Herziene Statenvertaling (HSV)
11

111Wees

11:1
1 Kor. 4:16
Filipp. 3:17
1 Thess. 1:6
2 Thess. 3:9
navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben.

Plaats van de vrouw in de gemeente

2En ik prijs u, broeders, omdat u in alles aan mij denkt en aan de overleveringen vasthoudt, zoals ik die aan u heb overgeleverd.

3Maar ik wil dat u weet

11:3
Efez. 5:23
dat Christus het Hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw
11:3
Joh. 14:28
1 Kor. 3:23
15:27
en God het Hoofd van Christus.

4Iedere man die bidt of profeteert en iets op zijn hoofd heeft, onteert zijn hoofd.

5Iedere vrouw echter die bidt of profeteert met onbedekt hoofd, onteert haar eigen hoofd, want het is precies hetzelfde alsof zij kaalgeschoren is.

6Want als een vrouw het hoofd niet bedekt heeft, laat zij zich dan ook maar kaalknippen.

11:6
Num. 5:18
Deut. 22:5
Als het echter voor een vrouw schandelijk is kaalgeknipt of kaalgeschoren te zijn, laat zij dan het hoofd bedekken.

7Een man moet het hoofd namelijk niet bedekken,

11:7
Gen. 1:26,27
5:1
9:6
Kol. 3:10
omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God is. De vrouw is echter de heerlijkheid van de man.

8

11:8
Gen. 2:18,21
De man immers is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man.

9Want ook is een man niet geschapen omwille van de vrouw, maar een vrouw omwille van de man.

10Daarom moet de vrouw een teken van gezag op het hoofd hebben, omwille van de engelen.

11Evenwel is de man niet zonder de vrouw, en de vrouw niet zonder de man, in de Heere.

12Want zoals de vrouw uit de man voortkomt, zo is ook de man er door de vrouw, maar alle dingen zijn uit God.

13Oordeel bij uzelf: is het gepast dat een vrouw met onbedekt hoofd tot God bidt?

14Of leert ook de natuur zelf u niet dat als een man lang haar draagt, het een oneer voor hem is?

15Maar als een vrouw lang haar draagt, is het voor haar een eer, omdat het lange haar als een bedekking aan haar gegeven is.

16

11:16
1 Tim. 6:4
Maar als iemand op twist uit lijkt te zijn, wij hebben een dergelijke gewoonte niet, en de gemeenten van God evenmin.

Misstanden bij het Avondmaal

17Maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet, omdat u, wanneer u samenkomt, er niet beter, maar slechter van wordt.11:17 omdat … wordt - Letterlijk: omdat u niet tot beter maar tot slechter samenkomt.

18Want ten eerste hoor ik dat er als u samenkomt in de gemeente verdeeldheid onder u is, en ten dele geloof ik dat.

19

11:19
Matt. 18:7
Luk. 17:1
Want er moeten ook afwijkingen in de leer
11:19
Hand. 20:30
1 Joh. 2:19
onder u zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn, in uw midden openbaar komen.

20Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het Avondmaal van de Heere.

21Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal en dan heeft de één honger, terwijl de ander dronken is.

22Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet.

23Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd,

11:23
Matt. 26:26
Mark. 14:22
Luk. 22:19
dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden,11:23 verraden - Of: overgeleverd. brood nam,

24en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.

25Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament11:25 testament - Het Griekse woord betekent hier zowel testament als verbond. in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis.

26Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere,

11:26
Joh. 14:3
Hand. 1:11
totdat Hij komt.

27

11:27
Num. 9:10,13
Joh. 6:51,63,64
13:27
1 Kor. 10:21
Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere.

28

11:28
2 Kor. 13:5
Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker.

29Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt.

30Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen.

31

11:31
Ps. 32:5
Spr. 18:17
Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden.

32Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden.

33Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar.

34Maar als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom.