Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
1

11

1:1
Hand. 16:1-3
Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, en van onze broeder Timoteüs. 2Aan de heiligen in Kolosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader.1:2 van God, onze Vader – Andere handschriften lezen: ‘van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus’.

Evangelie en verzoening

3

1:3-4
Ef. 1:15-16
Filem. 4
In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u, 4want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen liefhebt, 5
1:5
Ef. 1:13
omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereedligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie 6u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. 7
1:7
Kol. 4:12
Filem. 23
Onze geliefde medewerker Epafras, die zich als trouw dienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. 8En hij heeft ons verteld over de liefde die de Geest in u opwekt.

9Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. 10

1:10
1 Tes. 2:12
Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien 11
1:11
Ef. 3:16
en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.

12

1:12-14
Hand. 26:18
Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. 13Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14
1:14
Ef. 1:7
die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.

15

1:15
2 Kor. 4:4
Beeld van God, de onzichtbare, is hij,

eerstgeborene van heel de schepping:

16

1:16
Joh. 1:3
Ef. 1:9-10
in hem is alles geschapen,

alles in de hemel en alles op aarde,

het zichtbare en het onzichtbare,

vorsten en heersers, machten en krachten,

alles is door hem en voor hem geschapen.

17Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.

18

1:18
Rom. 8:29
1 Kor. 15:20
Ef. 1:22-23
Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.

Oorsprong is hij,

eerstgeborene van de doden,

om in alles de eerste te zijn:

19

1:19-20
2 Kor. 5:19
1:19
Kol. 2:9
in hem heeft heel de volheid willen wonen

20

1:20
Ef. 2:16
en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen,

alles op aarde en alles in de hemel,

door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

21
1:21
Ef. 4:17-18
Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, 22maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. 23
1:23
Marc. 16:15
Ef. 3:7,17
Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.

Strijd in dienst van Christus

24

1:24
2 Kor. 12:10
Ef. 3:13
Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus’ lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk, 25
1:25-27
Ef. 3:4-9
waarvan ik de dienaar ben. Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt: 26
1:26
Rom. 16:25
het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. 27Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. 28Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. 29Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is.

2

21Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer, en voor alle anderen die mij nog nooit in levenden lijve hebben gezien. 2

2:2-3
Ef. 3:18-19
Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus,2:2 Gods mysterie: Christus – Andere handschriften lezen: ‘het mysterie van God (en van) de Vader en van Christus’. 3
2:3
Spr. 2:4-5
Jes. 45:3
in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.

4

2:4
Ef. 5:6
Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. 5
2:5
1 Kor. 5:3-4
Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u, en ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is.

Met Christus gestorven en opgewekt uit de dood

6Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. 7

2:7
Ef. 3:17
Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. 8Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. 9
2:9
Kol. 1:19
Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. 11
2:11
Filip. 3:3
In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. 12
2:12
Rom. 6:4
Ef. 2:6
Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. 13
2:13
Ef. 2:1-5
U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. 14
2:14
Ef. 2:15
Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. 15Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.

16

2:16
Rom. 14:1-6
Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. 17Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus. 18Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen2:18 in visioenen – Andere handschriften lezen: ‘in wat hij niet gezien heeft’. of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. 19
2:19
Ef. 4:16
Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam, door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien. 20
2:20
Gal. 4:3
Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? 21‘Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af’ – 22
2:22
Mat. 15:9
het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. 23Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam; het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging.