Herziene Statenvertaling (HSV)
6

De verkiezing van zeven diakenen

61In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de Griekssprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijkse dienstbetoon over het hoofd gezien werden.

2En de twaalf riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden:

6:2
Ex. 18:17
Het is niet behoorlijk dat wij nalaten het Woord van God te verkondigen om de tafels te dienen.

3

6:3
Deut. 1:13
Hand. 1:21
16:2
1 Tim. 3:7
Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen.

4Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het Woord.

5En dit woord behaagde heel de menigte; en zij kozen Stefanus, een man

6:5
Hand. 11:24
vol van geloof en van de Heilige Geest,
6:5
Hand. 21:8
Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaüs, een proseliet uit Antiochië.

6Zij leidden hen

6:6
Hand. 1:23
vóór de apostelen, en die
6:6
Hand. 8:17
13:3
1 Tim. 4:14
5:22
2 Tim. 1:6
legden hun, nadat zij gebeden hadden, de handen op.

7

6:7
Hand. 19:20
En het Woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe; en een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam.

Stefanus gevangengenomen

8En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.

9En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de Cyreneeërs, en van de Alexandrijnen en van hen die uit Cilicië en Asia afkomstig waren, stonden op en redetwistten met Stefanus.

10

6:10
Ex. 4:12
Jes. 54:17
Luk. 21:15
Zij waren echter niet in staat de wijsheid en de Geest, door Wie hij sprak, te weerstaan.

11

6:11
Matt. 26:59
Toen zetten zij mannen aan om te zeggen: Wij hebben hem lasterlijke woorden tegen Mozes en God horen spreken.

12En zij brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding; en zij kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor de Raad.

13En zij lieten valse getuigen optreden, die zeiden: Deze man houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en tegen de wet,

14want wij hebben hem horen zeggen dat die Jezus de Nazarener deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft.

15En allen die in de Raad zaten, hielden hun ogen op hem gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel.