Herziene Statenvertaling (HSV)
3

Johannes de Doper

31In die dagen

3:1
Mark. 1:4
Luk. 3:3
trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea,

2en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

3Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei:

3:3
Jes. 40:3
Mark. 1:3
Luk. 3:4
Joh. 1:23
De stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.

4Deze Johannes had kleding

3:4
Mark. 1:6
van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel; zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing.

5Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit,

6

3:6
Mark. 1:5
en zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden.

7Toen hij

3:7
Luk. 3:7
velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen:
3:7
Matt. 12:34
23:33
Adderengebroed! Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn?

8

3:8
Luk. 3:8
Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering,

9en denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen:

3:9
Joh. 8:39
Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken.

10De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen;

3:10
Matt. 7:19
Joh. 15:6
elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.

11Ik doop u wel met water tot bekering,

3:11
Mark. 1:7
Luk. 3:16
Joh. 1:15,26
Hand. 1:5
11:16
19:4
maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.

12Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden.

Johannes doopt Jezus

13

3:13
Mark. 1:9
Luk. 3:21
Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.

14Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?

15Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.

16En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag

3:16
Jes. 11:2
42:1
Joh. 1:32
de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.

17En zie, een stem uit de hemelen zei:

3:17
Jes. 42:1
Matt. 12:18
17:5
Luk. 9:35
Kol. 1:13
2 Petr. 1:17
Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!