Bijbel in Gewone Taal (BGT)
107

Psalm 107

Dank de Heer

1071‘Dank de Heer, want hij is goed.

Zijn liefde blijft altijd bestaan.’

2Dat zeggen de mensen die de Heer heeft bevrijd.

Hij bevrijdde hen van hun vijanden.

3Hij bracht hen bij elkaar uit alle landen:

uit het oosten en het westen,

uit het noorden en het zuiden.

De Heer heeft mensen bevrijd uit de woestijn

4Soms liepen mensen rond in de woestijn.

Ze vonden nergens een weg,

nergens een stad om in te wonen.

5Ze hadden honger en dorst,

ze gingen bijna dood.

6Ze waren bang, ze riepen naar de Heer.

En hij bevrijdde hen uit het gevaar.

7Hij bracht hen naar een goede plek,

naar een stad waar ze konden wonen.

8Laat iedereen de Heer danken, want hij is trouw.

Hij doet wonderen voor mensen.

9Aan mensen die dorst hadden, gaf hij te drinken.

Aan mensen die honger hadden, gaf hij te eten.

Ze kregen meer dan genoeg.

De Heer heeft gevangenen bevrijd

10Soms zaten mensen in een donkere gevangenis,

ze zaten vast met ijzeren kettingen.

11Want ze hadden niet geluisterd naar God,

ze waren niet gehoorzaam aan de Allerhoogste.

12Daarom strafte hij hen met ellende.

Niemand hielp hen toen ze het moeilijk hadden.

13Ze waren bang, ze riepen naar de Heer.

En hij bevrijdde hen uit het gevaar.

14Hij bevrijdde hen uit de donkere gevangenis,

hij maakte hun kettingen los.

15Laat iedereen de Heer danken, want hij is trouw.

Hij doet wonderen voor mensen.

16Bronzen deuren sloeg hij kapot,

ijzeren kettingen brak hij in stukken.

De Heer heeft mensen gered van de dood

17Soms werden mensen gestraft

omdat ze slecht leefden en kwaad deden.

18Ze wilden niets meer eten,

ze waren al dicht bij de dood.

19Ze waren bang, ze riepen naar de Heer.

En hij bevrijdde hen uit het gevaar.

20Toen de Heer sprak, werden ze beter.

Hij redde hen van de dood.

21Laat iedereen de Heer danken, want hij is trouw.

Hij doet wonderen voor mensen.

22Laat iedereen hem dankoffers brengen,

laat iedereen juichen

en vertellen over de grote daden van de Heer.

De Heer heeft mensen op zee gered

23Soms zaten mensen in een boot op zee,

op weg naar verre landen.

24Op zee zagen ze de wonderen van de Heer,

de grote daden die hij deed.

25Want toen de Heer een bevel gaf,

ging het stormen,

de golven werden heel hoog.

26De boten werden opgetild door de golven,

de zeemannen voelden zich ellendig.

27Ze vielen, ze leken wel dronken.

Aan al hun kennis hadden ze niets.

28Ze waren bang, ze riepen naar de Heer.

En hij bevrijdde hen uit het gevaar.

29De Heer maakte een eind aan de storm.

Hij maakte de zee weer kalm,

30en de zeemannen waren blij.

Toen bracht de Heer hen naar een veilige haven.

31Laat iedereen de Heer danken, want hij is trouw.

Hij doet wonderen voor mensen.

32Laat iedereen hem eren,

en voor hem zingen in de tempel.

De Heer zorgt voor goede mensen

33-34Als mensen slecht leven,

verandert de Heer rivieren in een woestijn,

van water maakt hij droge grond,

op de akkers kan niets meer groeien.

35-36Maar voor mensen die honger hebben,

maakt hij van droog land een rivier,

en verandert hij woestijn in vruchtbaar land.

Daar kunnen ze leven.

Ze bouwen er een stad waar ze kunnen wonen.

37Ze zaaien er graan, ze planten er druiven,

en ze krijgen een goede oogst.

38Als de Heer geluk en vrede aan hen geeft,

wordt hun volk steeds groter,

en krijgen ze steeds meer vee.

39Maar als de Heer hun geen geluk en vrede geeft,

wordt hun volk steeds kleiner.

Ze worden verdrietig en ongelukkig.

40De Heer maakt sterke heersers machteloos.

Hij laat ze zwerven in de woestijn,

waar het leeg en verlaten is.

41Maar arme mensen beschermt hij.

Hij zorgt ervoor dat ze geen slaaf worden,

en hij geeft ze veel kinderen.

42Goede mensen zijn blij om dat te zien,

maar slechte mensen zullen zwijgen.

43Wijze mensen zullen steeds denken

aan de goedheid van de Heer.

Zij weten: de Heer is trouw!

108

Psalm 108

1081Een lied van David.

God geeft mij moed

2U geeft mij moed, God!

Ik wil muziek maken en zingen,

met heel mijn hart.

3Ik wil mijn harp laten klinken,

ik wil de zon wakker maken met mijn lied.

4Heer, ik wil u danken,

overal op aarde wil ik voor u zingen.

5Heer, uw liefde is groter dan de wereld,

uw trouw is zo hoog als de hemel.

6God, laat zien hoe machtig u bent,

in de hemel en op aarde!

7Red de mensen van wie u houdt,

hoor mijn gebed en help hen.

God heeft mij hulp beloofd

8God heeft in zijn tempel gesproken:

‘Ik zal je vijanden verslaan,

ik zal juichen om de overwinning.

Ik verover de stad Sichem,

ik neem het dal bij Sukkot weer in bezit.

9Het gebied Gilead zal weer van mij zijn,

en heel het gebied van de stam Manasse.

Ik zal heersen in Efraïm en Juda,

in heel Israël, van noord tot zuid.

10Ik zal ook Moab en Edom veroveren,

en juichend zal ik de Filistijnen overwinnen.’

God zal onze vijanden verslaan

11-12God, u wilde ons niet meer zien,

maar help ons nu!

Ga met onze legers mee,

ga voor onze soldaten uit.

Breng ons naar het land Edom,

breng ons in de steden van de vijand!

13Bescherm ons tegen onze vijanden.

Mensen kunnen ons niet helpen,

14maar samen met u zijn we sterk.

U zult onze vijanden verslaan.

109

Psalm 109

1091Een lied van David. Voor de zangleider.

Mijn vijanden vallen mij aan

Ik zing voor u, God,

luister naar mij!

2Mijn vijanden zijn slecht.

Ze bedriegen mij,

ze vertellen alleen maar leugens.

3Ze haten mij en ze vallen mij aan,

maar ik ben onschuldig.

4Ik ben goed voor mijn vijanden

en ik bid voor hen.

Maar zij zijn tegen mij.

5Voor mijn goedheid krijg ik ellende terug,

als dank voor mijn liefde krijg ik haat.

Mijn vijanden vervloeken mij

6Mijn vijanden willen dat ik gestraft word.

Ze zeggen: ‘Laat iemand die man aanklagen.

7Dan zal de rechter zeggen dat hij schuldig is,

en zijn gebed zal hem niet helpen.

8Dan zal hij niet lang meer leven,

dan gaat een ander zijn werk doen.

9Zijn kinderen zullen hun vader verliezen,

zijn vrouw moet leven zonder man.

10Zijn kinderen worden bedelaars,

in het puin van hun huis zoeken ze naar eten.

11Zijn bezit wordt door anderen weggehaald,

het wordt geroofd door mensen die hij niet kent.

12Laat niemand zijn vriend meer zijn,

laat niemand voor zijn kinderen zorgen.

13En laat zijn kinderen kinderloos blijven,

zodat zijn naam voorgoed verdwijnt.

14Laat de Heer de fouten van zijn ouders niet vergeten,

en ook de schuld van zijn voorouders niet!

15Laat de Heer zorgen dat hun naam vergeten wordt,

dat er nooit meer iemand aan hen denkt.

16Want die man was niet goed voor anderen.

Hij heeft arme en zwakke mensen aangevallen,

hij heeft bange mensen de dood in gestuurd.

17Hij wilde anderen ongelukkig maken,

laat hij nu zelf ongelukkig worden.

Anderen mochten van hem niet gelukkig zijn,

laat hij nu zelf geen geluk vinden.

18Die man heeft andere mensen vervloekt,

laat het kwaad nu hemzelf treffen.

Laat het kwaad overal om hem heen zijn,

laat het door hem heen gaan als water

en doordringen tot diep in zijn botten.

19Laat het kwaad altijd bij hem blijven,

net als een jas die hij nooit uittrekt,

als een riem die hij nooit afdoet.’

20Zo spreken mijn vijanden over mij,

zo willen ze dat ik gestraft word.

Straf mijn vijanden, Heer

Maar ik vraag u, Heer:

Geef die straf aan henzelf!

21Heer, mijn God, laat zien dat u trouw bent.

Red mij, want u bent machtig en goed.

22Ik ben arm en zwak,

diep van binnen heb ik pijn.

23Mijn leven gaat zomaar voorbij,

ik word weggeslagen als een vlieg.

24Ik eet niet meer en ik drink niet meer.

Ik heb geen kracht meer in mijn benen,

er zit geen vet meer aan mijn lijf.

25Mijn vijanden lachen me uit.

Als ze mij zien, schudden ze spottend hun hoofd.

26Help mij, Heer, mijn God,

laat mij uw trouw zien en red mij.

27Als mijn vijanden dat zien,

dan weten ze hoe machtig u bent.

28Mijn vijanden vervloeken mij,

maar u zult mij gelukkig maken.

Want zij zullen worden verslagen,

en ik zal weer kunnen lachen.

29Laat hun plannen voorgoed mislukken,

dan zullen ze zich vernederd voelen.

30Heer, ik zal u danken waar iedereen bij is,

ik zal voor u zingen zodat iedereen het hoort.

31Want u helpt arme mensen,

u beschermt hen tegen slechte rechters,

u redt hen van de dood.