Herziene Statenvertaling (HSV)
71

Gebed om bescherming in de ouderdom

711Tot U, HEERE,

71:1
Ps. 22:6
25:2,3
31:2,3
Jes. 49:23
heb ik de toevlucht genomen;

laat mij niet voor eeuwig beschaamd worden.

2Red mij door Uw gerechtigheid en bevrijd mij,

neig Uw oor tot mij en verlos mij.

3Wees mij tot een rots om daarin te wonen,

om voortdurend daarin te gaan.

U hebt bevel gegeven om mij te verlossen,

want U bent mijn rots en mijn burcht!

4Mijn God, bevrijd mij uit de hand van de goddeloze,

uit de hand van wie onrecht bedrijft en van wie wreed is.

5Want U bent mijn hoop, Heere HEERE,

mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd.

6Op U heb ik gesteund van de moederschoot af,

van de baarmoeder af71:6 van de baarmoeder af - Letterlijk: vanaf de ingewanden van mijn moeder. bent U mijn Helper;

voortdurend zal mijn lof van U zijn.

7Ik ben voor velen als een teken geweest,

maar U bent mijn sterke toevlucht.

8Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof

en met Uw luister, de hele dag.

9Verwerp mij niet ten tijde van de ouderdom;

verlaat mij niet nu mijn kracht vergaat.

10Want mijn vijanden spreken over mij;

wie op mijn ziel loeren, beraadslagen samen,

11en zeggen: God heeft hem verlaten,

jaag hem na en grijp hem, want er is niemand die redt.

12O God, blijf niet ver van mij;

mijn God, kom mij spoedig te hulp.

13

71:13
Ps. 35:4,26
40:15
70:3
Laat beschaamd en vernietigd worden

wie mijn tegenstanders zijn;

laat met smaad en schande bedekt worden

wie mijn onheil zoeken.

14Maar ík blijf voortdurend hopen

en zal U nog meer loven.71:14 en zal U nog meer loven - Letterlijk: en zal al Uw lof nog groter maken.

15Mijn mond zal van Uw gerechtigheid vertellen,

van Uw heil de hele dag,

hoewel ik de afmetingen ervan niet weet.

16Ik zal komen met de machtige daden van de Heere HEERE,

ik zal Uw gerechtigheid in herinnering roepen, de Uwe alleen.

17O God, U hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugd

en tot nu toe verkondig ik Uw wonderen.

18Ja, ook nu de ouderdom en grijsheid gekomen is –

verlaat mij niet, o God,

totdat ik deze generatie Uw sterke arm verkondigd heb,

alle nakomelingen Uw macht.

19Uw gerechtigheid, o God, reikt tot in de hoogte,

want U hebt grote dingen gedaan.

O God, wie is aan U gelijk?

20U, Die mij veel benauwdheden en ellende hebt doen zien,

U zult mij weer levend maken en mij weer optrekken

uit de diepe wateren van de aarde.

21U zult mijn aanzien vergroten

en mij omringen met Uw troost.71:21 en … troost - Letterlijk: en U zult omringen, U zult mij troosten.

22Ook ik zal U loven met de luit71:22 met de luit - Letterlijk: met het voorwerp van de luit.

en Uw trouw prijzen, mijn God;

ik zal voor U psalmen zingen met de harp,

Heilige van Israël!

23Mijn lippen zullen vrolijk zingen, wanneer ik psalmen voor U zal zingen,

mijn ziel, die U verlost hebt.

24Ja, mijn tong zal de hele dag

Uw gerechtigheid tot uiting brengen,

want zij zijn beschaamd, ja, zij zijn rood van schaamte geworden

wie mijn onheil zoeken.

72

Gebed voor Salomo

721Voor Salomo.

O God, geef de koning Uw recht

en Uw gerechtigheid aan de zoon van de koning.

2Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid

en over Uw ellendigen met recht.

3De bergen zullen voor het volk vrede dragen

en de heuvels, met gerechtigheid.

4Hij zal de ellendigen van het volk recht doen,

Hij zal de kinderen van de arme verlossen

en de onderdrukker verbrijzelen.

5Zij zullen U vrezen,

72:5
Ps. 89:37,38
zolang de zon en de maan er zijn,

van generatie op generatie.

6Hij zal neerdalen als

72:6
2 Sam. 23:4
regen op het gemaaide veld,

als regendruppels die de aarde bevochtigen.

7In Zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen;

er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is.

8Hij zal heersen van zee tot zee,

van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde.

9De woestijnbewoners zullen voor Hem neerbukken,

Zijn vijanden zullen het stof oplikken.

10De koningen van Tarsis en de kustlanden

zullen schatting brengen;

de koningen van Sjeba en Seba

zullen schatten aanvoeren.

11Ja, alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen,

alle heidenvolken zullen Hem dienen.

12

72:12
Job 29:12
Want Hij zal de arme redden die om hulp roept,

en de ellendige, en wie geen helper heeft.

13Hij zal de geringe en arme sparen

en de ziel van de armen verlossen.

14Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden,

hun bloed is kostbaar in Zijn ogen.

15Hij zal leven!

Men zal Hem van het goud van Sjeba geven,

men zal voortdurend voor Hem bidden,

de hele dag zal men Hem zegenen.

16Is er een handvol koren op het land,

op de top van de bergen,

de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon;

de stedelingen zullen bloeien als het gewas op de aarde.

17Zijn Naam zal voor eeuwig blijven;

zolang de zon er is, wordt Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant.

Zij zullen in Hem gezegend worden;

alle heidenvolken zullen Hem gelukkig prijzen.

18Geloofd zij de HEERE God, de God van Israël;

Hij doet wonderen, Hij alleen.

19Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam;72:19 Zijn heerlijke Naam - Letterlijk: de Naam van Zijn heerlijkheid.

laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden.

Amen, ja, amen.

20Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.

73

BOEK DRIE

(Psalm 73—89)

Toch dicht bij God

731Een psalm van Asaf.

Ja, God is goed voor Israël,

voor hen die zuiver van hart zijn.

2Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden,

mijn schreden waren haast uitgeschoten,

3

73:3
Job 21:7Ps. 37:1
Jer. 12:1,2
want ik was jaloers op de dwazen,

toen ik de vrede van de goddelozen zag.

4Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien,

en hun kracht is fris.

5Zij verkeren niet in moeiten, zoals andere stervelingen,

en worden niet gekweld met andere mensen.

6Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek,

het geweld bedekt hen als een mantel.

7Hun ogen puilen uit van vet,

zij hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen.

8Zij spotten en spreken boosaardig van onderdrukking,

zij spreken uit de hoogte.

9Zij zetten hun mond op tegen de hemel,

hun tong wandelt honend rond op de aarde.

10Daarom kan Gods volk ertoe komen,

wanneer er een volle beker water voor hen uitgeperst wordt,

11dat zij zeggen: Hoe kan God het weten?

Zou de Allerhoogste er weet van hebben?

12Zie, dezen zijn goddeloos,

toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen.

13Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd

en mijn handen in onschuld gewassen.

14Want de hele dag word ik gekweld

en mijn bestraffing is er elke morgen.

15Als ik zou zeggen: Ik zal ook zo spreken,

zie, ik zou ontrouw zijn aan al Uw kinderen.73:15 al Uw kinderen - Letterlijk: de generatie van Uw kinderen.

16Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen,

maar het was moeite in mijn ogen,

17totdat ik Gods heiligdom binnenging

en op hun einde lette.

18Ja, U zet hen op gladde plaatsen,

U doet hen in verwoesting vallen.

19Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting!

Zij worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen.

20Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken,

zult U, Heere, als U wakker wordt, hun beeld verachten.

21Toen mijn hart verbitterd was

en ik in mijn nieren geprikkeld werd,

22hoe onverstandig was ik toen, ik wist niets!

Ik was een redeloos dier bij U.

23Ik zal echter voortdurend bij U zijn,

U hebt mijn rechterhand gegrepen.

24U zult mij leiden door Uw raad,

daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen.

25Wie heb ik behalve U in de hemel?

Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde.

26Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart,

dan is God de rots van mijn hart

en voor eeuwig mijn deel.

27Want zie, wie zich ver van U houden, zullen omkomen;

U verdelgt allen die als in hoererij U verlaten.

28Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn.

Ik neem mijn toevlucht tot de Heere HEERE,

om al Uw werken te vertellen.