Herziene Statenvertaling (HSV)
53

531Wie

53:1
Joh. 12:38
Rom. 10:16
heeft onze prediking geloofd,

en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?

2Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht,

als een wortel uit dorre aarde.

Gestalte of glorie had Hij niet;

als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.

3Hij was

53:3
Ps. 22:7,8
Jes. 49:7
52:14
Mark. 9:12
veracht, de onwaardigste onder53:3 de onwaardigste onder - Of: verworpen door. de mensen,

een Man van smarten, bekend met ziekte,

en als iemand voor wie men het gezicht verbergt;

Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.

4Voorwaar, onze ziekten heeft

53:4
Matt. 8:17
Híj op Zich genomen,

onze smarten heeft Hij gedragen.

Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde,

door God geslagen en verdrukt.

5Maar

53:5
Rom. 4:25
1 Kor. 15:3
Hij is om onze overtredingen verwond,

om onze ongerechtigheden verbrijzeld.

De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,

en door Zijn striemen

53:5
1 Petr. 2:24
is er voor ons genezing gekomen.

6Wij dwaalden allen als schapen,

wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg.

Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen

op Hem doen neerkomen.

7Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt,53:7 Toen … verdrukt - Of: Hij werd mishandeld en Hij werd verdrukt.

maar

53:7
Matt. 26:63
27:12,14
Mark. 14:61
15:5
Hij deed Zijn mond niet open.

Als

53:7
Hand. 8:32
een lam werd Hij ter slachting geleid;

als een schaap dat stom is voor zijn scheerders,

zo deed Hij Zijn mond niet open.

8Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen,

en wie zal Zijn leeftijd uitspreken?

Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden.

Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.

9Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld,

en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest,

omdat Hij geen onrecht gedaan heeft

53:9
1 Petr. 2:22
1 Joh. 3:5
en geen bedrog in Zijn mond geweest is.

10Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt.

Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben,

zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen;

het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.

11Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het53:11 het - Volgens drie van de Dode Zeerollen en de Septuaginta: het licht. zien,

Hij zal verzadigd worden.

Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken,

want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

12Daarom zal Ik Hem veel53:12 veel - Of: onder velen. toedelen,

en machtigen zal Hij verdelen als buit,

omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood,

53:12
Mark. 15:28
Luk. 22:37
onder de overtreders is geteld,

omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft

en

53:12
Luk. 23:34
voor de overtreders gebeden heeft.