Herziene Statenvertaling (HSV)
22

Gebed in aanvechting

221Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De hinde van de dageraad’.

2

22:2
Matt. 27:46
Mark. 15:34
Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten,

bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht?

3Mijn God, ik roep overdag, maar U antwoordt niet,

en 's nachts, maar ik vind geen stilte.

4Maar U bent heilig,

U troont op de lofzangen van Israël.

5Op U hebben onze vaderen vertrouwd,

zij hebben vertrouwd en U hebt hen bevrijd.

6Tot U hebben zij geroepen en zij zijn gered,

22:6
Ps. 25:3
31:2
Jes. 49:23
Rom. 9:33
op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd.

7Maar ik ben een worm en geen man,

een smaad van mensen en veracht door het volk.

8Allen die mij zien,

22:8
Matt. 27:39
bespotten mij;

zij trekken de lippen op, zij schudden het hoofd en zeggen:

9

22:9
Matt. 27:43
Hij heeft zijn zaak op de HEERE gewenteld – laat Die hem bevrijden!

Laat Die hem redden, als Hij hem genegen is.

10U bent het toch Die mij uit de buik hebt getrokken,

Die mij vertrouwen gaf, toen ik aan mijn moeders borst lag.

11Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af,

vanaf de moederschoot bent U mijn God.

12Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij;

er is immers geen helper.

13Vele stieren hebben mij omringd,

sterke stieren van Basan hebben mij omsingeld.

14Zij hebben hun muil tegen mij opengesperd

als een verscheurende en brullende leeuw.

15Als water ben ik uitgestort,

ontwricht zijn al mijn beenderen;

mijn hart is als was,

het is gesmolten diep in mijn binnenste.

16Mijn kracht is verdroogd als een potscherf,

mijn tong kleeft aan mijn gehemelte;

U legt mij in het stof van de dood.

17Want honden hebben mij omsingeld,

een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven;

22:17
Matt. 27:35
Mark. 15:24
Luk. 23:33
Joh. 19:23,37
20:25
zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord.

18Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen;

en zij, zij zien het aan, zij kijken naar mij.

19

22:19
Luk. 23:34
Joh. 19:24
Zij verdelen mijn kleding onder elkaar

en werpen het lot om mijn gewaad.

20Maar U, HEERE, blijf niet ver weg;

mijn sterkte, kom mij spoedig te hulp.

21Red mijn ziel van het zwaard,

mijn eenzame ziel van het geweld22:21 geweld - Letterlijk: hand. van de hond.

22Verlos mij uit de muil van de leeuw

en van de hoorns van de wilde ossen.

Ja, U hebt mij verhoord.

23Ik

22:23
Hebr. 2:12
zal Uw Naam mijn broeders vertellen,

in het midden van de gemeente zal ik U loven.

24U die de HEERE vreest, loof Hem;

alle nakomelingen van Jakob, vereer Hem;

wees bevreesd voor Hem, alle nakomelingen van Israël.

25Want Hij heeft de ellendige in zijn ellende

niet veracht en niet verafschuwd;

Hij heeft Zijn aangezicht niet voor hem verborgen,

maar Hij heeft gehoord, toen hij tot Hem riep.

26Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente,

mijn geloften zal ik nakomen in bijzijn van wie Hem vrezen.

27De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden;

wie de HEERE zoeken, zullen Hem loven.

Uw hart zal voor eeuwig leven.

28Alle

22:28
Ps. 2:8
72:11
86:9
einden der aarde

zullen eraan denken en zich tot de HEERE bekeren:

alle geslachten van de heidenvolken

zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen.

29Want het koningschap is van de HEERE,

Hij heerst over de heidenvolken.

30Alle groten22:30 groten - Letterlijk: vetten. der aarde

zullen eten en zich neerbuigen.

Allen die in het stof neerdalen

en hun ziel niet in het leven kunnen behouden,

zullen voor Zijn aangezicht neerbukken.

31Het nageslacht zal Hem dienen,

en aan de Heere toegeschreven worden tot in generaties.

32Zij zullen komen en Zijn gerechtigheid verkondigen

aan het volk dat geboren zal worden,

22:32
Ps. 52:11
want Hij heeft het gedaan.

23

De HEERE is mijn Herder

231Een psalm van David.

23:1
Jes. 40:11
Jer. 23:4
Ezech. 34:23
Joh. 10:11
1 Petr. 2:25
Openb. 7:17
De HEERE is mijn Herder,

mij ontbreekt niets.

2Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,

Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.

3Hij verkwikt mijn ziel,

Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,

omwille van Zijn Naam.

4

23:4
Ps. 3:6
118:6
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,

ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;

Uw stok en Uw staf,

die vertroosten mij.

5U maakt voor mij de tafel gereed

voor de ogen van mijn tegenstanders;

U zalft mijn hoofd met olie,

mijn beker vloeit over.

6Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen

al de dagen van mijn leven.

Ik zal in het huis van de HEERE blijven

tot in lengte van dagen.

24

Intocht van de HEERE

241Een psalm van David.

24:1
Ex. 19:5
Deut. 10:14
Job 41:2
Ps. 50:12
1 Kor. 10:26,28
De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat,

de wereld en wie er wonen.

2Want Híj heeft haar gegrondvest op de zeeën

en haar vastgezet op de rivieren.

3

24:3
Ps. 15:1
Jes. 33:14,15
Wie zal de berg van de HEERE beklimmen?

Wie zal staan in Zijn heilige plaats?

4Wie rein is van handen en zuiver van hart,

wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert.

5Hij zal zegen ontvangen van de HEERE

en gerechtigheid van de God van zijn heil.

6Dat is het geslacht van hen die naar Hem vragen,

die Uw aangezicht zoeken; dat is Jakob. Sela

7Hef uw hoofden op, o poorten,

en verhef u, eeuwige deuren,

opdat de Koning der ere binnengaat.

8Wie is deze Koning der ere?

De HEERE, sterk en geweldig,

de HEERE, geweldig in de strijd.

9Hef uw hoofden op, o poorten,

ja, verhef ze, eeuwige deuren,

opdat de Koning der ere binnengaat.

10Wie is Hij, deze Koning der ere?

De HEERE van de legermachten,

Hij is de Koning der ere. Sela