Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
12

Loflied

121Op die dag zul je zeggen:

‘Ik zal u loven, HEER.

U bent woedend op mij geweest,

maar uw toorn is geweken, u troost mij.

2

12:2
Ex. 15:2
God, hij is mijn redder.

Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet,

want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer,

hij heeft mij redding gebracht.’

3Vol vreugde zullen jullie water putten

uit de bron van de redding.

4

12:4
Ps. 105:1
Op die dag zullen jullie zeggen:

‘Loof de HEER, roep zijn naam uit.

Maak alle volken zijn daden bekend,

verkondig zijn verheven naam.

5Zing een lied voor de HEER:

wonderbaarlijk zijn zijn daden.

Laat heel de aarde dit weten.

6Jubel en juich, inwoners van Sion,

want groot is de Heilige van Israël,

die in jullie midden woont.’

13

De ondergang van Babylonië

131

13:1-22
Jes. 21:1-10
Jer. 50:1-51:64
Profetie over Babylonië; het visioen van Jesaja, de zoon van Amos.

2Steek op een kale berg de strijdvaan op,

roep op tot de strijd en geef het teken

dat zij optrekken naar de poorten van de edelen.

3Ik heb mijn heilige legers bevel gegeven,

mijn krijgshelden opgeroepen mijn wraak te voltrekken,

juichend over mijn majesteit.

4Hoor het rumoer in de bergen,

de opmars van een groot leger,

hoor het tumult van de koninkrijken,

de volken die zich aaneensluiten:

de HEER van de hemelse machten monstert zijn troepen.

5Daar komen ze, uit een ver land,

van de verste plaats onder de hemel:

de HEER komt heel het land verwoesten

met de werktuigen van zijn toorn.

6

13:6
Ezech. 30:2-3
Joël 1:15
Weeklaag! Want de dag van de HEER is nabij,

de dag van ondergang die komt van de Ontzagwekkende!

7Daarom trillen alle handen

en verweekt ieders hart van angst.

8

13:8
Jes. 21:3
26:17
Jer. 4:31
De mensen zijn door schrik bevangen.

Door kramp en pijn krimpen ze ineen

als een vrouw in barensnood.

Radeloos staren ze elkaar aan,

de vlammen slaan hun uit.

9De dag van de HEER breekt aan,

meedogenloos, grimmig,

in brandende toorn.

Het land zal in een woestenij veranderen,

de zondaars die er wonen verdelgt hij.

10

13:10
Ezech. 32:7
Joël 3:4
Mat. 24:29
Marc. 13:24-25
Luc. 21:25
Op. 6:12-13
8:12
De sterren aan de hemel geven geen licht meer,

sterrenbeelden doven uit,

de zon is verduisterd als ze opkomt,

het licht van de maan is verdwenen.

11Dan laat ik de wereld boeten voor haar slechtheid,

de goddelozen voor hun verdorvenheid.

Ik breek de trots van hoogmoedigen,

hooghartige tirannen verneder ik.

12Ik maak mensen schaarser dan goud,

stervelingen zeldzamer dan zuiver goud uit Ofir.

13Ik zal de hemel doen wankelen,

de aarde raakt bevend van haar plaats

op de dag van de HEER van de hemelse machten,

de grimmige dag van zijn brandende toorn.

14Dan zal iedereen wegvluchten

naar zijn land van herkomst,

terugkeren naar zijn eigen volk,

als opgejaagde gazellen,

als schapen die niemand bijeenhoudt.

15Wie gegrepen wordt, zal doorstoken worden,

wie weggevoerd wordt, zal omkomen door het zwaard.

16Hun kinderen worden voor hun ogen doodgeslagen,

hun huizen geplunderd, hun vrouwen verkracht.

17

13:17-18
Jer. 51:20-23
Ik zet tegen hen de Meden op,

die niet om zilver geven,

noch zich door goud laten verleiden.

18Hun pijlen treffen jongemannen;

met kinderen hebben ze geen medelijden,

zelfs zuigelingen ontzien ze niet.

19

13:19-22
Jer. 50:39-40
13:19
Gen. 19:24-25
Babel, de parel onder de koninkrijken,

de grote trots van de Chaldeeën,

Babel wordt als Sodom en Gomorra,

steden door God verwoest.

20

13:20
Jes. 34:10-17
Nooit meer zullen er mensen wonen,

het blijft ontvolkt tot in het verste nageslacht.

Geen Arabier zal daar zijn tent opslaan,

geen herder laat er zijn kudde rusten.

21

13:21
Op. 18:2
Dieren uit de woestijn legeren zich daar,

uilen nemen de huizen in bezit,

struisvogels gaan er wonen

en bokken dansen er rond.

22In de lege huizen klinkt het gehuil van hyena’s,

jakhalzen janken in de weelderige paleizen van weleer.

Voor Babel is de tijd nabij,

zijn dagen zijn geteld.

14

141Maar over Jakob zal de HEER zich ontfermen, weer wordt Israël uitverkoren. Hij zal hen in vrede laten wonen op hun eigen grond. Vreemdelingen zullen zich bij hen aansluiten en zich voegen bij het volk van Jakob. 2

14:2
Jes. 61:5
Want de andere volken zullen de Israëlieten halen en hen terugbrengen naar hun eigen land. Daarna zullen de Israëlieten die volken in bezit krijgen, als slaven en slavinnen, op het grondgebied van de HEER. Zij zullen gevangennemen wie hen gevangenhielden, en heersen over wie hen overmeesterd hadden.

3Dan, op die dag, zal de HEER jullie vrede geven en een eind maken aan jullie zwoegen, jullie ellende, jullie slavendienst. 4

14:4
Jer. 50:23
En jullie zullen het volgende spotlied op de koning van Babylonië aanheffen:

‘Het is gedaan met die slavendrijver,

gedaan met zijn dwingelandij.14:4 zijn dwingelandij – Volgens een Qumran-handschrift. Betekenis MT onzeker.

5De HEER heeft de stok van de goddelozen gebroken,

de scepter van de heersers,

6die de volken sloeg met woedende slagen, zonder eind,

die hen belaagde met zijn toorn, zonder maat.

7

14:7
Jer. 51:48
Op. 19:1-2
Overal op aarde is rust en vrede,

vrolijk gejubel weerklinkt.

8Op de Libanon heerst zelfs vreugde

onder de ceders en de cipressen:

“Nu jij geveld bent, komt niemand ons meer vellen.”

9

14:9
Ezech. 32:18-32
Het dodenrijk beneden is in rep en roer

om jou een ontvangst te bereiden:

het wekt de schimmen voor je op

van alle leiders van de aarde,

het laat de vorsten van vreemde volken

voor jou opstaan van hun troon.

10Hoor hoe zij je onthalen:

“Nu ben jij even zwak als wij,

je bent echt een van ons.

11Je pracht en praal, en de klank van je harpen,

ze worden dit dodenrijk binnengebracht.

Wormen zijn je bed, maden je deken.”

12O morgenster, zoon van de dageraad,

hoe diep ben je uit de hemel gevallen.

Overwinnaar van alle volken,

hoe smadelijk lig je daar geveld.

13

14:13-15
Mat. 11:23
Luc. 10:15
14:13
Ezech. 28:2
Je zei bij jezelf: Ik stijg op naar de hemel,

boven Gods sterren plaats ik mijn troon.

Ik zetel op de toppen van de Safon,

de berg waar de goden bijeenkomen.

14

14:14
Dan. 11:36
2 Tes. 2:4
Ik stijg op tot boven de wolken,

ik evenaar de Allerhoogste.

15Nee! Je daalt af in het dodenrijk,

in de allerdiepste put.

16Ze zien je, ze kijken naar je

en kijken nog eens goed naar je:

“Is dit de man die de aarde deed beven

en koninkrijken deed sidderen?

17Die het land tot verval bracht en steden verwoestte?

Die zijn gevangenen nooit liet gaan?”

18Andere koningen worden eervol begraven,

ieder in een eigen praalgraf.

19

14:19
Jer. 22:19
Maar jij bent, ver van je graf,

weggegooid als een afgekeurde twijg;

je ligt bedolven onder de lijken

van hen die door het zwaard zijn gedood,

die afgedaald zijn in de put en door stenen zijn bedekt;

je bent verschopt als een kadaver.

20Jij wordt niet bij vorsten te ruste gelegd,

want jij hebt je land verwoest en je volk vermoord.

Het nageslacht van een schurk als jij

zal voorgoed getekend zijn.’

21Leid zijn kinderen naar de slachtbank

om wat hun ouders hebben misdaan.

Nooit meer zullen zij de wereld veroveren,

noch de aarde bedekken met hun steden.

22Want ik zal me tegen hen keren

– spreekt de HEER van de hemelse machten –,

ik zal Babel geheel vernietigen,

uitroeien met wortel en tak – zo spreekt de HEER.

23Ik maak van Babel een groot moeras,

een verblijf van stekelvarkens.

Ik veeg het weg met een bezem van vernietiging

– spreekt de HEER van de hemelse machten.

Profetie over Assyrië en over de Filistijnen

24

14:24-27
Jes. 10:5-27
De HEER van de hemelse machten heeft gezworen:

‘Voorwaar, het zal gaan zoals ik heb bepaald,

het zal gebeuren zoals ik heb besloten.

25

14:25
Jes. 9:3
10:27
Nah. 3:18
Sef. 2:13-15
Ik breek de Assyrische heerschappij over mijn land,

ik verbrijzel Assyrië op mijn bergen.

Mijn volk wordt van zijn juk bevrijd,

zijn last wordt van hun schouders genomen.’

26Dit is het besluit dat gevallen is over heel de aarde.

Dit is de hand die opgeheven is tegen alle volken.

27Wanneer hij dit besloten heeft,

de HEER van de hemelse machten,

wie zal het dan verijdelen?

Wanneer hij zijn hand opheft,

wie zal hem tegenhouden?

28

14:28
2 Kon. 16:20
2 Kron. 28:27
Jes. 6:1
20:1
In het sterfjaar van koning Achaz werd dit aangekondigd:

29

14:29-31
Jer. 47:1-7
Ezech. 25:15-17
Joël 4:4-8
Amos 1:6-8
Sef. 2:4-7
Zach. 9:5-7
‘Juich niet te vroeg, Filistijnen,

nu de stok die jullie sloeg is gebroken.

Want de slang baart een adder

en die brengt een vliegensvlugge cobra voort.

30De kinderen van de armen zullen veilig leven,

de zwakken vlijen zich rustig neer,

maar jullie nazaten laat ik verhongeren

en wie er nog over is, wordt omgebracht.

31Weeklaag, poorten,

steden, schreeuw het uit,

beef van angst, Filistijnen.

Want uit het noorden nadert rook,

een leger in gesloten gelederen.

32Welk antwoord krijgen de gezanten van dat volk?

Dat de HEER Sion heeft gegrondvest

als een toevlucht voor de armen van zijn volk.’