Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
1

Nebukadnessars gezag uitgedaagd en bevestigd

11

1:1
Gen. 10:22
Deze geschiedenis begint in het twaalfde jaar van het koningschap van Nebukadnessar, die in de grote stad Nineve regeerde over de Assyri√ęrs, in dezelfde tijd dat Arpachsad in Ekbatana regeerde over de Meden. 2Deze Arpachsad had rond Ekbatana een muur opgetrokken van gehouwen stenen, die drie el breed en zes el lang waren. Zeventig el hoog had hij hem laten maken en vijftig el breed, 3en naast de poorten had hij torens van honderd el laten zetten, op fundamenten van zestig el breed. 4De poorten zelf waren maar liefst zeventig el hoog en veertig el breed, met het oog op het uitrukken van het keurkorps van helden en het opstellen van zijn voetvolk.

5In dat jaar bond koning Nebukadnessar de strijd aan met koning Arpachsad in de grote vlakte die in het gebied van Ragau ligt. 6Alle bewoners van het bergland sloten zich bij hem aan, evenals degenen die aan de Eufraat, de Tigris en de Hydaspes woonden, en de bewoners van de vlakte waarover Arjoch, de koning van de Elymee√ęrs, heerste. Zo stelden vele volken zich met de Chele√ľdieten op voor de strijd.

7Nebukadnessar, de koning van de Assyri√ęrs, stuurde gezanten naar de inwoners van Perzi√ę en naar iedereen die in het westen woonde: de bevolking van Cilici√ę, Damascus, de Libanon en de Anti-Libanon en alle bewoners van de kuststreek, 8de bevolking van de Karmel, van Gilead, Boven-Galilea en de grote vlakte van Esdrelon, 9de mensen in Samaria en de steden daar, de bewoners van het gebied aan de overkant van de Jordaan tot aan Jeruzalem, Batane, Chelus, Kades en de rivier van Egypte, de bevolking van Dafne, Rameses en het hele land Gosen 10tot voorbij Tanis en Memfis, en alle inwoners van Egypte tot aan de grens met Ethiopi√ę. 11Maar de bevolking van dat hele gebied lachte om de oproep van Nebukadnessar, de koning van de Assyri√ęrs, om met hem ten strijde te trekken, want ze hadden geen ontzag voor hem: ze beschouwden hem als een gewoon mens. Ze stuurden zijn gezanten met lege handen terug, overladen met schande. 12Toen ontstak Nebukadnessar in hevige woede tegen die volken. Hij zwoer bij zijn troon en zijn koninkrijk zich op het hele gebied van Cilici√ę, Damascus en Syri√ę te zullen wreken, en alle inwoners van Moab en Ammon en van heel Judea en Egypte tot aan het gebied van de twee zee√ęn uit te roeien.

13In het zeventiende jaar van zijn regering trok hij met zijn leger ten strijde tegen koning Arpachsad en behaalde de overwinning. Hij sloeg het hele leger van Arpachsad en al zijn ruiters en zijn strijdwagens uiteen. 14Hij nam zijn steden in bezit en stootte door tot Ekbatana, waar hij de torens veroverde en de straten plunderde; zo maakte hij dit sieraad tot een voorwerp van spot. 15Arpachsad zelf nam hij gevangen in de bergen van Ragau; hij doodde hem met zijn speer en maakte zo voorgoed een einde aan zijn heerschappij. 16

1:16
Est. 1:2-4
Daarna keerde hij met al zijn troepen, een onafzienbare legermacht, terug naar Nineve, waar hij zich met zijn leger overgaf aan uitbundige feesten, honderdtwintig dagen lang.