Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
48

De dienaar van de HEER als bevrijder van zijn volk

481

48:1
Jer. 5:2
Luister hiernaar, volk van Jakob,

dat de naam Israël mag dragen,

dat uit Juda’s bron is voortgekomen,

dat zweert bij de naam van de HEER

en zich op Israëls God beroept,

maar onwaarachtig en onoprecht.

2Je noemt jezelf naar de heilige stad,

en je steunt op de God van Israël,

wiens naam is HEER van de hemelse machten.

3Lang geleden kondigde ik aan wat nog stond te gebeuren,

ik heb het uitgesproken, ik heb het laten horen.

Onverwachts bracht ik die gebeurtenissen tot stand.

4

48:4
Ex. 32:9
Omdat ik weet dat je onhandelbaar bent

– je nek hard als ijzer, je voorhoofd van brons –

5

48:5
Jes. 45:21
heb ik het je van tevoren aangekondigd,

voordat het gebeurde liet ik het horen,

opdat je niet zou zeggen: ‘Dat hebben mijn goden gedaan.

Dat is gebeurd op bevel van mijn beelden.’

6Je hebt het gehoord, je kunt het allemaal zien –

waarom laat je dat niet blijken?

Vanaf nu laat ik je nieuwe dingen horen:

wat nog verborgen is en jou onbekend.

7Nu pas zijn ze geschapen, niet eerder,

nog nooit heb je iets dergelijks gehoord,

zodat je niet kunt zeggen: ‘Dat wist ik allang.’

8Niets heb je hiervan gehoord of geweten,

deze dingen zijn je niet eerder ter ore gekomen.

Ik weet hoe onbetrouwbaar je bent,

een geboren zondaar word je genoemd.

9Omwille van mijn naam houd ik mijn woede in toom,

omwille van mijn eer zal ik me inhouden

en je niet ten onder laten gaan.

10Ik zal je louteren, maar niet als zilver,

in de smeltoven van de ellende zal ik je beproeven.

11

48:11
Jes. 42:8
Ezech. 36:22
Omwille van mijzelf doe ik dit, omwille van mijzelf,

want hoe zou mijn naam ontwijd kunnen worden!

Ik deel mijn majesteit niet met een ander.

12

48:12
Jes. 44:6
Op. 1:17
22:13
Luister naar mij, Jakob – Israël, door mij geroepen.

Ik ben het! Ik ben de eerste, ik ben de laatste!

13Eigenhandig heb ik de aarde gegrondvest,

met mijn rechterhand de hemel ontvouwd;

wanneer ik de sterren roep, treden ze aan.

14

48:14-15
Jes. 45:1-5
Kom allemaal, verzamel je en luister.

Wie van hun goden heeft dit aangekondigd:

‘De man die de liefde van de HEER geniet,

zal diens plannen met Babylonië uitvoeren

en bij de Chaldeeën zijn macht doen gelden’?

15Ik was het die dat zei! En ik heb hem geroepen,

ik laat hem komen, en wat hij onderneemt zal slagen.

16

48:16
Jes. 45:19
Kom naderbij en luister hiernaar.

Van meet af aan heb ik openlijk gesproken,

vanaf het begin van de geschiedenis was ik erbij.

– God, de HEER, heeft mij gezonden, met zijn geest. –

17Dit zegt de HEER, je bevrijder, de Heilige van Israël:

Ik ben de HEER, jullie God,

die jullie onderricht in je eigen belang,

die jullie leidt op de weg die je gaat.

18Luisterde je maar naar mijn geboden,

dan zou jouw vrede zijn als een rivier,

en je gerechtigheid als de golven van de zee.

19

48:19
Gen. 22:17
Je nageslacht zou zijn als het zand,

je nazaten ontelbaar als zandkorrels.

Je naam zou nooit worden uitgewist,

maar voor altijd bij mij voortleven.

20

48:20
Jer. 50:8
51:6,45
Op. 18:4
Trek weg uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën!

Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen,

laat weten tot aan de einden der aarde:

‘De HEER koopt zijn dienaar Jakob vrij!’

21

48:21
Ex. 17:6
Ps. 78:15-16
114:8
Hij voert zijn volk door de woestijn,

ze zullen geen dorst lijden;

hij laat water voor hen stromen uit de rots,

hij klieft een rots en het water gutst eruit.

22

48:22
Jes. 57:21
Goddelozen zullen geen vrede kennen – zegt de HEER.

49

491

49:1
Jes. 41:1
Jer. 1:5
Gal. 1:15
Eilanden, hoor mij aan,

verre volken, luister aandachtig.

Al in de schoot van mijn moeder

heeft de HEER mij geroepen,

nog voor ze mij baarde noemde hij mijn naam.

2

49:2
Hebr. 4:12
Op. 1:16
19:15
Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard,

hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand;

hij maakte me tot een puntige pijl,

hij stak me weg in zijn pijlkoker.

3Hij heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar ben jij.

In jou, Israël, toon ik mijn luister.’

4Maar ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat,

ik heb al mijn krachten verbruikt,

het was voor niets, het heeft geen zin gehad.

Maar de HEER zal me recht doen,

mijn God zal me belonen.’

5Toen sprak de HEER,

die mij al in de moederschoot

gevormd heeft tot zijn dienaar

om Jakob naar hem terug te brengen,

om Israël rond hem te verzamelen –

dat ik aanzien zou genieten bij de HEER

en dat mijn God mijn sterkte zou zijn.

6

49:6
Jes. 42:6
Luc. 2:32
Hand. 13:47
26:23
Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent

om de stammen van Jakob op te richten

en de overlevenden van Israël terug te brengen,

dat is nog maar het begin.

Ik zal je maken tot een licht voor alle volken,

opdat de redding die ik brengen zal

tot aan de einden der aarde reikt.’

7

49:7
Jes. 60:10
Dit zegt de HEER, de bevrijder, de Heilige van Israël,

tegen hem die smadelijk veracht wordt,

die door vreemde volken wordt verafschuwd,

die dienaar is van vreemde heersers:

Koningen zullen dit zien en opstaan,

vorsten buigen diep voorover,

omwille van de HEER, die betrouwbaar is,

de Heilige van Israël, die jou heeft uitgekozen.

8

49:8-9
Jes. 42:6-7
49:8
2 Kor. 6:2
Dit zegt de HEER:

In het uur van mijn genade geef ik je antwoord,

op de dag van de redding zal ik je helpen.

Ik zal je behoeden, ik neem je in dienst

voor mijn verbond met de mensen,

om het land weer op te richten,

om het verlaten erfgoed in eigendom terug te geven,

9om tegen gevangenen te zeggen: ‘Ga in vrijheid!’

en tegen wie in het duister verblijft: ‘Kom tevoorschijn!’

Langs wegen zullen zij weiden,

op iedere kale heuvel vinden ze weidegrond.

10

49:10
Jes. 4:5-6
25:4-5
Op. 7:16-17
Ze zullen dorst noch honger lijden,

de zinderende hitte zal hen niet kwellen

en de zon zal hen niet steken,

want hij die zich over hen ontfermt, zal hen leiden

en hen naar waterbronnen voeren.

11

49:11
Jes. 11:16
Ik effen al mijn bergen tot een weg,

ik zal mijn paden plaveien.

12Kijk! Zij daar komen van ver,

en kijk, zij uit het noorden, en uit het westen,

en zij uit het land van Syene.49:12 Syene – Voorgestelde lezing ondersteund door een Qumran-handschrift. MT: ‘de Sinieten’.

13Juich, hemel! Jubel, aarde!

Bergen, breek uit in gejuich!

De HEER heeft zijn volk getroost,

hij heeft zich over de armen ontfermd.

Sions klachten door de HEER weerlegd

14

49:14
Ps. 22:2-3
Jes. 40:27
Sion zegt:

‘De HEER heeft mij verlaten,

mijn Heer is mij vergeten.’

15

49:15
Jes. 44:21
Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten

of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg?

Zelfs al zou zij het vergeten,

ik vergeet jou nooit.

16Ik heb je in mijn handpalm gegrift,

je muren staan mij steeds voor ogen.

17Je kinderen haasten zich terug naar huis,

de vijand die je verwoestte en vernielde, trekt weg.

18

49:18
Jes. 60:4
Open je ogen, kijk om je heen:

ze stromen in drommen naar je toe.

Zo waar ik leef – spreekt de HEER –,

je zult je met hen tooien,

hen dragen zoals een bruid haar sieraden.

19Je puinhopen, je verwoeste en vernielde land –

weldra zal het te klein zijn voor al je bewoners,

en je aartsvijand zal in de verte verdwijnen.

20

49:20
Jes. 54:1-3
Zach. 2:8
Je dacht dat je je kinderen verloren had,

maar eens zul je hen horen zeggen:

‘Het is ons hier te benauwd.

Geef ons meer ruimte om te wonen.’

21Je zegt bij jezelf:

Wie zou mij die kinderen schenken?

Ik heb toch geen kinderen?

Ik ben onvruchtbaar, verbannen en verstoten.

En wie zou hen grootbrengen?

Ik ben alleen over – waar komen zij dan vandaan?

22

49:22
Jes. 5:26
11:12
13:2
Maar dit zegt God, de HEER:

Ik zal mijn hand opheffen naar vreemde volken,

ik steek mijn vaandel voor hen op.

Ze nemen je zonen op hun arm

en dragen je dochters op hun schouders.

23

49:23
Ps. 72:9
Jes. 60:14-16
Koningen zullen je verzorgen,

vorstinnen zullen je zogen.

Ze zullen voor je knielen, zich diep vooroverbuigen,

en het stof van je voeten likken.

Dan zul je erkennen dat ik de HEER ben,

die niet beschaamt wie op hem hopen.

24‘Alsof een strijder zich zijn buit laat afnemen!

Kunnen gevangenen soms ontkomen aan een tiran?’49:24 een tiran – Volgens een Qumran-handschrift en de oudste vertalingen. MT: ‘een rechtvaardige’.

25Toch zegt de HEER:

Gevangenen worden de strijder ontnomen,

de tiran zal zijn buit verliezen.

Wie een geding voert tegen jou

zal ik in een geding bestrijden,

en ikzelf zal je kinderen redden.

26

49:26
Jes. 9:19
60:16
Ik laat je onderdrukkers hun eigen vlees eten,

hun eigen bloed is de wijn die hen dronken maakt.

Dan zal iedereen erkennen

dat ik, de HEER, je redder ben,

je beschermer, de Machtige van Jakob.

50

501

50:1
Jer. 3:6-8
Dit zegt de HEER:

Waar is de scheidingsbrief

waarmee ik jullie moeder heb weggestuurd?

Of waar is de schuldeiser

aan wie ik jullie heb verkocht?

Nee, vanwege jullie zonden zijn jullie verkocht,

vanwege je wandaden is je moeder weggestuurd.

2

50:2
Num. 11:23
Ps. 106:9
107:33
Jes. 65:12
66:4
Nah. 1:4
Waarom was er niemand toen ik kwam?

Waarom antwoordde niemand toen ik riep?

Zou mijn arm te kort zijn om te bevrijden?

Ontbreekt het mij aan kracht om te redden?

Alleen al door te dreigen laat ik de zee droogvallen

en vorm ik rivieren om tot woestijn,

waarin de vis stinkt door gebrek aan water

en van dorst sterft.

3Ik kan de hemel in duisternis hullen

en hem bekleden met een rouwgewaad.

Vertrouwen op de HEER die helpt

4God, de HEER, gaf mij een vaardige tong,

waarmee ik de moedeloze kan opbeuren.

Elke ochtend wekt hij mijn oor,

zodat het toegerust is om aandachtig te horen.

5God, de HEER, heeft mijn oren geopend

en ik heb geen verzet geboden,

ik ben niet teruggedeinsd.

6

50:6
Mat. 26:67
27:30
Marc. 14:65
Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars,

wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan.

Ik heb mijn gezicht niet verborgen

toen ze mij beschimpten en bespuwden.

7

50:7
Ps. 25:3
God, de HEER, zal mij helpen,

daarom word ik niet gekwetst

en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots,

want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan.

8Hij die mij recht verschaft is nabij.

Wie durft tegen mij een geding aan te spannen?

Laten we samen voor het gerecht verschijnen.

Wie is mijn tegenstander in deze zaak?

Laat hij mij tegemoet treden.

9

50:9
Job 13:28
Jes. 51:8
Rom. 8:33-34
God, de HEER, zal mij helpen –

wie zal mij dan veroordelen?

Mijn belagers vallen uiteen als een kledingstuk,

als een gewaad dat ten prooi is aan de motten.

10

50:10
Jes. 42:16
Wie van jullie heeft ontzag voor de HEER?

Wie luistert naar de stem van zijn dienaar?

Hij die door de duisternis gaat

en geen licht meer ziet,

en die dan vertrouwt op de naam van de HEER

en vertrouwen stelt in zijn God.

11

50:11
Ps. 7:14
Maar jullie allen ontsteken vuur

en wapenen je met brandpijlen.

Ga door de gloed van dat vuur,

brand je aan je eigen pijlen!

Ik ben het die jullie dit laat overkomen,

in vreselijke pijn zul je bezwijken.