Herziene Statenvertaling (HSV)
28

De opstanding

281

28:1
Mark. 16:1
Luk. 24:1
Joh. 20:1
Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken.

2En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten.

3Zijn gedaante was als een bliksem en zijn

28:3
Dan. 7:9
Hand. 1:10
kleding wit als sneeuw.

4De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden.

5Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn,

28:5
Mark. 16:6
Luk. 24:4
want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was.

6Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij

28:6
Matt. 16:21
17:23
20:19
Mark. 8:31
9:31
10:34
Luk. 9:22
18:33
24:6
gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.

7En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea;

28:7
Matt. 26:32
Mark. 16:7
daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd.

8

28:8
Mark. 16:8
Joh. 20:18
En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten.

9Toen zij weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te maken, zie,

28:9
Mark. 16:9
Joh. 20:14
Jezus kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem.

10Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd; ga heen, bericht Mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en

28:10
Hand. 1:3
13:31
1 Kor. 15:5
daar zullen zij Mij zien.

De leugen van het Sanhedrin

11Terwijl zij onderweg waren, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en berichtten de overpriesters alles wat er gebeurd was.

12En zij kwamen bijeen met de oudsten, en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven,

13en zij zeiden: Zeg: Zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben Hem gestolen, terwijl wij sliepen.

14En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent.

15Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden.28:15 zoals hun was voorgehouden - Letterlijk: zoals hun geleerd was. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag.

De opdracht aan de discipelen

16En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg

28:16
Matt. 26:32
Mark. 14:28
waar Jezus hen ontboden had.

17En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.

18En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei:

28:18
Ps. 8:7
Matt. 11:27
Luk. 10:22
Joh. 3:35
17:2
1 Kor. 15:27
Efez. 1:22
Hebr. 2:8
Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

19

28:19
Mark. 16:15
Joh. 15:16
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

20

28:20
Joh. 14:18
En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.