Herziene Statenvertaling (HSV)
44

Water op de dorstige

441Maar nu, luister, Jakob,

44:1
Jes. 41:8
43:5
Jer. 30:10
46:27
Mijn dienaar,

Israël, die Ik verkozen heb!

2Zo zegt de HEERE, uw Maker

en uw Formeerder van de moederschoot af, Die u helpt:

Wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob,

Jesjurun, die Ik verkozen heb.

3Want Ik

44:3
Jes. 35:7
Joël 2:28
Joh. 7:38
Hand. 2:18
zal water gieten op het dorstige

en stromen op het droge.

Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten

en Mijn zegen op uw nakomelingen.

4Zij zullen opkomen tussen het gras,

als wilgen aan de waterstromen.

5De een zal zeggen: Ik ben van de HEERE,

een ander zal zich noemen met de naam Jakob,

weer een ander zal met zijn hand schrijven: Van de HEERE,

en de erenaam Israël aannemen.

God is waarachtig, afgoden zijn niets

6Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël,

zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten:

44:6
Jes. 41:4
48:12
Openb. 1:8,17
22:13
Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste,

en buiten Mij is er geen God.

7En wie kan, zoals Ik, roepen,

het bekendmaken en het voor Mij uiteenzetten,

sinds Ik een eeuwig volk een plaats gegeven heb?

En laten zij de toekomstige dingen, dat wat komen zal, hun bekendmaken.

8Wees niet angstig en wees niet bevreesd.

Heb Ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt?

Want u bent Mijn getuigen: is er ook een God buiten Mij?

44:8
Deut. 4:35,39
32:39
1 Sam. 2:2
Jes. 45:21
Er ís geen andere rots, Ik ken er geen.

9De makers van beelden, allen zijn zij leegheid,

hun geliefde voorwerpen doen geen nut.

Ja, zijzelf zijn hun getuigen: zij zien niet

en zij weten niet. Daarom zullen zij beschaamd worden.

10Wie maakt er nu een god en giet een beeld

dat geen nut doet?

11Zie, al hun metgezellen

44:11
Ps. 97:7
Jes. 1:29
42:17
45:16
zullen beschaamd worden,

want vaklieden zijn slechts mensen.

Laten zij bijeenkomen, laten zij allen opstaan;

zij zullen angstig zijn, samen zullen zij beschaamd worden.

12

44:12
Jer. 10:3
De ijzersmid smeedt een bijl,

werkt in de vuurgloed,

vormt het beeld met hamers,

bewerkt het met zijn sterke arm;

hij lijdt zelfs honger en heeft geen kracht meer,

hij drinkt geen water en raakt afgemat.

13De timmerman spant een meetlint uit,

tekent het hout af met een krijtstift,

maakt het glad met schaven,

tekent het af met een passer

en maakt het naar de vorm van een man,

naar de schoonheid van een mens, om het in een huis te laten wonen.

14Hij hakt voor zichzelf ceders om,

neemt een cipres of een eik,

en kweekt die voor zichzelf op tussen de bomen van het woud;

hij plant een olm en de regen maakt die groot.

15Ze dienen de mens tot brandhout,44:15 Ze … brandhout - Letterlijk: Het is voor de mens om te verbranden.

hij neemt ervan en warmt zich erbij,

hij steekt het ook aan en bakt brood.

Ook maakt hij er een god van en buigt zich ervoor,

hij maakt er een gesneden beeld van en knielt ervoor neer.

16De helft ervan verbrandt hij in het vuur.

Bij die helft eet hij vlees,

braadt een braadstuk en wordt verzadigd.

Ook warmt hij zich en zegt: Ha,

ik word warm, ik zie vuur!

17Van de rest ervan maakt hij een god, zijn gesneden beeld.

Hij knielt ervoor neer, buigt zich,

bidt het aan en zegt:

Red mij, want u bent mijn god.

18Zij weten niet en begrijpen niet,

want hun ogen zijn dichtgesmeerd, zodat zij niet zien,

en hun harten, zodat zij niet begrijpen.

19Niemand neemt het ter harte,

er is geen kennis en geen inzicht om te zeggen:

De helft ervan heb ik verbrand in het vuur,

ook heb ik brood gebakken op de houtskool ervan,

ik heb vlees gebraden en gegeten –

en zou ik van het overgebleven hout iets gruwelijks maken,

zou ik knielen voor een stuk hout?

20Hij voedt zich met as, het bedrogen hart heeft hem op een dwaalspoor gebracht,

zodat hij zijn ziel niet redden kan en niet kan zeggen:

Is er geen bedrog in mijn rechterhand?

21Denk aan deze dingen, Jakob,

Israël, want u bent Mijn dienaar.

Ik heb u geformeerd, u bent Mijn dienaar,

Israël, u zult door Mij niet vergeten worden.

22Ik delg uw overtredingen uit als een nevel,

en uw zonden als een wolk.

Keer tot Mij terug, want Ik heb u verlost.

23Zing vrolijk, hemel, want de HEERE heeft het gedaan!

Juich, diepten van de aarde!

Breek uit, bergen, in gejuich,

bossen en elke boom daarin!

Want de HEERE heeft Jakob verlost

en Zich verheerlijkt in Israël.

24Zo zegt de HEERE, uw Verlosser,

Uw Formeerder van de moederschoot af:

Ik ben de HEERE, Die alles doet:

44:24
Job 9:8
Ps. 104:2
Die de hemel uitspant, Ik alleen,

44:24
Jes. 40:22
42:5
45:12
Die de aarde uitspreidt door Mijzelf;

25Die de tekenen van hen die leugens verzinnen verbreekt,

Die de waarzeggers waanzinnig maakt;

Die de wijzen doet terugdeinzen,

Die hun kennis tot dwaasheid maakt;

26Die het woord van Zijn knecht gestand doet,

en de raad van Zijn boden volbrengt;

Die tegen Jeruzalem zegt: U zult bewoond worden,

en tegen de steden van Juda: U zult herbouwd worden,

en: Ik doe hun puinhopen herrijzen;

27Die tegen de diepte zegt: Word droog,

uw rivieren zal Ik doen opdrogen;

28Die over Kores zegt: Hij is Mijn herder,

en hij zal al Mijn welbehagen volbrengen,

door tegen Jeruzalem te zeggen: Word gebouwd,

en tegen de tempel: Word gegrondvest.

45

Kores, het werktuig van God

451Zo zegt de HEERE tegen Zijn gezalfde,

tegen Kores, die Ik vastgrijp bij zijn rechterhand,

om de volken vóór hem neer te werpen,

en de lendenen van koningen zal Ik ontgorden;

om deuren voor hem te openen,

poorten zullen niet gesloten worden:

2Zelf zal Ik voor u uit gaan,

het oneffene zal Ik rechtmaken,

bronzen deuren zal Ik openbreken,

en ijzeren grendels stukbreken.

3En Ik zal u geven schatten die in het duister zijn,

verborgen rijkdommen,

opdat u zult weten dat Ik de HEERE ben, Die u bij uw naam roept,

de God van Israël.

4Ter wille van Jakob, Mijn dienaar,

Israël, Mijn uitverkorene,

riep Ik u bij uw naam;

Ik gaf u een erenaam, hoewel u Mij niet kende.

5

45:5
Deut. 4:35,39
32:39
Jes. 44:8
Ik ben de HEERE, en niemand anders,

buiten Mij is er geen God.

Ik zal u omgorden, hoewel u Mij niet kende,

6opdat men zal weten, vanwaar de zon opkomt tot waar zij ondergaat,

dat er buiten Mij niets is.

Ik ben de HEERE, en niemand anders.

7Ik formeer het licht en schep de duisternis,

Ik maak de vrede en schep

45:7
Klaagl. 3:38
Amos 3:6
het onheil;

Ik, de HEERE, doe al deze dingen.

8Druip, hemel van boven,

en laten de wolken gerechtigheid uitgieten,

laat de aarde zich openen.

Laten de wolken heil voortbrengen,

en laat de aarde tegelijk gerechtigheid doen opkomen.

Ík, de HEERE, heb het geschapen.

9Wee hem die het tegen zijn Formeerder opneemt

– een potscherf tussen aarden scherven.

45:9
Jer. 18:6
Rom. 9:20
Zal het leem soms tegen zijn formeerder zeggen: Wat maakt u?

Of zal uw werk zeggen: Hij heeft geen handen?

10Wee hem die tegen zijn vader zegt: Wat verwekt u?

Of tegen diens vrouw: Wat baart u?

11Zo zegt de HEERE,

de Heilige van Israël, zijn Formeerder:

Zij hebben Mij naar de toekomstige dingen gevraagd, aangaande Mijn kinderen –

zou u Mij bevel geven aangaande het werk van Mijn handen?

12Ik heb de aarde gemaakt

en Ik heb de mens daarop geschapen.

Ik ben het, Mijn handen hebben de hemel uitgespannen

en aan heel zijn sterrenleger geef Ik Mijn bevelen.

13Ík heb Kores doen opstaan in gerechtigheid,

en al zijn wegen zal Ik rechtmaken.

Híj zal Mijn stad

45:13
2 Kron. 36:22
Ezra 1:1
Jes. 44:28
bouwen

en hij zal Mijn ballingen vrijlaten,

zonder betaling en zonder geschenk,

zegt de HEERE van de legermachten.

14Zo zegt de HEERE:

De arbeidsopbrengst van de Egyptenaren en de koophandel van de Cusjieten,

en de Sabeeërs, mannen van grote lengte,

zullen naar u overgaan en zullen van u zijn.

Zíj zullen u navolgen, in boeien zullen zij overkomen

en voor u zullen zij zich buigen,

zij zullen u smeken en zeggen:

Voorzeker, God is bij u, en niemand anders;

45:14
Vers
er is geen andere God.

De Verborgene openbaart Zich

15Voorwaar, U bent een God Die Zich verborgen houdt,

de God van Israël, de Heiland.

16Zij allen zullen beschaamd en ook te schande worden,

tezamen zullen zij met smaad weggaan,

45:16
Jes. 44:11
de makers van afgodsbeelden.

17Israël echter wordt door de HEERE verlost:

een eeuwige verlossing.45:17 eeuwige verlossing - Letterlijk: verlossing van eeuwigheden.

U zult niet beschaamd en niet te schande worden,

voor eeuwig niet, nooit!

18Want zo zegt de HEERE,

45:18
Jes. 42:5
Die de hemel geschapen heeft,

die God

Die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft.

Hij heeft haar gegrondvest,

Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn,

maar Hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen:

45:18
Vers 5,14
Ik ben de HEERE, en niemand anders.

19Ik heb

45:19
Deut. 30:11
niet in het verborgene gesproken,

in een duistere plaats op aarde.

Ik heb tegen het nageslacht van Jakob niet gezegd:

Zoek Mij tevergeefs.

Ik ben de HEERE, Die gerechtigheid spreekt,

Die bekendmaakt wat billijk is.

20Verzamel u, kom,

treed tezamen naar voren,

u die bent ontkomen aan de heidenvolken.

45:20
Jes. 44:18,19
Zij weten niets,

zij die hun houten beelden ronddragen,

of een god aanbidden

die niet verlossen kan.

21Maak bekend en breng naar voren,

ja, beraadslaag samen:

Wie heeft dit

45:21
Jes. 41:22,26,27
43:9,10
van oudsher doen horen?

Wie heeft dat van toen af bekendgemaakt?

45:21
Vers 5,14,18
Ben Ik het niet, de HEERE?

Buiten Mij is er geen andere God,

een rechtvaardig God, een Heiland;

er is niemand behalve Ik.

22Wend u tot Mij, word behouden,

alle einden der aarde,

want Ik ben God en niemand anders.

23Ik heb gezworen bij Mijzelf

– uit Mijn mond is in gerechtigheid

een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren –

dat voor

45:23
Rom. 14:11
Filipp. 2:10
Mij elke knie zich zal buigen,

elke tong bij Mij zal zweren.

24Voorzeker, in de HEERE – zal men van Mij zeggen –

zijn rechtvaardige daden en kracht,

tot Hem zal men komen. Maar zij zullen beschaamd worden,

45:24
Jes. 41:11
allen die tegen Hem in woede ontstoken zijn.

25Echter in de HEERE zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen

heel het nageslacht van Israël.

46

De dwaasheid van afgoderij

461Bel is gekromd, Nebo neergebogen,

hun afgodsbeelden zijn geworden

voor de dieren en voor de beesten;

uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide dieren.

2Tezamen zijn ze neergebogen, gekromd.

Ze hebben de last niet kunnen redden,

maar zijn zelf46:2 zelf - Letterlijk: hun ziel. in gevangenschap gegaan.

3Luister naar Mij, huis van Jakob,

en heel het overblijfsel van het huis van Israël,

u, die door Mij gedragen bent vanaf de moederschoot,

gedragen vanaf de baarmoeder.

4Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn,

ja, tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen;

Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen,

Ík zal dragen en redden.

5

46:5
Jes. 40:18,25
Met wie wilt u Mij vergelijken en met wie op één lijn stellen?

Met wie wilt u Mij meten, dat wij elkaars gelijken zouden zijn?

6Zij schudden goud uit hun beurs

en wegen zilver op een weegschaal.

Zij huren een edelsmid, en die maakt er een god van.

Zij knielen, ook buigen zij zich ervoor neer.

7

46:7
Jes. 45:20
Zij nemen hem op de schouder, zij dragen hem

en zetten hem op zijn plaats.

Daar staat hij en van zijn plaats wijkt hij niet.

Ja, roept iemand tot hem, hij antwoordt niet,

hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid.

8Denk hieraan en wees flink;

neem het weer ter harte, overtreders.

9Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af,

dat Ik God ben en niemand anders.

46:9
Jes. 45:5,14,18,21,22
48:12
Ik ben God, en er is er geen als Ik,

10Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn,

van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben;

Die zegt:

46:10
Ps. 33:11
Spr. 19:21
21:30
Hebr. 6:17
Mijn raadsbesluit houdt stand

en Ik zal al Mijn welbehagen doen;

11Die een roofvogel roept uit het oosten,

een man van Mijn raad uit een ver land.

Ja, Ik heb gesproken, Ik zal het ook doen komen;

Ik heb het geformeerd, Ik zal het ook doen.

12Luister naar Mij, onbuigzamen van hart,

u die ver bent van gerechtigheid:

13Ik breng Mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet ver zijn,

en Mijn heil zal niet uitblijven,

maar Ik zal heil geven in Sion,

aan Israël Mijn luister.