greep Hem, omdat Zijn uur nog niet gekomen was.

Twistgesprekken met de Farizeeën

21Jezus dan zei opnieuw tegen hen:

8:21
Joh. 7:34
13:33
Ik ga heen en u zult Mij zoeken, en in uw zonde zult u sterven; waar Ik heen ga, kunt u niet komen.

22De Joden nu zeiden: Hij zal toch Zichzelf niet doden, omdat Hij zegt: Waar Ik heen ga, kunt u niet komen?

23En Hij zei tegen hen:

8:23
Joh. 3:31
U bent van beneden, Ik ben van boven; u bent van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld.

24Ik heb u dan gezegd

8:24
Vers
dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven.

25Zij zeiden dan tegen Hem: Wie bent U? En Jezus zei tegen hen: Wat Ik u vanaf het begin al zeg.

26Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen, maar Hij Die Mij gezonden heeft,

8:26
Joh. 7:28
Rom. 3:4
is waarachtig,
8:26
Joh. 15:15
en wat Ik van Hem gehoord heb, spreek Ik tot de wereld.

27Zij begrepen niet dat Hij tegen hen over de Vader sprak.

28Jezus dan zei tegen hen:

8:28
Num. 21:9
2 Kon. 18:4
Joh. 3:14
12:32
Wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat Ik het ben, en dat Ik vanuit Mijzelf niets doe,
8:28
Joh. 3:11
7:16
12:49
14:10,24
maar dat Ik die dingen spreek zoals Mijn Vader Mij heeft onderwezen.

29

8:29
Joh. 14:10
16:32
En Hij Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, omdat Ik altijd doe wat Hem welgevallig is.

De kinderen van Abraham

30Toen Hij deze dingen sprak,

8:30
Joh. 7:31
geloofden velen in Hem.

31Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen,

32en u zult de waarheid kennen,

8:32
Rom. 6:18
Gal. 5:1
1 Petr. 2:16
en de waarheid zal u vrijmaken.

33Zij antwoordden Hem:

8:33
Matt. 3:9
Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest; hoe kunt U dan zeggen: U zult vrij worden?

34Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet,

8:34
Rom. 6:20
2 Petr. 2:19
is een slaaf van de zonde.

35En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft er eeuwig.

36

8:36
Rom. 8:2
Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.

37Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert Mij te doden, omdat Mijn woord in u geen plaats krijgt.

38

8:38
Joh. 3:11
7:16
12:49
14:10,24
Ik spreek over wat Ik bij Mijn Vader gezien heb; u doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt.

39Zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen:

8:39
Rom. 2:28
9:7
Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen.

40Maar nu probeert u Mij te doden, een Mens

8:40
Joh. 17:17
Die de waarheid tot u gesproken heeft, die Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet.

41U doet de werken van uw vader. Zij zeiden dan tegen Hem: Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij hebben één Vader, namelijk God.

42Jezus dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan en gekomen.

8:42
Joh. 5:43
7:29
Want Ik ben ook niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.

43Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg?8:43 begrijpt u niet wat Ik zeg? - Letterlijk: kent u Mijn spreken niet? Omdat u Mijn woord niet kunt horen.

44

8:44
1 Joh. 3:8
U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen;
8:44
Gen. 3:1
2 Kor. 11:3
1 Joh. 3:8
die was een mensenmoordenaar van het begin af, en
8:44
Judas vs.
staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

45Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, Mij gelooft u niet.

46Wie van u overtuigt Mij van zonde? En als Ik de waarheid spreek, waarom gelooft u Mij niet?

47

8:47
Joh. 6:37
10:26,27
1 Joh. 4:6
Wie uit God is, hoort de woorden van God; daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent.

48De Joden dan antwoordden en zeiden tegen Hem: Zeggen wij niet terecht dat U een Samaritaan bent

8:48
Joh. 7:20
10:20
en door een demon bezeten bent?

49Jezus antwoordde: Ik ben niet door een demon bezeten,

8:49
Joh. 7:18
maar Ik eer Mijn Vader, en u onteert Mij.

50Maar Ik zoek Mijn eer niet; Eén is er Die haar zoekt en Die oordeelt.

51Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:

8:51
Joh. 5:24
11:25
Als iemand Mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid.

52De Joden dan zeiden tegen Hem: Nu weten wij zeker dat U door een demon bezeten bent. Abraham is gestorven en de profeten, en zegt U: Als iemand Mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet proeven tot in eeuwigheid?

53U bent toch niet meer dan onze vader Abraham,

8:53
Hebr. 11:13
die ook gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Voor wie geeft U Zichzelf uit?

54Jezus antwoordde: Als Ik Mijzelf eer, betekent Mijn eer niets; Mijn Vader is het Die Mij eert, van Wie u zegt dat Hij uw God is.

55En u kent Hem niet, maar Ik ken Hem; en als Ik zeg dat Ik Hem niet ken, ben Ik, net als u, een leugenaar. Maar Ik ken Hem en neem Zijn woord in acht.

56Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk

8:56
Gen. 17:17
Luk. 10:24
Hebr. 11:13
op dat hij Mijn dag zou zien, en hij heeft die gezien en heeft zich verblijd.

57De Joden dan zeiden tegen Hem: U bent nog geen vijftig jaar en hebt U Abraham gezien?

58Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik.

59

8:59
Luk. 4:29
Joh. 10:31,39
11:8
Zij namen dan stenen op om ze op Hem te werpen. Maar Jezus verborg Zich en ging de tempel uit; Hij ging midden tussen hen door en zo ging Hij weg.

9

De genezing van de blindgeborene

91En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af.

2En Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden?

3Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet,

9:3
Joh. 11:4
maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden.

4

9:4
Joh. 5:19
Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken.

5Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik

9:5
Jes. 42:6
Luk. 2:32
Joh. 1:9
8:12
12:35,46
Hand. 13:47
het Licht der wereld.

6Nadat Hij dit gezegd had,

9:6
Mark. 8:23
spuwde Hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde,

7en Hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam (wat vertaald wordt met: Uitgezonden). Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug.

8De buren dan en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden: Is deze het niet die zat

9:8
Hand. 3:2
te bedelen?

9Anderen zeiden: Hij is het; en weer anderen: Hij lijkt op hem. Hij zei: Ik ben het.

10Zij dan zeiden tegen hem: Hoe zijn uw ogen geopend?

11Hij antwoordde en zei: Een Mens, genaamd Jezus, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij: Ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en werd ziende.

12Zij dan zeiden tegen hem: Waar is Hij? Hij zei: Ik weet het niet.

13Zij brachten hem die eerder blind was, naar de Farizeeën.

14

9:14
Matt. 12:1
Mark. 2:23
Luk. 6:1
Joh. 5:9
En het was sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende.

Miskenning door de Joodse leiders

15Opnieuw vroegen nu ook de Farizeeën hem hoe hij ziende geworden was. En hij zei tegen hen: Hij legde slijk op mijn ogen, ik waste mij, en ik zie.

16Sommigen dan van de Farizeeën zeiden: Deze Mens is niet van God, want Hij neemt de sabbat niet in acht. Anderen zeiden:

9:16
Vers 33;
Hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen?
9:16
Joh. 7:12
10:19
En er was verdeeldheid onder hen.

17Zij zeiden opnieuw tegen de blinde: U dan, wat zegt u van Hem, omdat Hij uw ogen geopend heeft? En hij zei:

9:17
Luk. 7:16
24:19
Joh. 4:19
6:14
Hij is een Profeet.

18De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest was en ziende was geworden, totdat zij de ouders geroepen hadden van hem die ziende geworden was.

19En zij vroegen hun: Is dit uw zoon, van wie u zegt dat hij blindgeboren is? Hoe kan hij dan nu zien?

20Zijn ouders antwoordden hun en zeiden: Wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blindgeboren is,

21maar hoe hij nu ziet, weten wij niet, of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij is volwassen, vraag het hemzelf, hij zal voor zichzelf spreken.

22Dit zeiden zijn ouders

9:22
Joh. 7:13
12:42
omdat zij bevreesd waren voor de Joden;
9:22
Joh. 12:42
want de Joden waren al overeengekomen dat, als iemand zou belijden dat Hij de Christus was, hij uit de synagoge geworpen zou worden.

23Daarom zeiden zijn ouders: Hij is volwassen, vraag het hemzelf.

24Zij dan riepen voor de tweede keer de man die blind geweest was, en zeiden tegen hem:

9:24
Joz. 7:19
Geef God de eer, wij weten dat deze Mens een zondaar is.

25Hij dan antwoordde en zei: Of Hij een zondaar is, weet ik niet; één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie.

26En zij zeiden opnieuw tegen hem: Wat heeft Hij met u gedaan? Hoe heeft Hij uw ogen geopend?

27Hij antwoordde hun: Ik heb het u al gezegd, maar u hebt niet geluisterd; waarom wilt u het nog eens horen? Wilt u soms ook Zijn discipelen worden?

28Zij dan scholden hem uit en zeiden: U bent een discipel van Hem, maar wij zijn discipelen van Mozes.

29Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van Deze weten wij niet waar Hij vandaan komt.

30De man antwoordde en zei tegen hen: Er is toch iets wonderlijks in dat u niet weet waar Hij vandaan komt en dat Hij wel mijn ogen geopend heeft.

31

9:31
Spr. 15:29
28:9
Jes. 1:15
Micha 3:4
En wij weten dat God niet naar zondaars luistert, maar als iemand godvrezend is en Zijn wil doet, naar hem hoort Hij.

32Door de eeuwen heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blindgeborene geopend heeft.

33Als Deze niet van God was, zou Hij niets kunnen doen.

34Zij antwoordden en zeiden tegen hem: U bent geheel in zonden geboren, en onderwijst u ons? En zij wierpen hem de synagoge uit.

35Jezus hoorde dat zij hem uit de synagoge geworpen hadden, en toen Hij hem gevonden had, zei Hij tegen hem: Gelooft u in de Zoon van God?

36Hij antwoordde en zei: Wie is Hij, Heere, zodat ik in Hem kan geloven?

37En Jezus zei tegen hem: Die u gezien hebt

9:37
Joh. 4:26
én Die met u spreekt, Die is het.

38En hij zei: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem.

39En Jezus zei:

9:39
Joh. 3:17
12:47
Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen,
9:39
Matt. 13:13
opdat zij die niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden worden.

40En sommigen van de Farizeeën die bij Hem waren, hoorden dit en zeiden tegen Hem: Zijn wij dan soms ook blind?

41Jezus zei tegen hen: Als u blind was, zou u geen zonde hebben, maar nu u zegt: Wij zien, zo blijft dan uw zonde.