Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
96

961

96:1-13
1 Kron. 16:23-33
96:1
Ps. 98:1-9
Zing voor de HEER een nieuw lied,

zing voor de HEER, heel de aarde.

2Zing voor de HEER, prijs zijn naam,

verkondig van dag tot dag dat hij ons redt.

3

96:3
Ps. 105:1
Maak aan alle volken zijn majesteit bekend,

aan alle naties zijn wonderdaden.

4

96:4
Ps. 48:2
145:3
Groot is de HEER, hem komt alle lof toe,

geducht is hij, meer dan alle goden.

5

96:5
Ps. 97:7
Jes. 40:17-20
De goden van de volken zijn minder dan niets,

maar de HEER: hij heeft de hemel gemaakt.

6Glans en glorie gaan voor hem uit,

macht en luister vullen zijn heiligdom.

7

96:7-9
Ps. 29:1-2
Erken de HEER, stammen en volken,

erken de HEER, zijn majesteit en macht,

8erken de HEER, de majesteit van zijn naam,

draag geschenken zijn voorhoven binnen.

9Buig u voor de HEER in zijn heilige glorie,

huiver, heel de aarde, als hij verschijnt.

10

96:10
Ps. 93:1
Zeg aan de volken: ‘De HEER is koning.

Vast staat de wereld, zij wankelt niet.

Hij oordeelt de volken naar recht en wet.’

11Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen,

de zee bruisen en alles wat daar leeft.

12

96:12
Jes. 55:12
Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit,

laten alle bomen jubelen

13

96:13
Jes. 11:4-5
voor de HEER, want hij is in aantocht,

in aantocht is hij als rechter van de aarde.

Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,

de volken oordelen, trouw aan zijn woord.

97

971

97:1
Ps. 93:1
De HEER is koning – laat de aarde juichen,

laat vreugde heersen van kust tot kust.

2

97:2
Ps. 85:11
In wolk en duisternis is hij gehuld,

zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid.

3

97:3
Ps. 18:9
50:3
Vuur gaat voor hem uit,

rondom verterend wie tegen hem opstaan.

4

97:4
Ps. 77:19
Zijn bliksems verlichten de wereld,

de aarde ziet het en beeft.

5

97:5
Ps. 68:3
De bergen smelten als was voor de HEER,

voor de Heer van heel de aarde.

6

97:6
Ps. 50:6
De hemel vertelt van zijn gerechtigheid,

alle volken aanschouwen zijn majesteit.

7

97:7
Ps. 96:5
Beschaamd staan zij die beelden aanbidden

en zich beroemen op goden van niets.

Voor hem moeten alle goden zich buigen.

8

97:8
Ps. 48:12
Sion hoort het en verheugt zich;

de steden van Juda juichen

om uw rechtspraak, HEER.

9

97:9
Ps. 83:19
U, HEER, bent de hoogste op heel de aarde,

boven alle goden hoog verheven.

10U die de HEER bemint: haat het kwade.

Hij behoedt het leven van wie hem trouw zijn,

uit de greep van de goddelozen bevrijdt hij hen.

11

97:11
Ps. 4:7
36:10
112:4
Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige,

vreugde voor de oprechten van hart.

12

97:12
Ps. 30:5
Verheug u, rechtvaardigen, in de HEER,

en breng hulde aan zijn heilige naam.

98

981

98:1
Ps. 96:1
Jes. 52:10
Een psalm.

Zing voor de HEER een nieuw lied:

wonderen heeft hij verricht.

Zijn rechterhand heeft overwonnen,

zijn heilige arm heeft redding gebracht.

2De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt,

voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.

3Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw

voor het volk van Israël.

De einden der aarde hebben het gezien:

de overwinning van onze God.

4

98:4
Jes. 52:9
Juich de HEER toe, heel de aarde,

juich en jubel, zing het uit.

5Zing voor de HEER bij de lier,

laat bij de lier uw lied weerklinken.

6Blaas op de ramshoorn en de trompetten,

juich als de HEER, uw koning, verschijnt.

7

98:7
Ps. 96:11
Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft,

laat juichen de wereld met haar bewoners.

8

98:8
Jes. 55:12
Laten de rivieren in de handen klappen

en samen met de bergen jubelen

9

98:9
Ps. 67:5
96:13
voor de HEER, want hij is in aantocht

als rechter van de aarde.

Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,

de volken oordelen naar recht en wet.