Bijbel in Gewone Taal (BGT)
1

De Israƫlieten worden geteld

De Israƫlieten moeten geteld worden

11In de Sinai-woestijn sprak de Heer in de heilige tent tegen Mozes. Dat gebeurde in het tweede jaar nadat de Israƫlieten weggegaan waren uit Egypte, op de eerste dag van de tweede maand.

De Heer zei: 2-3ā€˜Mozes, je moet de IsraĆ«lieten tellen. Tel alle mannen van twintig jaar en ouder die geschikt zijn voor het leger. Tel ze allemaal, Ć©Ć©n voor Ć©Ć©n, en schrijf hun namen op. Schrijf ook op bij welke familie iemand hoort, en bij welk deel van het leger.

Je moet dit werk samen met AƤron doen. 4En uit elke stam van het volk moet iemand jullie daarbij helpen, iemand die de leiding heeft over een familie.

De mannen die helpen bij het tellen

5Dit zijn de mannen die jou en AƤron moeten helpen bij het tellen:

Elisur, de zoon van SedeĆ¼r, uit de stam Ruben. 6SelumiĆ«l, de zoon van Surisaddai, uit de stam Simeon. 7Nachson, de zoon van Amminadab, uit de stam Juda. 8Netanel, de zoon van Suar, uit de stam Issachar. 9Eliab, de zoon van Chelon, uit de stam Zebulon.

10Verder Elisama, de zoon van Ammihud, uit de stam EfraĆÆm. GamliĆ«l, de zoon van Pedasur, uit de stam Manasse. (EfraĆÆm en Manasse waren zonen van Jozef.)

11Ook Abidan, de zoon van Gidoni, uit de stam Benjamin. 12AchiĆ«zer, de zoon van Ammisaddai, uit de stam Dan. 13PagiĆ«l, de zoon van Ochran, uit de stam Aser. 14Eljasaf, de zoon van DeĆ¼el, uit de stam Gad.

15Ten slotte Achira, de zoon van Enan, uit de stam Naftali.

16Dat zijn de belangrijkste IsraĆ«lieten. Zij worden het hoofd van hun stam. En zij moeten samen het leger van de IsraĆ«lieten leiden.ā€™

De Israƫlieten worden geteld

17Mozes en AƤron riepen de mannen bij zich die de Heer genoemd had. 18En diezelfde dag, de eerste dag van de tweede maand, riepen ze alle Israƫlieten bij elkaar.

Alle mannen van twintig jaar en ouder werden Ć©Ć©n voor Ć©Ć©n geteld. Hun namen werden opgeschreven in familielijsten. 19-20Alles werd gedaan zoals de Heer het gezegd had.

Het tellen gebeurde in de Sinai-woestijn. De stam Ruben werd als eerste geteld, want Ruben was de oudste zoon van Jakob.

De aantallen

Hier volgen de aantallen van alle mannelijke Israƫlieten van twintig jaar en ouder:

21de stam Ruben: 46.500

22-23de stam Simeon: 59.300

24-25de stam Gad: 45.650

26-27de stam Juda: 74.600

28-29de stam Issachar: 54.400

30-31de stam Zebulon: 57.400

32-33de stam EfraĆÆm: 40.500

34-35de stam Manasse: 32.200

36-37de stam Benjamin: 35.400

38-39de stam Dan: 62.700

40-41de stam Aser: 41.500

42-43de stam Naftali: 53.400.

44Dat waren de aantallen die opgeschreven werden door Mozes, AƤron en de twaalf leiders. 45Ze telden alle mannelijke Israƫlieten van twintig jaar en ouder die geschikt waren voor het leger. Het tellen gebeurde per familie. 46Het totale aantal mannen was 603.550.

De Levieten worden niet geteld

47De mannen van de stam Levi werden niet meegeteld. 48Want de Heer had tegen Mozes gezegd: 49ā€˜De Levieten moet je niet met de andere IsraĆ«lieten meetellen. 50-53Zij moeten zorgen voor de heilige tent met de heilige kist, en voor alles wat daarbij hoort.

Als het volk verder reist, moeten de Levieten de heilige tent uit elkaar halen. Onderweg moeten zij de tent en alle heilige voorwerpen dragen. En als het volk langere tijd op een plek wil blijven, moeten de Levieten de heilige tent weer opbouwen.

Alle stammen moeten hun tenten opzetten bij de vlag van hun eigen stam. Maar de Levieten moeten hun tenten opzetten rondom de tent met de heilige kist. Zij moeten ervoor zorgen dat er verder niemand bij de heilige tent komt. Als dat toch gebeurt, word ik woedend op het volk. Alleen de Levieten mogen bij de heilige tent komen. Alle andere mensen die er komen, moeten gedood worden.ā€™

54De Israƫlieten deden alles precies zoals de Heer het gezegd had.