NBV21 (NBV21)
42

421voor het doorvertellen van wat je hebt gehoord

en voor het verraden van een geheim.

Dan toon je terechte schaamte

en sta je bij iedereen in de gunst.

Maar schaam je niet voor de volgende dingen

en maak geen fouten uit angst voor gezichtsverlies.

2Schaam je niet voor de wet van de Allerhoogste en zijn verbond,

en voor een rechtvaardig vonnis, ook al spreekt het een goddeloze vrij,

3voor de verrekening van kosten met metgezel en reisgenoot,

en voor een gift uit andermans erfenis.

4Schaam je niet voor nauwgezetheid met weegschaal en gewichten,

en voor rijkdom of armoede,

5

42:5

voor winst als je goederen verkoopt,

voor een strenge opvoeding van je kinderen

en voor de bloedige afstraffing van een slechte slaaf.

6Als je een onbetrouwbare vrouw hebt, berg dan alles goed op,

waar veel handen zijn, moet je je bezit achter slot en grendel houden.

7Als je iets aflevert, tel en weeg het dan,

stel al je uitgaven en inkomsten te boek.

8Schaam je niet een onverstandig en dwaas mens terecht te wijzen

en een hoogbejaarde die is aangeklaagd voor ontucht.

Dan toon je echte beschaving

en word je door iedereen gewaardeerd.

Zorgen om een dochter

9Een vader ligt in stilte wakker om zijn dochter,

zorgen om haar verdrijven zijn slaap:

dat ze al in haar jeugd verwelkt,

dat ze als getrouwde vrouw door haar man wordt gehaat,

10dat ze als maagd wordt onteerd

en zwanger wordt in haar ouderlijk huis,

dat ze haar man ontrouw is

of dat ze, eenmaal getrouwd, onvruchtbaar blijkt.

11Bewaak een eigenzinnige dochter streng,

anders maakt ze je belachelijk bij je vijanden,

bezorgt ze je geroddel in de stad, een aanklacht van het volk

en maakt ze je bij velen te schande.

12Let bij geen mens op schoonheid

en verkeer niet onder vrouwen,

13want zoals uit kleren de mot tevoorschijn komt,

zo komt uit een vrouw haar kwaadaardigheid tevoorschijn.

14Beter een kwaadaardige man dan een vrouw die vriendelijk doet,

want als een vrouw je te schande maakt, is hoon je deel.

Lofzang op Gods schepping

15

42:15
Gen. 1:3
Ik wil nu de werken van de Heer gedenken

en vertellen wat ik heb gezien.

Door het woord van de Heer bestaan zijn werken,

zijn bevelen werden overeenkomstig zijn wensen uitgevoerd.

16De zon ziet lichtend op alles neer,

het werk van de Heer is vol van zijn luister.

17Zelfs zijn heiligen heeft Hij niet in staat gesteld

voluit te vertellen over alle wonderbare werken

die Hij, de almachtige Heer, tot stand heeft gebracht;

alles is gevestigd door zijn majesteit.

18

42:18
Ps. 139:1-18; Spr. 15:11; Jer. 17:9-10

Hij peilt de afgrond en de harten van de mensen

en doorziet hun verborgen plannen.

Want de Allerhoogste weet alles

en ziet tot in de verste tijd wat zal gebeuren.42:18 en ziet tot in de verste tijd wat zal gebeuren – Volgens een Hebreeuws handschrift. In de Griekse tekst staat: ‘en let op het eeuwige teken’.

19Hij verkondigt wat voorbij is en wat komen zal

en brengt de sporen aan het licht van wat verborgen is.

20Geen enkele gedachte ontgaat Hem

en niet één woord is voor Hem verborgen.

21

42:21-22

42:21
Pred. 3:14

Hij heeft de meesterwerken van zijn wijsheid geordend,

van vóór het begin tot in eeuwigheid is Hij dezelfde.

Aan Hem wordt niets toegevoegd of afgedaan,

Hij heeft van niemand raad nodig.

22Hoe bekoorlijk zijn zijn werken,

hoe schitterend om te zien.

23Alles leeft en blijft tot in eeuwigheid,

het gehoorzaamt Hem wanneer het nodig is.

24

42:24
Pred. 3:1-8

Alles bestaat twee aan twee, het een tegenover het ander,

Hij heeft niets gemaakt dat onvolledig is.

25Het ene schepsel bevestigt hoe goed het andere is,

wie heeft ooit genoeg van zijn luister gezien?