Herziene Statenvertaling (HSV)
10

101Want

10:1
Kol. 2:17
Hebr. 8:5
de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen.

2Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichtten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonden, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren.

3Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd.

4

10:4
Lev. 16:14
Num. 19:4
Hebr. 9:13
Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt.

5Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld:

10:5
Ps. 40:7
Jes. 1:11
Jer. 6:20
Amos 5:21
Slachtoffer en graanoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt.

6Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd.

7Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God.

8Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild en zij hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht.

9Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten.

10Op grond van die wil zijn wij geheiligd

10:10
Hebr. 9:12
door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht.

11En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen,

12maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had,

10:12
Ps. 110:1
Hand. 2:34
1 Kor. 15:25
Efez. 1:20
Kol. 3:1
Hebr. 1:13
tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God.

13Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden.

14Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.

15En de Heilige Geest getuigt het ons ook.

16Want na eerst gezegd te hebben:

10:16
Jer. 31:31,32,33,34
Rom. 11:27
Hebr. 8:8
Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven,

17en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer denken.

18Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig.

De belijdenis vasthouden

19Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben

10:19
Joh. 10:9
14:6
Rom. 5:2
Efez. 2:13
3:12
om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,

20langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees,

21en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God,

22laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is

10:22
Ezech. 36:25
met rein water.

23Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.

24En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

25Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.

26

10:26
Num. 15:30
Matt. 12:31
Hebr. 6:4
2 Petr. 2:20
1 Joh. 5:16
Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over,

27maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden.

28Als iemand de wet van Mozes tenietgedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid,

10:28
Num. 35:30
Deut. 17:6
19:15
Matt. 18:16
Joh. 8:17
2 Kor. 13:1
op het woord van twee of drie getuigen.

29Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de Geest van de genade gesmaad heeft?

30Wij kennen immers Hem Die gezegd heeft:

10:30
Deut. 32:35
Rom. 12:19
Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En verder:
10:30
Deut. 32:36
De Heere zal Zijn volk oordelen.

31Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God.

32Maar herinner u de dagen van weleer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen.

33Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt, dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden.

34Want u hebt ook medelijden gehad met mij, in

10:34
Hand. 21:33
mijn boeien, en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard, in de wetenschap dat u voor uzelf
10:34
Matt. 5:12
een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt.

35Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt.

36

10:36
Luk. 21:19
Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen.

37

10:37
Hab. 2:3
Haggaï 2:7
1 Petr. 1:6
5:10
Want: Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven.

38

10:38
Hab. 2:4
Rom. 1:17
Gal. 3:11
Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen.

39Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven, tot behoud van hun ziel.