Herziene Statenvertaling (HSV)
1

Afzenders, geadresseerden, groet

11Paulus, door de wil van God een apostel van Jezus Christus, en Timotheüs, de broeder,

2aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Kolosse zijn:

1:2
Rom. 1:7
Gal. 1:3
Efez. 1:2
1 Petr. 1:2
genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.

Dankzegging voor geloof, liefde en hoop in de gemeente

3

1:3
Efez. 1:15
Filipp. 1:3
1 Thess. 1:2
2 Thess. 1:3
Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden,

4omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen,

5vanwege de hoop

1:5
1 Petr. 1:4
die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het Woord van de waarheid, namelijk van het Evangelie.

Evangelieverkondiging door Epafras

6Dit is naar u toe gekomen zoals ook in de hele wereld,

1:6
Mark. 4:8
Joh. 15:16
en het draagt vrucht zoals ook onder u, vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen.

7Zo hebt u het ook geleerd van

1:7
Kol. 4:12
Epafras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwe dienaar van Christus is.

8Hij heeft ons ook uw liefde in de Geest bekendgemaakt.

Voorbede om bevestiging in het geloof

9

1:9
Efez. 1:15
Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken
1:9
1 Kor. 1:5
dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,

10

1:10
Gen. 17:1
1 Kor. 7:20
Efez. 4:1
Filipp. 1:27
1 Thess. 2:12
zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk
1:10
Joh. 15:16
vrucht draagt en groeit in de kennis van God,

11terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen.

12Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht.

13

1:13
Efez. 2:4
1 Thess. 2:12
Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk
1:13
Matt. 3:17
17:5
2 Petr. 1:17
van de Zoon van Zijn liefde.

14In Hem hebben wij de verlossing,

1:14
Hand. 20:28
Efez. 1:7
Hebr. 9:14
1 Petr. 1:19
door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.

Christus, Eerstgeborene van de schepping en Hoofd van Zijn gemeente

15

1:15
2 Kor. 4:4
Filipp. 2:6
Hebr. 1:3
Hij is het Beeld van de onzichtbare God,
1:15
Openb. 3:14
de Eerstgeborene van heel de schepping.

16

1:16
Gen. 1:3
Ps. 33:6
Joh. 1:3
Efez. 3:9
Hebr. 1:2
Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.

17En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem.

18

1:18
Efez. 1:22
4:15
5:23
En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is,
1:18
1 Kor. 15:20
Openb. 1:5
de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

19Want het heeft de Vader behaagd dat

1:19
Joh. 1:14,16
Kol. 2:9
in Hem heel de volheid wonen zou,

20

1:20
2 Kor. 5:18
1 Joh. 4:10
en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door
1:20
Jes. 9:6
Joh. 16:33
Hand. 10:36
Rom. 5:1
Efez. 2:14
vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.

21En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend,

22in het lichaam van Zijn vlees, door de dood,

1:22
Luk. 1:75
Efez. 1:4
5:27
2 Tim. 1:9
Tit. 2:12
om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen,

23

1:23
Joh. 15:6
als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.

Lijden en taak van Paulus

24

1:24
2 Kor. 7:4
Nu verblijd ik mij in mijn lijden
1:24
Efez. 3:13
Filipp. 2:17
2 Tim. 2:10
voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus,
1:24
Rom. 12:5
1 Kor. 12:27
Efez. 4:12
5:23
ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente.

25Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig

1:25
Rom. 16:25
Efez. 1:9
3:9
2 Tim. 1:10
Tit. 1:3
1 Petr. 1:20
de taak in de dienst van God, die mij met het oog op u gegeven is om het Woord van God te vervullen,

26namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest,

1:26
Matt. 13:11
maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen.

27

1:27
2 Kor. 2:14
Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u,1:27 onder u - Of: in u.
1:27
1 Tim. 1:1
de hoop op de heerlijkheid.

28Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus.

29Daarvoor span ik me ook in en strijd ik, overeenkomstig Zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is.