Herziene Statenvertaling (HSV)
9

De onvolmaaktheid van offers onder het Oude Testament

91Nu had ook het eerste verbond9:1 De woorden ‘testament’ en ‘verbond’ in dit hoofdstuk zijn vertalingen van een en hetzelfde grondwoord. verordeningen voor de eredienst en het aardse heiligdom.

2

9:2
Ex. 26:1
36:1
Er was immers een tabernakel ingericht en in het eerste gedeelte daarvan was de kandelaar en de tafel met
9:2
Lev. 24:5
de toonbroden. Dat werd het heilige genoemd.

3Maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd,

4met een gouden wierookvat en

9:4
Ex. 25:10
de ark van het verbond, die geheel met goud overtrokken was. In deze ark lagen
9:4
Ex. 16:33
de gouden kruik met het manna en
9:4
Num. 17:10
de staf van Aäron, die gebloeid had, en
9:4
Ex. 34:29
1 Kon. 8:9
2 Kron. 5:10
de stenen tafelen van het verbond.

5

9:5
Ex. 25:22
En boven op deze ark waren de cherubs van Gods heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden. Over deze dingen zullen wij nu niet stuk voor stuk spreken.

6Dit alles was dus zo ingericht.

9:6
Num. 28:3
In het eerste deel van de tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de diensten te volbrengen.

7

9:7
Vers 25;
Ex. 30:10
Lev. 16:2,34
In het tweede deel echter ging alleen de hogepriester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk.

8Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk

9:8
Joh. 14:6
dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was.

9Deze was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte, wat zijn geweten betreft tot volmaaktheid te brengen.

10Het betrof hier alleen

9:10
Lev. 11:2
voedsel en dranken en
9:10
Num. 19:7
verscheidene wassingen, vleselijke verordeningen, die opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde.

De volmaaktheid van het offer van Christus

11Maar toen is Christus verschenen,

9:11
Hebr. 3:1
4:14
6:20
8:1
de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is.

12Hij is niet door bloed van bokken en kalveren,

9:12
Hand. 20:28
Efez. 1:7
Kol. 1:14
Hebr. 10:10
1 Petr. 1:19
Openb. 1:5
5:9
maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.

13

9:13
Lev. 16:14
Num. 19:4
Hebr. 10:4
Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees,

14hoeveel te meer zal

9:14
1 Joh. 1:7
Openb. 1:5
het bloed van Christus,
9:14
Gal. 1:4
Efez. 5:2
Tit. 2:14
Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken
9:14
Luk. 1:74
Rom. 6:13
Gal. 2:20
1 Petr. 4:2
om de levende God te dienen!

15En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe testament,9:15 testament - Het Griekse woord betekent zowel testament als verbond.

9:15
Rom. 5:6
1 Petr. 3:18
opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen.

16Immers, waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt.

17

9:17
Gal. 3:15
Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft.

18Daarom is ook het eerste niet zonder bloed ingewijd.

19Want nadat elk gebod overeenkomstig de wet aan heel het volk door Mozes meegedeeld was, nam hij het bloed van de kalveren en van de bokken met water en scharlakenrode wol en hysop, en besprenkelde het boek zelf en heel het volk,

20terwijl hij zei:

9:20
Ex. 24:8
Matt. 26:28
Dit is het bloed van het verbond dat God u bevolen heeft te houden.

21Ook de tabernakel en ook al de voorwerpen voor de eredienst besprenkelde hij op dezelfde manier met het bloed.

22En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats.

23Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn, hierdoor gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze.

24Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons,

25en dat niet om Zichzelf dikwijls te offeren,

9:25
Vers
7
Ex. 30:10
Lev. 16:2,34
zoals de hogepriester elk jaar in het heiligdom binnengaat met bloed dat niet van hemzelf is.9:25 bloed dat niet van hemzelf is - Letterlijk: vreemd bloed.

26Want dan had Hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is Hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door het offer van Zichzelf.

27En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt,

28

9:28
Rom. 5:6,8
1 Petr. 3:18
zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.