Herziene Statenvertaling (HSV)
2

De uitstorting van de Heilige Geest

21En toen de dag

2:1
Lev. 23:15
Deut. 16:9
van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen
2:1
Hand. 1:14
eensgezind bijeen.

2En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.

3En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.

4

2:4
Matt. 3:11
Mark. 1:8
Luk. 3:16
Joh. 14:26
15:26
16:13
Hand. 11:15
19:6
En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken
2:4
Mark. 16:17
Hand. 10:46
in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

5Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn.

6Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.

7En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken?

8En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?

9Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia,

10Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten,

11Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.

12En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen?

13Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn.

De toespraak van Petrus op de Pinksterdag

14Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen:

15deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag.

16Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël:

17

2:17
Jes. 44:3
Ezech. 11:19
36:27
Joël 2:28
Zach. 12:10
Joh. 7:38
En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal
2:17
Hand. 10:45
uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en
2:17
Luk. 2:36
Hand. 21:9
uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.

18En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.

19En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm.

20De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt.

21

2:21
Joël 2:32
Rom. 10:13
En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.

22Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet,

23deze Jezus,

2:23
Hand. 4:28
Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is,
2:23
Hand. 5:30
hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood.

24

2:24
Hand. 10:40
God heeft Hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden.

25Want David zegt over Hem:

2:25
Ps. 16:8
Ik zag de Heere altijd voor mij, want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen.

26Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich; ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop,

27want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten en Uw Heilige niet overgeven om ontbinding te zien.

28U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door Uw aangezicht.

29Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat

2:29
1 Kon. 2:10
Hand. 13:36
hij én gestorven én begraven is, en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is.

30Aangezien hij een profeet was en wist

2:30
2 Sam. 7:12
Ps. 132:11
Luk. 1:32
Hand. 13:23
Rom. 1:3
2 Tim. 2:8
dat God hem met een eed gezworen had dat Hij uit de vrucht van zijn lichaam,2:30 lichaam - Letterlijk: lendenen. voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om Hem op zijn troon te zetten,

31daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus

2:31
Ps. 16:10
Hand. 13:35
dat Zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat Zijn vlees geen ontbinding heeft gezien.

32Deze Jezus heeft God doen opstaan,

2:32
Joh. 15:27
Hand. 1:8
waarvan wij allen getuigen zijn.

33Hij dan, Die

2:33
Hand. 5:31
Filipp. 2:9
door de rechterhand van God verhoogd is en
2:33
Hand. 1:4
de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit
2:33
Hand. 10:45
uitgestort wat u nu ziet en hoort.

34David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt:

2:34
Ps. 110:1
1 Kor. 15:25
Efez. 1:20
Hebr. 1:13
De Heere heeft gesproken tot mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand,

35totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor Uw voeten.

36Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt.

De eerste bekeerden

37

2:37
Zach. 12:10
Luk. 3:10
Hand. 9:6
En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen:
2:37
Hand. 16:30
Wat moeten wij doen, mannenbroeders?

38En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

39Want voor u is de belofte en voor uw

2:39
Joël 2:28
kinderen en voor allen
2:39
Efez. 2:13
die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.

40En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht!

41Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.

42En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.

43En er kwam vrees over iedereen;2:43 iedereen - Letterlijk: elke ziel. en er werden

2:43
Mark. 16:17
Hand. 5:12
veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan.

44

2:44
Deut. 15:4
Hand. 4:32
En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk;

45en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen

2:45
Jes. 58:7
Hand. 4:35
en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had.

46En zij bleven dagelijks

2:46
Hand. 1:14
20:7
eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart;

47en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk.

2:47
Hand. 5:14
11:21
En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.