Herziene Statenvertaling (HSV)
5

De zaligsprekingen

51Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem.

2En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei:

3

5:3
Luk. 6:20
Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

4

5:4
Luk. 6:21
Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.

5

5:5
Ps. 37:11
Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

6

5:6
Jes. 55:1
Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

7Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.

8

5:8
Ps. 15:2
24:4
Hebr. 12:14
Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.

9Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.

10

5:10
2 Kor. 4:10
2 Tim. 2:12
1 Petr. 3:14
Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

11Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt,

5:11
1 Petr. 4:14
omwille van Mij.

12

5:12
Luk. 6:23
Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.

Het zout van de aarde en het licht op de kandelaar

13

5:13
Mark. 9:50
Luk. 14:34
U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.

14U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.

15

5:15
Mark. 4:21
Luk. 8:16
11:33
En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.

16

5:16
1 Petr. 2:12
Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Jezus en de Wet

17Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.

18Want, voorwaar, Ik zeg u:

5:18
Luk. 16:17
Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.

19

5:19
Jak. 2:10
Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.

20Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.

Jezus en de traditie

21U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht5:21 het voorgeslacht - Letterlijk: de ouden; zie ook de verzen 27 en 33. gezegd is:

5:21
Ex. 20:13
Deut. 5:17
U zult niet doden; en: Wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden.

22Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt: Raka! zal schuldig bevonden worden door de Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur.5:22 het helse vuur - Letterlijk: de hel van het vuur.

23Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft,

24laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave.

25

5:25
Luk. 12:58
Efez. 4:26
Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem onderweg bent; opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt.

26Voorwaar, Ik zeg u: U zult daar beslist niet uitkomen, voordat u de laatste quadrans5:26 De quadrans was in die tijd de kleinste munteenheid van het Romeinse Rijk. betaald hebt.

27U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is:

5:27
Ex. 20:14
Deut. 5:18
U zult geen overspel plegen.

28Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw

5:28
Job 31:1
Ps. 119:37
kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.

29

5:29
Matt. 18:8
Mark. 9:43
Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt.

30En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt.

31Er is ook gezegd:

5:31
Deut. 24:1
Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven.

32

5:32
Matt. 19:7
Mark. 10:4,11
Luk. 16:18
1 Kor. 7:10
Maar Ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt; en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel.

33Verder hebt u gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is:

5:33
Ex. 20:7
Lev. 19:12
Deut. 5:11
U zult de eed niet breken, maar u zult voor de Heere uw eden houden.

34Maar Ik zeg u:

5:34
Jak. 5:12
Zweer in het geheel niet, niet bij de hemel, want dat is de troon van God;

35niet bij de aarde,

5:35
Jes. 66:1
want dat is de voetbank van Zijn voeten; en ook niet bij Jeruzalem,
5:35
Ps. 48:3
want dat is de stad van de grote Koning.

36Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken;

37maar laat uw woord ja ja zijn en uw nee nee; wat hierboven uitgaat, is uit de boze.

38U

5:38
Ex. 21:24
Lev. 24:20
Deut. 19:21
hebt gehoord dat er gezegd is: Oog voor oog en tand voor tand.

39Ik zeg u echter

5:39
Spr. 24:29
Luk. 6:29
Rom. 12:17
1 Kor. 6:7
1 Thess. 5:15
1 Petr. 3:9
dat u geen weerstand moet bieden aan de boze; maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe;

40en als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed;

41en wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem.

42

5:42
Deut. 15:8
Luk. 6:35
Geef aan hem die iets van u vraagt, en keer u niet af van hem die van u lenen wil.

43U hebt gehoord dat er gezegd is:

5:43
Lev. 19:18
U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten.

44Maar Ik zeg u:

5:44
Luk. 6:27
Rom. 12:20
Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en
5:44
Luk. 23:34
Hand. 7:60
1 Kor. 4:13
1 Petr. 2:23
bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;

45zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

46

5:46
Luk. 6:32
Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?

47En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo?

48Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.