Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
33

Lijst van pleisterplaatsen

331Dit zijn de pleisterplaatsen die de Israëlieten aandeden, nadat ze onder leiding van Mozes en Aäron, geordend in legerafdelingen, waren weggetrokken uit Egypte. 2Op bevel van de HEER heeft Mozes de plaatsen waar ze hun kamp hadden opgeslagen genoteerd. Ze trokken als volgt van de ene pleisterplaats naar de andere:

3

33:3
Ex. 14:8
Op de vijftiende dag van de eerste maand verlieten de Israëlieten Rameses; voor de ogen van de Egyptenaren trokken ze de dag na het pesachmaal onbevreesd weg. 4De Egyptenaren waren toen hun eerstgeborenen, die de HEER gedood had, aan het begraven; hun goden waren door de HEER van hun voetstuk gestoten.

5

33:5
Ex. 12:37
Nadat de Israëlieten Rameses verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Sukkot.

6

33:6
Ex. 13:20
Nadat ze Sukkot verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Etam, aan de rand van de woestijn.

7

33:7
Ex. 14:1-4
Nadat ze Etam verlaten hadden, keerden ze terug naar Pi-Hachirot, tegenover Baäl-Sefon, en sloegen ze hun kamp op voor Migdol.

8

33:8
Ex. 15:23
Nadat ze Pi-Hachirot verlaten hadden,33:8 Pi-Hachirot verlaten hadden – Volgens de Samaritaanse Pentateuch en de Vulgata. MT: ‘van voor Hachirot waren opgebroken’. trokken ze dwars door de zee naar de woestijn. Ze trokken drie dagreizen ver de woestijn van Etam in en sloegen hun kamp op in Mara.

9

33:9
Ex. 15:27
Nadat ze Mara verlaten hadden, kwamen ze in Elim. In Elim waren twaalf waterbronnen en zeventig dadelpalmen; daar sloegen ze hun kamp op.

10Nadat ze Elim verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op aan de Rode Zee.

11

33:11
Ex. 16:1
Nadat ze de Rode Zee verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in de woestijn van Sin.

12Nadat ze de woestijn van Sin verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Dofka.

13Nadat ze Dofka verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Alus.

14

33:14
Ex. 17:1
Nadat ze Alus verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Refidim; daar was geen drinkwater voor het volk.

15

33:15
Ex. 19:1
Nadat ze Refidim verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in de Sinaiwoestijn.

16

33:16
Num. 11:35
Nadat ze de Sinaiwoestijn verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Kibrot-Hattaäwa.

17Nadat ze Kibrot-Hattaäwa verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Chaserot.

18Nadat ze Chaserot verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Ritma.

19Nadat ze Ritma verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Rimmon-Peres.

20Nadat ze Rimmon-Peres verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Libna.

21Nadat ze Libna verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Rissa.

22Nadat ze Rissa verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Kehelata.

23Nadat ze Kehelata verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op bij de Seferberg.

24Nadat ze de Seferberg verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Charada.

25Nadat ze Charada verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Makhelot.

26Nadat ze Makhelot verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Tachat.

27Nadat ze Tachat verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Terach.

28Nadat ze Terach verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Mitka.

29Nadat ze Mitka verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Chasmona.

30Nadat ze Chasmona verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Moserot.

31Nadat ze Moserot verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Bene-Jaäkan.

32

33:32
Deut. 10:6-7
Nadat ze Bene-Jaäkan verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Chor-Haggidgad.

33Nadat ze Chor-Haggidgad verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Jotbata.

34Nadat ze Jotbata verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Abrona.

35Nadat ze Abrona verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Esjon-Geber.

36Nadat ze Esjon-Geber verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in de woestijn van Sin, en wel in Kades.

37Nadat ze Kades verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op bij de Hor, een berg aan de grens van Edom. 38

33:38
Num. 20:22-28
Deut. 10:6
32:50
Toen ging de priester Aäron op bevel van de HEER de berg op, en hij stierf daar, op de Hor, in het veertigste jaar na de uittocht van de Israëlieten uit Egypte, op de eerste dag van de vijfde maand. 39Aäron was honderddrieëntwintig jaar toen hij op de Hor stierf. 40
33:40
Num. 21:1
De Kanaänitische koning van Arad, die in de Negev in Kanaän woonde, vernam dat de Israëlieten in aantocht waren.

41Nadat ze de Hor verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Salmona.

42Nadat ze Salmona verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Punon.

43Nadat ze Punon verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Obot.

44

33:44
Num. 21:10-11
Nadat ze Obot verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op bij Ijje-Haäbarim aan de grens van Moab.

45Nadat ze Ijje-Haäbarim verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Dibon-Gad.

46Nadat ze Dibon-Gad verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Almon-Diblataïm.

47Nadat ze Almon-Diblataïm verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in het Abarimgebergte, bij de Nebo.

48

33:48
Num. 22:1
Nadat ze het Abarimgebergte verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in de vlakte van Moab, bij de Jordaan, tegenover Jericho; 49ze sloegen hun tenten op langs de Jordaan, van Bet-Hajjesimot tot aan Abel-Hassittim, in de vlakte van Moab.

Verdeling van Kanaän

50In de vlakte van Moab, aan de Jordaan ter hoogte van Jericho, zei de HEER tegen Mozes: 51

33:51-52
Deut. 7:1-5,16
12:2-3
‘Zeg tegen de Israëlieten: “Wanneer jullie de Jordaan oversteken naar Kanaän, 52moeten jullie de bewoners van dat land verdrijven. Vernietig al hun stenen met afbeeldingen en al hun gegoten beelden, en verwoest de offerplaatsen. 53Neem het land in bezit en ga er wonen, ik geef jullie dit land in eigendom. 54
33:54
Num. 26:53-56
Jullie moeten het land door middel van loting onder de verschillende geslachten verdelen. Geef een groot geslacht een groot stuk grond in bezit, een klein geslacht een klein stuk. Het lot bepaalt wat elk geslacht krijgt. Zo moeten jullie het land onder de verschillende stammen verdelen. 55Maar als jullie de bewoners ervan niet verdrijven, zullen degenen die je van hen overlaat zich vijandig tegenover je opstellen wanneer jullie eenmaal in het land wonen; ze zullen tot stekels in je zij en tot dorens in je ogen worden. 56En dan zal ik met jullie doen wat ik van plan was met hen te doen.”’

34

341

34:1-18
Ezech. 47:13-21
De HEER zei tegen Mozes: 2‘Deel de Israëlieten het volgende mee: “Wanneer jullie in Kanaän zijn aangekomen, zullen dit de grenzen zijn van het grondgebied dat jullie toevalt: 3Jullie zuidgrens loopt vanaf de woestijn van Sin langs het gebied van Edom, en begint dus bij de uiterste zuidoostpunt van de Zoutzee. 4Hij loopt in een bocht zuidelijk om de Schorpioenenpas heen, gaat dan verder naar Sin, loopt vervolgens rechtstreeks naar een punt ten zuiden van Kades-Barnea, en gaat via Chasar-Addar verder naar Asmon. 5Bij Asmon buigt de grens af naar de wadi die de grens met Egypte vormt, en van daar loopt hij rechtstreeks naar de zee. 6De westgrens wordt gevormd door de Grote Zee; houd dat als westgrens aan. 7Jullie noordgrens loopt als volgt: Trek een lijn van de Grote Zee naar de Hor, 8en trek van deze berg een lijn naar Lebo-Hamat. De grens loopt daarna rechtstreeks naar Sedad, 9vervolgens naar Zifron, en eindigt bij Chasar-Enan. Houd dit als noordgrens aan. 10Voor de grens in het oosten moeten jullie een lijn trekken van Chasar-Enan naar Sefam. 11Van Sefam loopt de grens naar beneden, naar Haribla, ten oosten van Aïn, vervolgens gaat hij verder omlaag en loopt hij vlak langs de bergketen ten oosten van het Meer van Kinneret. 12Daarna loopt hij nog verder omlaag, volgt de Jordaan en komt uit bij de Zoutzee. Dat zijn de grenzen van het land dat voor jullie bestemd is.”’

13Mozes deelde de Israëlieten mee: ‘Dit is het land dat u door middel van loting onder elkaar moet verdelen en dat aan negen-en-een-halve stam gegeven moet worden, zoals de HEER geboden heeft. 14De families van de stam Ruben en van de stam Gad, en ook de helft van de stam Manasse, hebben immers het grondgebied dat hun toekomt al ontvangen; 15

34:15
Num. 32:33-42
Deut. 3:12-17
Joz. 14:1-5
twee-en-een-halve stam hebben grondbezit ontvangen aan deze kant van de Jordaan, ter hoogte van Jericho, aan de oostkant, waar de zon opkomt.’

16De HEER zei tegen Mozes: 17‘Degenen die het land onder jullie moeten verdelen, zijn de priester Eleazar en Jozua, de zoon van Nun. 18Wijs in elke stam iemand aan die de leiding heeft bij de verdeling van het land. 19Dit zijn hun namen: voor de stam Juda Kaleb, de zoon van Jefunne; 20voor de stam Simeon Semuel, de zoon van Ammihud; 21voor de stam Benjamin Elidad, de zoon van Kislon; 22voor de stam Dan het familiehoofd Bukki, de zoon van Jogli; 23wat de nakomelingen van Jozef betreft: voor de stam Manasse het familiehoofd Channiël, de zoon van Efod, 24en voor de stam Efraïm het familiehoofd Kemuel, de zoon van Siftan; 25voor de stam Zebulon het familiehoofd Elisafan, de zoon van Parnach; 26voor de stam Issachar het familiehoofd Paltiël, de zoon van Azzan; 27voor de stam Aser het familiehoofd Achihud, de zoon van Selomi; 28voor de stam Naftali het familiehoofd Pedaël, de zoon van Ammihud.’ 29Dit waren degenen aan wie de HEER opdroeg om Kanaän onder de Israëlieten te verdelen.

35

Steden voor de Levieten en vrijplaatsen

351

35:1-8
Num. 18:20-24
Joz. 21:1-42
De HEER zei tegen Mozes, in de vlakte van Moab, aan de Jordaan, ter hoogte van Jericho: 2‘Geef de Israëlieten opdracht om van het gebied dat ze als eigendom ontvangen een aantal steden af te staan aan de Levieten, zodat die daarin kunnen wonen. Ook de weidegronden rond die steden moeten jullie aan de Levieten geven. 3Zij kunnen in de steden wonen, de omliggende weidegronden zijn voor hun vee, voor al hun dieren. 4
35:4-5
Ezech. 48:13
De weidegronden bij de steden die jullie aan de Levieten afstaan, moeten zich vanaf de stadsmuur naar alle kanten duizend el uitstrekken. 5Meet vanuit het midden van de stad aan de oostkant tweeduizend el af, aan de zuidkant tweeduizend el, aan de westkant tweeduizend el en aan de noordkant tweeduizend el. Dat gebied hoort als weidegrond bij hun steden. 6
35:6
Deut. 4:41-42
Joz. 20:2
Wat betreft de steden die jullie aan de Levieten moeten afstaan: zes daarvan dienen als vrijplaatsen waarheen iemand die een ander gedood heeft kan uitwijken, en daarnaast moeten jullie nog tweeënveertig steden afstaan. 7In totaal moet je de Levieten achtenveertig steden met de omliggende weidegronden afstaan. 8Bij het toewijzen van deze steden moet rekening gehouden worden met het aantal steden dat de Israëlieten bezitten. Van degenen die er veel hebben, moeten er meer genomen worden dan van hen die er weinig hebben; het aantal steden dat aan de Levieten moet worden afgestaan, wordt bepaald door de omvang van het gebied dat elke stam als zijn eigendom ontvangen heeft.’

9

35:9-28
Deut. 19:1-13
De HEER zei tegen Mozes: 10‘Zeg tegen de Israëlieten: “Wanneer jullie de Jordaan oversteken naar Kanaän, 11
35:11-15
Deut. 4:41-42
Joz. 20:1-6
moeten jullie een aantal steden uitkiezen die als vrijplaats kunnen dienen; dan kan iemand die zonder opzet een ander heeft gedood daarheen uitwijken. 12Die steden dienen als vrijplaats tegen bloedwrekers, zodat voorkomen wordt dat iemand die een ander gedood heeft, sterft voordat hij voor de gemeenschap heeft terechtgestaan. 13Van de steden die jullie afstaan, moeten er zes een vrijplaats zijn: 14-15drie steden aan de overkant van de Jordaan en drie in Kanaän. Deze zes steden moeten een vrijplaats zijn voor zowel de Israëlieten als de vreemdelingen die bij jullie wonen of tijdelijk bij je verblijven, zodat iedereen die zonder opzet een ander heeft gedood, daarheen kan vluchten.

16Wie een ander echter met een ijzeren voorwerp zo hard slaat dat deze sterft, is een moordenaar en moet ter dood gebracht worden. 17Ook wie een ander met een steen waarmee je iemand kunt doden zo hard slaat dat deze sterft, is een moordenaar en moet ter dood gebracht worden. 18En ook wie een ander met een houten voorwerp waarmee je iemand kunt doden zo hard slaat dat deze sterft, is een moordenaar en moet ter dood gebracht worden. 19De bloedwreker moet hem doden zodra hij hem aantreft. 20Als iemand een ander uit haat een duw geeft of met opzet iets naar hem gooit en de ander sterft daardoor, 21of als iemand een ander uit vijandschap zo’n vuistslag geeft dat hij sterft, dan moet de dader ter dood gebracht worden. Hij is een moordenaar en de bloedwreker moet hem doden zodra hij hem vindt.

22Maar als iemand een ander per ongeluk een duw geeft zonder dat er van vijandschap sprake is, of onopzettelijk een voorwerp naar hem gooit, 23of uit onoplettendheid een steen die de dood kan veroorzaken op hem laat vallen, en de ander sterft zonder dat hij hem vijandig gezind was of eropuit was hem kwaad te doen, 24dan moet de gemeenschap met behulp van deze regels rechtspreken over de dader en de bloedwreker. 25De gemeenschap moet de dader tegen de bloedwreker beschermen en hem laten terugkeren naar de vrijplaats waar hij zijn toevlucht had gezocht. Daar moet hij blijven tot de dood van de hogepriester, die met de heilige olie gezalfd is. 26Maar begeeft de dader zich ook maar even buiten de grenzen van de vrijplaats waarheen hij is uitgeweken 27en treft de bloedwreker hem dan buiten die vrijplaats aan en doodt hij hem, dan laadt de bloedwreker daarmee geen bloedschuld op zich. 28De dader is verplicht in de vrijplaats te blijven tot de dood van de hogepriester en mag pas na diens dood naar zijn eigen gebied terugkeren. 29Dit zijn wettelijke bepalingen die voor jullie en voor alle komende generaties gelden, waar jullie ook wonen.

30

35:30
Deut. 17:6
19:15
Als iemand een ander gedood heeft, mag hij alleen op grond van getuigenverklaringen ter dood gebracht worden, maar de verklaring van één getuige is niet voldoende om iemand ter dood te veroordelen. 31Je mag geen losprijs aannemen voor het leven van een moordenaar die schuldig bevonden en ter dood veroordeeld is; zo iemand moet ter dood gebracht worden. 32Je mag ook geen losgeld aannemen van iemand die naar een vrijplaats is uitgeweken en nog voor de dood van de priester wil terugkeren naar zijn eigen woonplaats. 33
35:33
Gen. 9:5-6
Jullie mogen het land waarin je woont niet ontwijden. Bloed ontwijdt het land, en wanneer er bloed vergoten is, kan er alleen verzoening voor het land bewerkt worden door het bloed van degene die bloed vergoten heeft. 34Jullie mogen het land waarin jullie wonen en waarin ik woon, niet verontreinigen, want ik, de HEER, woon te midden van de Israëlieten.”’