Bijbel in Gewone Taal (BGT)
15

Rein en onrein

Kritiek op farizeeën en wetsleraren

151Toen kwamen er uit Jeruzalem farizeeën en wetsleraren naar Jezus toe. Ze zeiden: 2‘Uw leerlingen wassen hun handen niet voordat ze gaan eten. Waarom houden zij zich niet aan de regels van onze voorouders?’

3Jezus zei tegen hen: ‘Waarom houden jullie je niet aan de regels van God? Waarom kiezen jullie voor je eigen regels? 4Want God heeft gezegd: «Je moet respect hebben voor je vader en je moeder.» En ook: «Als iemand zijn vader of zijn moeder vervloekt, dan moet hij gedood worden.» 5Maar jullie hebben een andere regel bedacht. Iemand mag volgens jullie tegen zijn ouders zeggen: ‘Ik heb mijn hele bezit aan God beloofd, ik kan jullie er niets van geven.’ 6Volgens jullie hoef je dus helemaal geen respect te hebben voor je ouders. Zo maken jullie je eigen regels belangrijker dan de wet van God.

7Wat zijn jullie schijnheilig! In het boek Jesaja staan woorden van God die precies over jullie gaan: 8«Deze mensen eren mij met mooie woorden, maar in hun hart willen ze niets van mij weten. 9Wat heb ik aan hun eerbied? Ze vertellen niet wat ik wil, maar ze maken hun eigen regels.»’

Het verschil tussen rein en onrein

10Jezus riep de mensen bij zich. Hij zei: ‘Luister goed naar mij en probeer mijn woorden te begrijpen. 11Een mens wordt niet onrein van dingen die door zijn mond naar binnen gaan. Nee, een mens wordt juist onrein van de dingen die uit zijn mond naar buiten komen.’

12Toen kwamen de leerlingen bij Jezus. Ze zeiden: ‘De farizeeën hebben gehoord wat u zei. Ze zijn erg kwaad.’ 13Maar Jezus zei: ‘Ze lijken op planten die niet door mijn hemelse Vader zijn geplant. Die worden uit de grond getrokken. 14Laat de farizeeën hun gang maar gaan. Ze denken dat ze blinde mensen de weg kunnen wijzen. Maar ze zijn zelf blind. Wat gebeurt er als de ene blinde de andere blinde de weg wijst? Dan vallen ze samen in een kuil.’

15Petrus zei tegen Jezus: ‘U sprak over de dingen waar een mens onrein van wordt. Wat bedoelde u precies?’

16Jezus antwoordde: ‘Jullie zouden dat nu eindelijk eens moeten begrijpen! 17Alles wat je eet, gaat door je mond naar binnen. Dat is bekend. Het komt in je maag terecht. En ten slotte verdwijnt het in het riool. 18-19Maar juist de dingen die uit je mond naar buiten komen, maken je onrein. Want dat zijn de slechte dingen die uit je hart komen: slechte gedachten, verboden seks, en moord. En ook vreemdgaan, stelen, en anderen beledigen of vals beschuldigen. 20Dat zijn de dingen waar een mens onrein van wordt. Maar van eten zonder je handen te wassen, word je niet onrein.’

Jezus doet wonderen

Jezus maakt een meisje beter

21Jezus reisde weer verder. Hij ging naar het gebied van Tyrus en Sidon. 22Een vrouw uit dat gebied kwam naar Jezus toe. Ze was niet Joods. Ze riep tegen Jezus: ‘Heer, Zoon van David! Heb medelijden met mij! Mijn dochter heeft een kwade geest in zich, het gaat heel slecht met haar.’

23Maar Jezus reageerde niet. De leerlingen zeiden tegen Jezus: ‘Stuur die vrouw alstublieft weg. Ze loopt maar achter ons aan te schreeuwen.’ 24Jezus zei: ‘God heeft mij de opdracht gegeven om alleen naar de mensen van Israël te gaan. Want zij zijn net verdwaalde schapen.’

25Maar de vrouw kwam dichterbij en knielde voor Jezus. Ze zei: ‘Heer, help mij toch!’ 26Jezus antwoordde: ‘Je moet het brood voor de kinderen niet aan de honden voeren.’ 27De vrouw zei: ‘Inderdaad, Heer. Maar er vallen ook stukjes brood onder de tafel. En dat mogen de honden opeten.’

28Jezus zei tegen haar: ‘Je hebt een groot geloof. Wat je gevraagd hebt, zal gebeuren.’ En vanaf dat moment was de dochter van de vrouw beter.

Jezus maakt veel zieken beter

29Jezus ging weer verder, naar het Meer van Galilea. Daar ging hij zitten op de berg. 30Grote groepen mensen kwamen naar hem toe. Ze brachten veel zieken mee: mensen die niet konden lopen, mensen met vergroeide benen, blinden en doven. Al die mensen werden bij Jezus gebracht en hij maakte iedereen beter. 31Mensen die niet konden lopen, liepen nu rond. Mensen met vergroeide benen waren genezen. Blinde mensen konden nu zien. En dove mensen konden nu horen en spreken.

Iedereen die zag wat er gebeurde, was verbaasd. En iedereen dankte de God van Israël.

Jezus geeft veel mensen te eten

32Jezus riep zijn leerlingen bij zich. Hij zei: ‘Ik maak me zorgen over de mensen. Ze zijn nu al drie dagen hier zonder eten. Ik wil ze niet met honger wegsturen. Anders houden ze de reis naar huis misschien niet vol.’

33De leerlingen antwoordden: ‘Hoe komen we aan genoeg eten voor al die mensen? Hier is niets te krijgen.’ 34Jezus vroeg: ‘Hoeveel eten hebben we bij ons?’ De leerlingen antwoordden: ‘We hebben zeven broden en een paar vissen.’

35Toen zei Jezus tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten. 36Hij nam het brood en de vis, en dankte God voor het voedsel. Daarna brak hij het brood en de vis in stukken. Hij gaf het aan de leerlingen, en zij gaven het aan de mensen.

37Alle mensen konden eten zo veel als ze wilden. Daarna haalden de leerlingen het eten op dat over was. Het waren zeven manden vol. 38Er hadden vierduizend mannen gegeten van het brood en de vis, en ook nog veel vrouwen en kinderen.

39Na het eten stuurde Jezus de mensen naar huis. Hij stapte in de boot en ging naar de omgeving van Magadan.

16

Een vraag om bewijs

161Er kwamen farizeeën en sadduceeën naar Jezus toe. Ze zeiden: ‘Bewijs maar eens met een teken dat u door God gestuurd bent!’ Ze wilden laten zien dat Jezus dat niet kon.

2Maar Jezus zei tegen hen: ‘Als jullie ’s avonds een rode lucht zien, dan zeggen jullie: ‘Het wordt morgen mooi weer.’ 3En als jullie ’s ochtends een rode lucht zien, dan zeggen jullie: ‘Het wordt vandaag slecht weer.’ Jullie begrijpen wat de kleur van de lucht betekent. Maar de tekens die om jullie heen gebeuren, die begrijpen jullie niet.

4Jullie zijn slechte mensen, die ontrouw zijn aan God. Jullie vragen om een teken. Maar het enige teken dat jullie krijgen, is het voorbeeld van Jona.’

Jezus liet de farizeeën en de sadduceeën daar staan en ging weg.

Jezus waarschuwt zijn leerlingen

5De leerlingen kwamen bij Jezus aan de andere kant van het meer. Ze waren vergeten om eten mee te nemen. 6Jezus zei tegen hen: ‘Pas op voor het gevaarlijke voedsel van de farizeeën en de sadduceeën.’ 7Maar de leerlingen bespraken intussen met elkaar dat ze geen eten bij zich hadden.

8Toen Jezus dat merkte, zei hij: ‘Waarom bespreken jullie met elkaar dat je geen eten hebt? Is jullie geloof dan zo klein? 9Begrijpen jullie het nog steeds niet?

Denk eens aan die vijf broden voor vijfduizend mensen. Hoeveel manden met brood hielden jullie toen over? 10En denk aan die zeven broden voor vierduizend mensen. Hoeveel manden met brood hielden jullie toen over? 11Maar nu zeg ik: Pas op voor het gevaarlijke voedsel van de farizeeën en de sadduceeën. En dat gaat niet over echt eten!’

12Toen begrepen de leerlingen het. Dat gevaarlijke voedsel was geen eten. Maar het waren de gevaarlijke ideeën van de farizeeën en de sadduceeën.

Jezus vertelt over zichzelf

Jezus vraagt de leerlingen wie hij is

13Jezus en de leerlingen kwamen in de omgeving van Caesarea Filippi. Jezus vroeg aan de leerlingen: ‘Wat zeggen de mensen over mij, de Mensenzoon?’ 14De leerlingen antwoordden: ‘Sommige mensen zeggen dat u Johannes de Doper bent. Anderen zeggen dat u Elia bent. Weer anderen zeggen dat u Jeremia bent, of een andere profeet van vroeger.’

15Toen zei Jezus: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ 16Simon Petrus antwoordde: ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God.’

17Jezus zei tegen hem: ‘Dat heb je niet gehoord van een mens, maar van mijn Vader in de hemel. Daarom ben je een gelukkig mens, Simon, zoon van Jona! 18En ik zeg je: Jij bent Petrus, de rots. Op die rots zal ik mijn kerk bouwen. Mijn kerk zal er zijn zolang deze wereld bestaat. 19Aan jou geef ik de sleutels van de poort naar de nieuwe wereld. Want de besluiten die jij hier op aarde neemt, zullen ook geldig zijn in de hemel.’

20Daarna zei Jezus tegen de leerlingen: ‘Vertel aan niemand dat ik de messias ben!’

Jezus zegt wat er met hem zal gebeuren

21Vanaf dat moment begon Jezus zijn leerlingen te vertellen wat er met hem moest gebeuren. Hij zei: ‘Ik moet naar Jeruzalem gaan. Daar zal ik veel moeten lijden. De leiders van het volk, de priesters en de wetsleraren zullen mij doden. Maar drie dagen later zal ik opstaan uit de dood.’

22Toen nam Petrus Jezus mee, weg van de andere leerlingen. Hij zei tegen Jezus: ‘Nee, dat mag niet gebeuren! God zal u beschermen, Heer.’ 23Maar Jezus draaide zich om en zei tegen Petrus: ‘Achteruit jij, Satan! Houd me niet tegen. Jij denkt aan wat mensen willen, maar niet aan wat God wil.’

Jezus vertelt hoe je zijn volgeling wordt

24Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Als je mijn volgeling wilt zijn, dan mag je niet meer aan jezelf denken. Nee, je moet bereid zijn om je leven op te geven en met mij mee te gaan. 25Als je je leven probeert te redden, zul je het juist voor altijd verliezen. Maar je kunt ook je leven verliezen omdat je mijn volgeling bent. Dan zul je je leven juist voor altijd redden. 26Stel dat je de hele wereld in bezit krijgt. Wat heb je daaraan als je je leven verliest? Het eeuwige leven is niet te koop.’

27Jezus zei verder: ‘De Mensenzoon zal terugkomen met de macht van zijn Vader, samen met de engelen. Dan zal hij alle mensen geven wat ze verdienen. 28Luister goed naar mijn woorden: Sommigen van jullie zullen dat nog tijdens hun leven meemaken. Zij zullen de Mensenzoon zien komen als de koning van de nieuwe wereld.’

17

Jezus spreekt met Mozes en Elia

171Zes dagen later ging Jezus een hoge berg op. Petrus mocht met hem mee, en ook de broers Jakobus en Johannes. Boven op de berg waren ze alleen. 2De leerlingen zagen dat Jezus veranderde. Zijn gezicht begon te stralen, net als de zon. En zijn kleren werden zo wit als een helder licht.

3Opeens zagen de leerlingen Mozes en Elia. Die waren met Jezus aan het praten. 4Petrus zei tegen Jezus: ‘Heer, het komt goed uit dat wij hier zijn! Als u wilt, maken we hier drie hutten: één voor u, één voor Mozes, en één voor Elia.’ 5Terwijl Petrus dat zei, kwam er een stralend lichte wolk boven hen. En uit die wolk klonk Gods stem, die zei: ‘Hij alleen is mijn Zoon. Mijn liefde voor hem is groot. Luister naar hem!’

6Toen de leerlingen dat hoorden, lieten ze zich voorover op de grond vallen. Ze waren erg bang. 7Jezus kwam naar hen toe. Hij raakte hen aan en zei: ‘Sta op. Jullie hoeven niet bang te zijn.’ 8Toen de leerlingen opkeken, zagen ze niemand meer, behalve Jezus.

Jezus vertelt dat Elia al gekomen is

9Jezus en de drie leerlingen gingen weer van de berg af. Jezus zei: ‘Jullie mogen nu nog niet vertellen wat je gezien hebt, aan niemand. Want eerst moet de Mensenzoon opstaan uit de dood.’

10De leerlingen vroegen: ‘De wetsleraren zeggen dat Elia eerst moet komen. Hoe zit dat precies?’ 11Jezus zei: ‘Dat klopt. Elia komt om alles in orde te maken. 12Maar luister naar mijn woorden: Elia is al gekomen. Maar de mensen wilden niet geloven dat hij het was. Ze hebben hem slecht behandeld. En ook de Mensenzoon zal veel moeten lijden.’

13Toen begrepen de leerlingen wie Jezus bedoelde met Elia. Hij bedoelde Johannes de Doper.

Jezus jaagt een kwade geest weg

14Toen Jezus en de drie leerlingen terugkwamen, stond er een groep mensen. Er kwam een man naar Jezus toe. Hij knielde voor Jezus 15en zei: ‘Heer, heb medelijden met mijn zoon! Hij heeft een kwade geest in zich. Daardoor heeft hij veel pijn en valt hij vaak in het vuur of in het water. 16Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht. Maar zij konden hem niet beter maken.’

17Jezus zei: ‘Wat zijn jullie toch ongelovig! Jullie doen het helemaal verkeerd. Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe houd ik dat vol? Breng die jongen hier!’

18Jezus sprak streng tegen de kwade geest. De kwade geest ging weg, en vanaf dat moment was de jongen weer beter.

19Toen Jezus en de leerlingen alleen waren, vroegen de leerlingen: ‘Waarom konden wij die kwade geest niet wegjagen?’ 20-21Jezus antwoordde: ‘Dat komt doordat jullie geloof te klein is. Luister goed naar mijn woorden: Zelfs als je geloof maar zo klein is als een mosterdzaadje, is alles mogelijk. Als je dan tegen een berg zegt: ‘Ga eens opzij,’ dan gaat die berg opzij.’

Jezus zegt wat er met hem zal gebeuren

22-23Toen Jezus en de leerlingen weer in Galilea waren, zei Jezus tegen hen: ‘De Mensenzoon zal uitgeleverd worden aan mensen die hem zullen doden. Maar drie dagen later zal hij opstaan uit de dood.’

Toen de leerlingen dat hoorden, werden ze erg verdrietig.

Uitleg over Gods nieuwe wereld

Jezus betaalt tempelbelasting

24Toen Jezus en de leerlingen in Kafarnaüm waren, kwamen er een paar mannen bij Petrus. Het waren de mannen die de tempelbelasting ophaalden. Ze vroegen: ‘Betaalt jouw meester wel tempelbelasting?’ 25‘Ja, natuurlijk,’ zei Petrus.

Toen Petrus thuiskwam, vroeg Jezus meteen aan hem: ‘Simon, ik wil je wat vragen. Alle koningen vragen belasting. Maar van wie vragen ze dat? Van hun eigen kinderen of van andere mensen?’

26Petrus antwoordde: ‘Van andere mensen.’ ‘Inderdaad,’ zei Jezus, ‘kinderen hoeven geen belasting te betalen aan hun vader. 27Maar ik wil niet dat de mensen slecht over ons denken. Daarom moet je naar het meer gaan om te vissen. Pak de eerste vis die je vangt en doe zijn bek open. Daar zit een munt in. Geef die aan de mannen die de tempelbelasting ophalen. Dan heb je voor ons allebei betaald.’