Bijbel in Gewone Taal (BGT)
15

De zeven straffen van God

Het lied van Mozes en het lam

151Toen zag ik in de hemel opnieuw een belangrijk en wonderlijk teken. Ik zag zeven engelen die de mensen moesten straffen. Ze hadden zeven straffen bij zich. Dat waren de laatste straffen van God, want daarna zou zijn woede voorbij zijn.

2Ik zag ook iets dat leek op een zee van glas, die schitterde als vuur. Op die zee van glas stonden mensen. Het waren de mensen die gewonnen hadden van het beest en van zijn beeld. Zij hadden het teken met het getal van zijn naam nooit gedragen.

Die mensen hadden harpen waarop ze muziek maakten voor God. 3En ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes, en het lied van het lam:

‘Heer, machtige God,

u doet geweldige dingen.

U bent koning van alle volken,

uw oordeel is eerlijk en betrouwbaar.

4Iedereen heeft eerbied voor u,

iedereen eert uw naam,

want alleen u bent heilig.

Alle volken zullen voor u knielen,

want zij zien alle goede dingen die u doet.’

Zeven engelen met zeven straffen

5-6Toen zag ik hoe in de hemel de tempel openging. Uit de tempel met de heilige tent kwamen de zeven engelen met de zeven straffen. De engelen droegen kleren van stralend wit linnen, en om hun borst hadden ze een gouden band.

7Eén van de vier dieren gaf aan elke engel een gouden schaal. De schalen waren gevuld met de woede van God, die voor altijd en eeuwig leeft.

8Daarna werd de tempel met rook gevuld, door de macht en de kracht van God. Niemand kon de tempel meer binnengaan, totdat de zeven straffen voorbij waren.

16

De eerste en de tweede schaal

161Vanuit de tempel hoorde ik een luide stem tegen de zeven engelen zeggen: ‘Neem de schalen mee die gevuld zijn met Gods woede, en giet ze leeg op aarde. Doe dat nu!’

2De eerste engel ging weg, en goot zijn schaal leeg op aarde. Alle mensen die het beeld van het beest eerden en zijn teken droegen, werden ziek. Ze kregen pijnlijke zweren.

3Daarna goot de tweede engel zijn schaal leeg in de zee. En het water in de zee veranderde in bloed, alsof er iemand in het water vermoord was. Alles wat in zee leefde, ging dood.

De derde schaal

4De derde engel goot zijn schaal leeg in waterbronnen en rivieren. Ook dat water veranderde in bloed. 5En ik hoorde de engel van het water zeggen: ‘U bent heilig. U bent de God die er is, en die er was. Uw oordeel is eerlijk. 6Want slechte mensen hebben uw volk en uw profeten vermoord, en nu doodt u die moordenaars. Dat verdienen ze!’

7Van onder het altaar in de hemel antwoordde een stem: ‘Ja, Heer, machtige God. Uw oordeel is eerlijk en betrouwbaar.’

De vierde en de vijfde schaal

8De vierde engel goot zijn schaal leeg over de zon. En de zon kreeg de kracht om mensen te verbranden met zijn vuur. 9Daardoor werd het vreselijk heet op aarde. De mensen vervloekten God omdat hij hen op die manier strafte. Toch veranderden ze hun leven niet, en ze eerden God niet.

10De vijfde engel goot zijn schaal leeg over de troon van het beest, en het werd donker in het land waarover het beest heerste. De mensen beten van pijn op hun tong. 11En ze vervloekten de God van de hemel vanwege hun pijn en hun zweren. Maar ze veranderden hun slechte gedrag niet.

De zesde schaal

12De zesde engel goot zijn schaal leeg in de Eufraat, en het water van die grote rivier droogde op. Zo ontstond er een weg voor de koningen van het Oosten met hun legers.

13Daarna zag ik drie kwade geesten, die op kikkers leken. Eén geest kwam uit de bek van de draak, de tweede kwam uit de bek van het beest, en de derde kwam uit de mond van de valse profeet.

14De drie kwade geesten deden wonderen. En ze gingen naar alle koningen op de aarde. Ze riepen hen bij elkaar voor de strijd. Die strijd zal gevoerd worden op de dag dat de machtige God oordeelt over de mensen. 15Jezus zegt over die dag: ‘Ik zal plotseling komen, net zo onverwacht als een dief. Gelukkig zijn de mensen die daarop voorbereid zijn, en die klaarstaan als ik kom.’

16De kwade geesten brachten de koningen van de wereld bij elkaar op een plek die in het Hebreeuws Harmagedon heet.

De zevende schaal

17Toen kwam de zevende engel. Die engel goot zijn schaal leeg in de lucht. En vanaf de troon in de tempel riep een luide stem: ‘Het is voorbij.’ 18Meteen kwam er bliksem en donder, en er was een zware aardbeving. Het was de grootste aardbeving ooit, nog nooit was er op aarde zo’n zware aardbeving geweest.

19God was de grote stad Babylon niet vergeten. Hij liet haar zien hoe groot zijn woede was. De stad Babylon viel in drie stukken uit elkaar, en ook alle andere steden stortten in. 20Alle eilanden verdwenen en er was geen berg meer te vinden. 21Uit de hemel vielen grote hagelstenen van wel 40 kilo. Die hagelstenen waren zo verschrikkelijk, dat de mensen God vervloekten.

17

Het oordeel over Babylon

Johannes ziet een hoer en een beest

171Eén van de zeven engelen met de zeven schalen kwam naar me toe en zei: ‘Kom, ik zal je laten zien hoe God de grote hoer gaat straffen. Ze zit op een plek waar veel rivieren bij elkaar komen. 2Alle koningen van de wereld zijn met haar naar bed geweest. En alle mensen op aarde lieten zich door haar verleiden. Het leek wel of ze dronken waren!’

3In een droom bracht de engel me naar de woestijn. Daar zag ik een vrouw die op de rug van een rood beest zat. Het beest had zeven koppen en tien hoorns, en op zijn lichaam stonden allemaal namen die alleen voor God gebruikt mogen worden.

4De vrouw droeg paarse en rode kleren, die versierd waren met goud, parels en edelstenen. In haar hand had ze een gouden beker. De beker was gevuld met vuil, met alle slechtheid van haar leven als hoer.

5Op het voorhoofd van de vrouw stond een naam met een geheime betekenis. Er stond geschreven: ‘Ik ben de grote stad Babylon, de moeder van alle hoeren en van al het kwaad in de wereld.’ 6De vrouw was dronken van het bloed van de mensen die in Jezus geloofden, en die over hem verteld hadden.

De engel geeft uitleg aan Johannes

Ik was stomverbaasd over wat ik zag. 7Toen zei de engel: ‘Waarom ben je zo verbaasd? Ik zal je de betekenis uitleggen van die vrouw, en van het beest met de zeven koppen en tien hoorns.

8Het beest dat je zag, heeft geleefd en is nu dood. Maar binnenkort zal het terugkomen uit de hel en vernietigd worden. De mensen op aarde die niet met hun naam in het boek van het leven staan, zullen zich dan verbazen. Want het beest leefde en is gestorven, maar die mensen zullen het zien terugkomen uit de dood.

De zeven koppen van het beest

9Nu moet je slim zijn en goed nadenken. De zeven koppen van het beest zijn zeven heuvels, de zeven heuvels van een stad. Maar de zeven koppen zijn ook zeven koningen, zeven koningen van die stad. 10Vijf van die koningen zijn al dood. Op dit moment regeert de zesde koning. De zevende moet nog komen en zal maar kort koning zijn.

11Het beest dat leefde en stierf, is één van de zeven koningen. Maar het zal ook de achtste koning zijn. Uiteindelijk wordt het vernietigd.

De tien hoorns van het beest

12De tien hoorns die je zag, zijn tien andere koningen. Zij heersen nu nog niet, maar straks zullen zij samen met het beest voor korte tijd koning zijn. 13Allemaal hebben ze hetzelfde doel. Daarom zullen de tien koningen hun kracht en macht aan het beest geven. 14Dan zullen ze samen oorlog voeren tegen het lam. Maar het lam zal hen overwinnen, want hij is de hoogste Heer en koning. En de mensen die door hem uitgekozen zijn en trouw aan hem blijven, zullen bij hem zijn en samen met hem overwinnen.’

De hoer is de grote stad Babylon

15Verder zei de engel: ‘Je zag dat de hoer bij rivieren zat. Die rivieren zijn de mensen uit de hele wereld, van alle volken en talen. 16De tien hoorns van het beest zijn de tien koningen. Het beest en die koningen zullen de hoer gaan haten. Ze zullen haar alles afpakken, ze zal naakt zijn. Ze zullen haar vlees eten, en haar in brand steken. 17Zo voeren ze Gods plan uit. Want God zorgt ervoor dat de tien koningen hun macht aan het beest geven, en dat ze hetzelfde doel hebben. Ze zullen het beest gehoorzamen totdat alles gebeurd is wat God gezegd heeft.’

18Ten slotte zei de engel: ‘De hoer die je zag, dat is de grote stad die heerst over de koningen op aarde.’