Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
2

Praktische aanwijzingen

21

2:1
1 Tim. 1:10
Maar jij moet verkondigen wat overeenkomt met de heilzame leer. 2Oudere mannen moeten sober, waardig en bezonnen zijn, en gezond in het geloof, de liefde en de volharding. 3Ook oudere vrouwen moeten zich ingetogen gedragen, ze mogen niet kwaadspreken of verslaafd zijn aan wijn. Ze moeten goede raad weten te geven, 4en de jonge vrouwen voorhouden dat ze hun man en kinderen moeten liefhebben, 5dat ze ingetogen, kuis, zorgzaam in het huishouden en vriendelijk moeten zijn, en dat ze het gezag van hun man moeten erkennen. Dan wordt het woord van God in ere gehouden.

6Roep ook jonge mannen op in alles ingetogen te zijn. 7

2:7-8
1 Tim. 4:12
Geef zelf met goede daden het voorbeeld, laat je leer zuiver en waardig zijn, 8en verkondig de heilzame, onbetwistbare boodschap, zodat onze tegenstanders beschaamd staan en niets kwaads over ons kunnen zeggen.

9

2:9-10
Ef. 6:5-8
Kol. 3:22-24
1 Tim. 6:1
Slaven moeten in alles het gezag van hun meester erkennen en het hem naar de zin maken. Ze mogen hem niet tegenspreken 10of van hem stelen, maar moeten laten zien dat ze volkomen betrouwbaar zijn. Dan verhogen ze in alles wat ze doen het aanzien van de leer van God, onze redder.

11

2:11
2 Tim. 1:10
Tit. 3:4
Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. 12Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, 13in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus.2:13 van de grote God en van onze redder Jezus Christus – Ook mogelijk is de vertaling: ‘van onze grote God en redder Jezus Christus’. 14
2:14
Deut. 4:20
7:6
Ps. 130:8
Ezech. 37:23
1 Tim. 2:6
1 Petr. 2:9
Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen. 15
2:15
1 Tim. 4:12
Gebruik je gezag om dit te verkondigen, moedig aan en wijs terecht. Laat niemand op je neerkijken.

3

31

3:1
Rom. 13:1-7
1 Petr. 2:13-14
Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn, bereid om altijd het goede te doen, 2
3:2
Filip. 4:5
2 Tim. 2:24
dat ze van niemand mogen kwaadspreken, vredelievend en vriendelijk moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen. 3
3:3
Kol. 3:7
1 Petr. 4:3
Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst, we verafschuwden en haatten elkaar. 4
3:4
Tit. 2:11
Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden 5
3:5
2 Tim. 1:9
en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest, 6die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. 7
3:7
Rom. 3:24
Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen.

8Deze boodschap is betrouwbaar. Ik wil dat je hierover met overtuiging spreekt, opdat zij die op God vertrouwen zich erop toeleggen het goede te doen. Daar heeft iedereen baat bij. 9

3:9
1 Tim. 1:4
2 Tim. 2:23
Maar houd je verre van dwaze speculaties en geslachtsregisters en dat geruzie en geredetwist over de wet, want dat is allemaal nutteloos en dwaas. 10Wie na twee keer te zijn terechtgewezen nog steeds verdeeldheid zaait, moet je uit de gemeente verwijderen; 11je weet dat zo iemand het spoor volkomen bijster is en door te zondigen zichzelf veroordeelt.

12

3:12
Hand. 20:4
Ef. 6:21-22
2 Tim. 4:12
Zodra ik Artemas of Tychikus naar je toe heb gestuurd, moet je bij mij in Nikopolis komen. Ik heb besloten daar de winter door te brengen. 13
3:13
Hand. 18:24
1 Kor. 16:12
Rust Zenas, de rechtsgeleerde, en Apollos goed toe voor hun reis, zodat het hun aan niets ontbreekt. 14Laten ook onze mensen leren zich in te spannen om het goede te doen waar dat dringend nodig is. Zo maken ze zich nuttig. 15
3:15
Hebr. 13:25
Allen die bij mij zijn, groeten je. Groet al onze vrienden in het geloof.

Genade zij met jullie allen.