Bijbel in Gewone Taal (BGT)
17

Psalm 17

171Een gebed van David.

Luister naar mijn gebed, Heer

Luister naar mijn gebed, Heer.

Hoor hoe ik om hulp roep!

Luister, want ik vraag om recht.

Ik ben eerlijk tegen u.

2Zie dat ik onschuldig ben,

geef een eerlijk oordeel over mij.

3Als u ’s nachts in mijn hart kijkt,

dan vindt u daar geen kwaad.

Mijn gedachten zijn goed,

net als mijn woorden.

4Ik leef niet zoals andere mensen,

maar ik doe altijd wat u wilt.

Ik ben geen dief, ik ben geen moordenaar.

5Altijd heb ik naar u geluisterd,

nooit heb ik getwijfeld.

Bescherm mij als uw liefste kind

6God, ik roep naar u om hulp,

want ik weet dat u mij antwoord geeft.

Luister naar mij, hoor wat ik zeg.

7U doet wonderen en u bent trouw.

Laat dat aan mij zien!

U redt mensen die hulp zoeken bij u,

u redt ze van hun tegenstanders.

Zo machtig bent u.

8Bescherm mij als uw liefste kind.

Blijf dicht bij mij, zodat ik veilig ben.

9Bescherm me tegen mijn vijanden.

Ze vallen me aan, ze willen me doden!

10Mijn vijanden hebben geen medelijden,

en ze vinden zichzelf geweldig.

11Ze komen op me af,

ze zijn overal om me heen,

en ze hopen dat ik val.

12Het zijn net leeuwen die op jacht zijn,

ze staan klaar om mij te grijpen.

Bevrijd mij van mijn vijanden

13-14Kom, Heer, val mijn vijanden aan!

Heer, versla mijn vijanden en bevrijd mij.

Bevrijd me van die slechte mensen,

die alleen maar leven voor kort geluk.

Ze denken alleen aan zichzelf.

Straf hen zo streng als u kunt,

straf ook hun kinderen en kleinkinderen.

Geef hun alle straffen die u hebt.

15Ik ben onschuldig.

Maak mij gelukkig en kom bij me,

elke ochtend weer.

18

Psalm 18

181Een lied van David, de dienaar van de Heer. Voor de zangleider.

David zong dit lied om de Heer te danken. Want de Heer had hem gered van Saul en van zijn andere vijanden.

De Heer redt mij van mijn vijanden

2Ik heb u lief, Heer.

U geeft mij kracht.

3U beschermt me, bij u ben ik veilig.

God, bij u kan ik me verbergen.

U helpt mij en u bevrijdt mij.

U redt me van mijn vijanden.

4Breng eer aan de Heer!

Want ik riep naar hem om hulp,

en hij heeft mij gered van mijn vijanden.

5Ik was al bijna dood.

Het land van de dood zag ik al,

en ik was heel bang.

6De dood was heel dichtbij,

hij had me al bijna te pakken.

7Toen schreeuwde ik om hulp naar mijn God,

vol angst riep ik naar de Heer.

En hij hoorde mij roepen,

vanuit de hemel hoorde hij mijn stem.

De Heer was woedend

8Toen schudde en beefde de aarde.

De bergen schudden heen en weer,

want de Heer was woedend.

9Er kwam rook uit zijn neus,

en vuur uit zijn mond.

De Heer spuugde vlammen van vuur uit.

10Hij opende de hemel

en hij kwam naar de aarde.

Op donkere wolken kwam hij naar beneden.

11Hij kwam omlaag op zijn hemelse wagen,

de wind blies hem vooruit.

12Hij verborg zich in de duisternis.

Het was donker om hem heen,

donker van wolken en regen.

13Vuur ging voor hem uit,

wolken van hagel en vuur.

14Uit de hemel klonk de donder van de Heer,

de Allerhoogste liet zijn stem horen.

Hagel en vuur kwamen neer op de aarde.

15De Heer stuurde bliksem

om zijn vijanden te verjagen.

Met pijlen van vuur maakte hij hen bang.

16De Heer was boos,

hij was woedend!

Hij liet de aarde beven.

De bodem van de zee werd zichtbaar,

zelfs de zuilen onder de aarde waren te zien.

De Heer heeft mij gered

17Zo kwam de Heer uit de hemel om mij te redden.

Hij redde mij van de dood.

18Hij bevrijdde mij van mijn vijanden,

van de machtige mensen die me haatten,

die sterker waren dan ik.

19Zij vielen mij aan toen ik geen kracht meer had.

Maar de Heer hielp mij,

20hij bevrijdde mij uit gevaar.

Hij redde mij, omdat hij me liefhad.

21De Heer was goed voor mij,

omdat ik hem trouw was.

Hij heeft me geholpen,

omdat ik onschuldig was.

22Want ik leefde zoals de Heer het wilde,

ik was altijd trouw aan mijn God.

23Ik hield me aan zijn wetten,

ik luisterde altijd naar zijn regels.

24Ik leefde precies zoals hij het wilde,

nooit deed ik slechte dingen.

25De Heer heeft mij geholpen,

omdat ik hem trouw was.

Hij zag dat ik onschuldig was.

De Heer helpt mij

26Heer, voor trouwe mensen bent u trouw,

voor goede mensen bent u goed,

27voor eerlijke mensen bent u eerlijk.

Maar voor slechte mensen bent u een vijand.

28U bevrijdt mensen die onderdrukt worden.

Maar mensen die zichzelf geweldig vinden,

die maakt u onbelangrijk.

29Heer, mijn God, u brengt licht in mijn leven.

U helpt me als ik het moeilijk heb.

30En als u mij helpt, kan ik alles.

Dan kan ik een leger aanvallen,

dan kan ik een stad veroveren.

De Heer geeft mij kracht

31Alles wat de Heer doet, is goed.

Alles wat God zegt, is volmaakt.

Hij beschermt mensen die hem om hulp vragen.

32Er is geen andere God dan de Heer.

Alleen bij hem ben ik veilig,

33want hij geeft mij kracht.

Hij helpt me om goed te leven.

34Hij maakt mij zo snel als een hert,

en hij zorgt ervoor dat ik niet val.

35Hij leert me om te vechten,

en om te schieten met pijl en boog.

Ik heb mijn vijanden verslagen

36Heer, u hebt mij beschermd en gered.

U steunde mij met uw sterke handen.

U was bij me, en dat gaf me kracht.

37U maakte voor mij de weg vrij,

zo kon ik verdergaan.

38Ik kon mijn vijanden achtervolgen,

en ik kon ze inhalen.

Ik ging pas terug naar huis

toen ik ze vernietigd had.

39Ik sloeg ze allemaal neer.

Ze stonden niet meer op,

ze lagen dood bij mijn voeten.

40U gaf mij kracht voor de strijd.

Zo kon ik mijn vijanden verslaan.

41Ze probeerden te vluchten,

maar ik doodde ze allemaal.

42Ze schreeuwden om hulp,

maar er kwam niemand.

Ze riepen naar u, Heer,

maar u antwoordde niet.

43Ik vertrapte hen,

zoals je vuil op straat vertrapt.

Ze leken op stof dat wegwaait in de wind,

niets bleef er van ze over.

Alle volken gehoorzamen mij

44Toen iedereen zich tegen mij verzette,

was u het die mij redde, Heer.

U maakte mij koning van veel landen.

Zelfs volken die ik niet kende, dienden mij.

45Vreemdelingen luisterden naar mij.

Ze gehoorzaamden mij meteen,

46want ze waren bang,

ze beefden van angst.

Ze verlieten hun sterke steden om mij te dienen.

Dank de Heer

47De Heer leeft!

Laat iedereen hem danken,

want hij heeft mij beschermd.

Laat iedereen hem eren,

want hij heeft mij gered.

48Door God heb ik volken overwonnen,

door God werd ik koning van veel landen.

49Hij bevrijdde me van mijn vijanden,

hij maakte me sterker dan mijn tegenstanders.

Hij heeft mij gered.

50Daarom wil ik de Heer danken.

Alle volken mogen dat weten!

Ik wil een lied zingen over de Heer.

51Want hij laat zijn koning overwinnen.

Hij is trouw aan de koning die hij uitgekozen heeft.

Hij is trouw aan David en zijn familie,

voor altijd.

19

Psalm 19

191Een lied van David. Voor de zangleider.

De hemel laat de macht van God zien

2De hemel vertelt aan alle mensen

hoe machtig God is.

De hoge hemel laat aan iedereen zien

wat God gemaakt heeft:

de zon, de maan en de sterren.

3De hemel vertelt het elke dag,

de hemel zegt het iedere nacht,

in een heel eigen taal.

4Het is geen gewone taal,

geen taal met woorden.

Het is een taal zonder geluid.

5Toch gaat het bericht de hele aarde over,

het gaat de hele wereld rond.

God gaf de zon een plaats aan de hemel.

6Elke ochtend komt de zon stralend tevoorschijn.

Dan begint hij de weg die hij elke dag gaat.

7Aan het ene eind van de hemel komt de zon op,

aan het andere eind gaat hij onder.

Zo geeft hij warmte aan de hele aarde.

De woorden van de Heer zijn goed

8De wet van de Heer is volmaakt,

zijn wet geeft mensen weer kracht.

De woorden van de Heer zijn betrouwbaar,

het zijn wijze lessen voor jonge mensen.

9De opdrachten van de Heer zijn goed,

ze geven mensen vreugde.

De regels van de Heer zijn duidelijk,

ze geven mensen nieuwe kracht.

10De woorden van de Heer zijn volmaakt,

en ze gelden voor altijd.

De wetten van de Heer zijn betrouwbaar,

ze zijn allemaal goed.

11Ze zijn meer waard dan het zuiverste goud,

ze zijn beter dan de zoetste honing.

Bij de Heer ben ik veilig

12Heer, ik laat mij door uw wetten leiden,

en u beloont me daarvoor.

13Vergeef me wat ik verkeerd doe,

ook de fouten die ik onbedoeld maak.

14Bescherm mij tegen slechte gedachten.

Laat die geen macht over mij krijgen.

Dan zal ik zijn zoals u het wilt,

dan doe ik geen verkeerde dingen.

15Heer, luister naar de woorden van dit lied.

Het is mijn geschenk aan u.

Bij u ben ik veilig,

u bent mijn redder.