Bijbel in Gewone Taal (BGT)
10

De Israëlieten verslaan de Amorieten

Adonisedek vraagt vier koningen om hulp

101In die tijd was Adonisedek de koning van Jeruzalem. Hij hoorde dat Jozua de steden Jericho en Ai veroverd had. Hij wist dat de inwoners en hun koningen gedood waren. Hij wist ook dat de inwoners van Gibeon bij de Israëlieten woonden en vrede met hen gesloten hadden. 2Hierdoor werden koning Adonisedek en zijn volk heel bang. Want Gibeon was een grote stad, groter dan Ai. Gibeon was net zo belangrijk als de stad van een koning. En alle mannen uit Gibeon waren geweldige vechters.

3Dus Adonisedek stuurde een brief naar de koningen van vier andere steden: naar koning Hoham van Hebron, naar koning Piram van Jarmut, naar koning Jafia van Lachis en naar koning Debir van Eglon. Dat waren allemaal koningen van de Amorieten. In de brief stond: 4‘Kom mij helpen om de inwoners van Gibeon te verslaan! Want zij hebben vrede gesloten met Jozua en de Israëlieten.’

De Amorieten vallen Gibeon aan

5Zo kwamen de vijf koningen van de Amorieten bij elkaar, en ze gingen met hun legers op weg. Ze maakten hun kamp bij de stad Gibeon. Daarna vielen ze de stad aan.

6Toen stuurden de inwoners van Gibeon een brief naar Jozua, die in het kamp in Gilgal was. In de brief stond: ‘Alstublieft, laat ons niet in de steek! Kom ons snel helpen. Want de koningen van de Amorieten uit de bergen zijn hierheen gekomen. Ze vallen onze stad aan!’

7Toen ging Jozua met zijn leger vanuit Gilgal op weg naar Gibeon. Hij nam alle soldaten mee, niemand bleef achter. 8De Heer zei: ‘Jozua, je hoeft niet bang te zijn voor die koningen. Want ik zorg ervoor dat jij van hen wint. Er zal geen enkele Amoriet in leven blijven.’

De Israëlieten verslaan de Amorieten

9Jozua en zijn leger gingen in één nacht van Gilgal naar Gibeon. Ze vielen de Amorieten heel plotseling aan. 10De Heer zorgde ervoor dat de Amorieten in paniek raakten. Daardoor konden de Israëlieten heel veel Amorieten doden. De rest vluchtte weg uit Gibeon. Maar de Israëlieten achtervolgden hen tot voorbij de weg naar Bet-Choron. Ja, zelfs tot vlak bij de steden Azeka en Makkeda.

11Toen de Amorieten de berg bij Bet-Choron af vluchtten, liet de Heer grote hagelstenen op hen neerkomen. Het hagelde overal, zelfs in de stad Azeka. Er stierven meer Amorieten door de hagel dan door de wapens van de Israëlieten.

De zon en de maan staan stil

12-14Toen sprak Jozua een gebed uit. Alle Israëlieten hoorden het. Jozua zei: ‘Zon, sta stil boven de stad Gibeon. En maan, blijf staan boven het Ajjalon-dal.’ Zo gebeurde het. De zon en de maan bleven stilstaan. Ze stonden de hele dag aan de hemel, totdat de Israëlieten hun vijanden verslagen hadden.

Die gebeurtenis staat ook in het Boek van Jasar. Het is de enige keer dat de Heer op zo’n manier naar het gebed van een mens luisterde. Op die dag vocht de Heer voor de Israëlieten. Hij zorgde ervoor dat de Israëlieten de Amorieten konden verslaan.

15Na de overwinning ging Jozua met zijn hele leger terug naar het kamp in Gilgal.

De vijf koningen worden ontdekt

16De vijf koningen waren gevlucht en verstopten zich in een grot bij Makkeda. 17Toen de Israëlieten dat ontdekten, vertelden ze het aan Jozua. 18Jozua gaf zijn soldaten de volgende opdracht: ‘Sluit de opening van de grot met grote stenen af, en zet er een paar bewakers bij. 19Maar blijf daar zelf niet. Jullie moeten de vijanden achtervolgen. De Heer, jullie God, zal zorgen dat jullie hen verslaan. Zorg ervoor dat ze hun veilige steden niet bereiken!’

20-21Zo doodde het leger van Israël bijna alle Amorieten. Er waren maar een paar Amorieten die hun steden konden bereiken. Maar van de Israëlieten was niemand gewond geraakt.

Daarna ging het leger naar Jozua, in het kamp in Makkeda.

De vijf koningen worden gedood

22Toen zei Jozua: ‘Haal die vijf koningen uit de grot en breng hen hier.’ 23Zo gebeurde het. De koningen werden bij Jozua gebracht. 24Daarna riep Jozua het hele leger bij zich. Hij liet de legerleiders naar voren komen en zei tegen hen: ‘Zet allemaal je voet op de nek van een koning.’ Toen de legerleiders dat gedaan hadden, 25zei Jozua tegen hen: ‘De Heer zal al jullie vijanden net zo behandelen als deze koningen. Daarom moeten jullie nooit bang zijn en altijd dapper blijven.’

26Toen doodde Jozua de vijf koningen, en hij liet hen ophangen aan vijf bomen. Tot de avond bleven ze daar hangen. 27Toen de zon onderging, liet Jozua hun lichamen van de bomen halen. Die werden in de grot gegooid waar de koningen zich verstopt hadden. De opening van de grot werd met grote stenen afgesloten. Die stenen liggen daar nog steeds.

Jozua verovert veel steden

Jozua verovert Makkeda

28Op diezelfde dag veroverden Jozua en zijn leger de stad Makkeda. Ze doodden de koning en alle inwoners. Ze doodden iedereen in de stad, ze lieten niemand in leven.

Jozua doodde de koning van Makkeda, net zoals hij de koning van Jericho gedood had.

Jozua verovert Libna

29Vanuit Makkeda ging Jozua met zijn hele leger naar de stad Libna. De Israëlieten vielen de stad aan, 30en de Heer zorgde ervoor dat hun aanval lukte. De Israëlieten doodden alle inwoners, ze lieten niemand in leven. En Jozua doodde de koning van Libna, net zoals hij de koning van Jericho gedood had.

Jozua verovert Lachis

31Vanuit Libna gingen Jozua en zijn hele leger naar de stad Lachis. Ze maakten er een kamp en vielen de stad aan. 32De Heer zorgde ervoor dat hun aanval lukte. Na twee dagen hadden de Israëlieten de stad veroverd. En ze doodden alle inwoners, net als in Libna.

33Koning Horam uit Gezer was gekomen om de inwoners van Lachis te helpen. Maar de Israëlieten versloegen Horam en zijn leger. Ook van hen bleef niemand in leven.

Jozua verovert Eglon

34Vanuit Lachis gingen Jozua en zijn hele leger naar de stad Eglon. Ze maakten er een kamp en vielen de stad aan. 35En nog diezelfde dag veroverden ze de stad. Ze doodden alle inwoners, net als in Lachis.

Jozua verovert Hebron

36Vanuit Eglon gingen Jozua en zijn hele leger naar de stad Hebron. 37Ze vielen Hebron aan en veroverden de stad. Ze doodden de koning en alle inwoners van Hebron, en ook de inwoners van de steden in de buurt. Ze doodden iedereen, net als in Eglon. Ze lieten niemand in leven.

Jozua verovert Debir

38Op de terugweg naar Makkeda gingen Jozua en zijn hele leger naar de stad Debir. 39Ze veroverden die stad, en ook alle steden eromheen. Ze doodden alle inwoners, ze lieten niemand in leven. Jozua deed met Debir hetzelfde als met de steden Hebron en Libna. En hij doodde de koning van Debir, net zoals hij de koningen van Hebron en Libna gedood had.

Jozua verovert een groot gebied

40Zo veroverde Jozua het hele gebied ten westen van de Dode Zee. Dus alle bergen en heuvels, de Negev-woestijn en de steile rotsen. En Jozua doodde iedereen, ook alle koningen. Hij liet niemand in leven. Want dat was de opdracht van de Heer, de God van Israël.

41-42Jozua veroverde het hele gebied vanaf de stad Kades-Barnea in het zuiden, tot aan de stad Gibeon in het noorden. Dus ook het hele gebied rond de stad Gosen, en de stad Gaza aan de kust. Jozua doodde iedereen in het veroverde gebied.

Jozua veroverde de gebieden van die koningen in één keer. Dat lukte omdat de Heer, de God van Israël, voor zijn volk vocht. 43Daarna ging Jozua met zijn hele leger terug naar het kamp in Gilgal.

11

Jozua verslaat nog meer koningen

Jabin wil de Israëlieten aanvallen

111-2Jabin, de koning van de stad Hasor, hoorde over de overwinning van Israël. Daarom vroeg hij hulp aan de koningen in het noorden. Dat waren: koning Jobab van Madon, de koningen van Simron en Achsaf, de koningen uit de bergen, de koningen uit het Jordaan-dal ten zuiden van het Meer van Kinneret, de koningen uit de heuvels, de koning van het kustgebied bij de stad Dor in het westen, 3de koning van de Kanaänieten in het oosten en westen, de koning van de Amorieten, de koning van de Hethieten, de koning van de Perizzieten, de koning van de Jebusieten in de bergen, en de koning van de Chiwwieten die wonen bij de Hermon-bergen, in het gebied Mispa.

Jozua verslaat de koningen

4De koningen uit het noorden gingen met hun legers op weg. Ze hadden net zo veel soldaten, paarden en wagens als er zand is bij de zee. 5Al die koningen kwamen bij elkaar, en ze maakten een kamp bij de bronnen van Merom. Vanaf die plek wilden ze Israël aanvallen.

6De Heer zei tegen Jozua: ‘Je hoeft niet bang te zijn voor die koningen. Want ik zorg ervoor dat jullie hen verslaan. Morgen om deze tijd zullen ze allemaal dood zijn. Dan moet je hun wagens verbranden. En je moet bij hun paarden de pezen doorsnijden, zodat ze niet meer kunnen lopen.’

7Toen ging Jozua met zijn hele leger naar de bronnen van Merom. Daar viel hij de koningen heel plotseling aan. 8De Heer zorgde ervoor dat de Israëlieten de koningen konden verslaan.

De Israëlieten achtervolgden de koningen tot in Groot-Sidon en Misrefot-Maïm in het noorden. En tot in het Mispe-dal in het oosten. Alle koningen werden gedood, niet één bleef er in leven. 9En Jozua deed met hen wat de Heer gezegd had: hij verbrandde hun wagens en hij sneed de pezen door bij hun paarden.

Het hele land wordt veroverd

Jozua verovert Hasor

10Op de terugweg ging Jozua naar de stad Hasor, de machtigste stad in het noorden. Hij veroverde Hasor en doodde de koning. 11Ook alle inwoners werden gedood.

De Israëlieten doodden iedereen die er woonde, er bleef niemand in leven. En Jozua stak de hele stad in brand.

Jozua verovert de andere steden

12Daarna veroverde Jozua de andere steden in het land. Hij nam alle koningen gevangen en liet hen doden. Ook alle inwoners werden gedood. Dat moest gebeuren, omdat Mozes, de dienaar van de Heer, dat gezegd had. 13Maar Hasor was de enige stad die Jozua in brand stak. De andere steden werden niet in brand gestoken. Die steden bestaan nu nog steeds.

14De Israëlieten doodden alle inwoners, ze lieten niemand in leven. Maar ze hielden alle bezittingen en dieren voor zichzelf. 15Want de Heer had zijn dienaar Mozes de opdracht gegeven om het zo te doen. Mozes had die opdracht doorgegeven aan Jozua. En Jozua voerde de opdracht uit. Hij deed alles wat de Heer gezegd had.

Jozua verovert het hele land

16Zo veroverde Jozua het hele land. Hij veroverde de bergen van Juda, de hele Negev-woestijn, het hele gebied rond Gosen, de heuvels, het Jordaan-dal, en de bergen van Israël. 17Dat is het gebied vanaf de Kale Bergen in het zuiden, tot aan Baäl-Gad in het Libanon-dal bij de Hermon-bergen in het noorden. Jozua nam alle koningen gevangen, en hij doodde hen allemaal.

De oorlog duurt lang

18-19Het enige volk waar Jozua geen oorlog mee voerde, waren de Chiwwieten uit Gibeon. Maar met de koningen van alle andere volken werd hevig gevochten. De oorlog met die volken duurde heel lang. 20Want de Heer had ervoor gezorgd dat al die volken zich bleven verzetten en geen vrede wilden sluiten.

Doordat die volken steeds maar oorlog wilden voeren, konden de Israëlieten ze allemaal doden. Ja, ze konden die volken helemaal vernietigen. Zo konden ze de opdracht uitvoeren die de Heer aan Mozes gegeven had.

21In die tijd doodde Jozua ook alle Enakieten. De Enakieten woonden in de bergen van Juda, in de bergen van Israël, en in de steden Hebron, Debir en Anab. Nadat Jozua hen gedood had, vernietigde hij hun steden. 22Nergens in Israël leefden nog Enakieten, behalve in de steden Gaza, Gat en Asdod.

Jozua verdeelt het land

23Jozua veroverde dus het hele land. De Heer had al tegen Mozes gezegd dat dat moest gebeuren. En Jozua verdeelde het land onder de Israëlieten. Elke stam kreeg zijn eigen gebied. Toen was de oorlog voorbij.

12

De veroverde gebieden

Het gebied ten oosten van de Jordaan

121De Israëlieten hadden in de tijd van Mozes het gebied ten oosten van de Jordaan veroverd. Dat gebied liep van het Arnon-dal in het zuiden, langs het hele Jordaan-dal, tot aan de Hermon-bergen in het noorden.

In de tijd daarvoor regeerden er twee koningen in dat gebied. 2De ene koning was Sichon, de koning van de Amorieten. Zijn paleis stond in de stad Chesbon. Hij heerste over een groot gebied. Dat begon in het zuiden, bij de stad Aroër aan de rivier de Arnon. En het liep tot aan de rivier de Jabbok, die grenst aan het land van de Ammonieten. Bij het gebied van Sichon hoorde ook de helft van het gebied Gilead. 3En ook het deel van het Jordaan-dal dat begint ten oosten van het Meer van Kinneret en dat loopt tot aan de Dode Zee. Het gebied eindigde bij de stad Bet-Hajjesimot, die bij de berg Pisga ligt.

4De andere koning was Og, de koning van het gebied Basan. Hij was één van de laatste Refaïeten. Zijn paleizen stonden in Astarot en in Edreï. 5Ook hij heerste over een groot gebied. Dat liep van het noorden, waar de Hermon-bergen zijn, tot aan de stad Salka in het oosten. Og heerste niet alleen over Basan, maar ook over de gebieden Gesur en Maächa, en de helft van het gebied Gilead. Zijn gebied hield op bij de grenzen van het gebied van koning Sichon uit Chesbon.

6Onder leiding van Mozes, de dienaar van de Heer, waren Sichon en Og verslagen door de Israëlieten. Hun gebieden werden gegeven aan de stammen Ruben en Gad, en aan de helft van de stam Manasse.

Het gebied ten westen van de Jordaan

7Later, onder leiding van Jozua, veroverden de Israëlieten het gebied ten westen van de Jordaan. Dat gebied was heel groot: het begon bij Baäl-Gad in het Libanon-dal in het noordwesten. En het liep tot aan de Kale Bergen en de Seïr-bergen in het zuidoosten. Jozua verdeelde het gebied en gaf elke stam van Israël zijn eigen deel.

8De Israëlieten veroverden dus de bergen en de heuvels, het westelijke deel van het Jordaan-dal, het gebied met de steile rotsen, en de Negev-woestijn in het zuiden. Dat waren de gebieden van de Hethieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Perizzieten, de Chiwwieten en de Jebusieten.

De koningen die verslagen zijn

De Israëlieten hadden de volgende koningen verslagen: 9de koning van Jericho, de koning van Ai, dat vlak bij Betel ligt, 10de koning van Jeruzalem, de koning van Hebron, 11de koning van Jarmut, de koning van Lachis, 12de koning van Eglon, de koning van Gezer, 13de koning van Debir, de koning van Geder, 14de koning van Chorma, de koning van Arad, 15de koning van Libna, de koning van Adullam, 16de koning van Makkeda, de koning van Betel, 17de koning van Tappuach, de koning van Chefer, 18de koning van Afek, de koning van het Saron-dal, 19de koning van Madon, de koning van Hasor, 20de koning van Simron-Meron, de koning van Achsaf, 21de koning van Taänach, de koning van Megiddo, 22de koning van Kedes, de koning van Jokneam, dat bij de berg Karmel ligt, 23de koning van Dor, dat aan de kust ligt, de koning van Goïm, dat in Galilea ligt, 24en de koning van Tirsa.

Dat zijn in totaal 31 koningen.