Bijbel in Gewone Taal (BGT)
5

De tempel wordt afgebouwd

De Judeeërs gaan door met de bouw

51Toen stuurde God de profeet Haggai en de profeet Zacharia, de kleinzoon van Iddo, naar Juda en Jeruzalem. Zij moesten de Judeeërs nieuwe moed geven.

2Daarna begonnen Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, en Jesua, de zoon van Josadak, weer met de bouw van de tempel in Jeruzalem. En ze kregen steun van de profeten.

3Korte tijd later kwam Tattenai, de provinciebestuurder van Trans-Eufraat, naar de Judeeërs toe. Setar-Boznai en andere bestuurders kwamen met hem mee. Ze vroegen: ‘Wie heeft jullie het bevel gegeven om de tempel weer op te bouwen? 4En hoe heten de mannen die hier aan het bouwen zijn?’

5Toch hoefden de Judeeërs niet te stoppen met de bouw. Want de bestuurders besloten om eerst een brief naar koning Darius te sturen. Zo beschermde God de leiders van de Judeeërs.

De brief aan koning Darius

6Hier volgt de brief die Tattenai, Setar-Boznai en andere bestuurders van de provincie Trans-Eufraat, naar koning Darius stuurden. 7In de brief stond het volgende:

‘Aan koning Darius. We hopen dat het goed met u gaat.

8Koning, we laten u weten dat wij naar de provincie Juda geweest zijn, naar de tempel van de grote God. Die tempel wordt weer opgebouwd met grote blokken steen en houten balken. De arbeiders zijn erg zorgvuldig en werken hard door.

9Wij hebben aan de leiders van de Judeeërs gevraagd: ‘Wie heeft jullie het bevel gegeven om de tempel weer op te bouwen? Van wie mogen jullie het werk afmaken?’ 10We hebben ook gevraagd hoe de leiders heten. We kunnen u nu dus laten weten wie dat zijn.

11De leiders hebben ons geantwoord: ‘Wij zijn dienaren van de God van de hemel en de aarde. Wij bouwen zijn tempel weer op. Die tempel werd ooit gebouwd door een machtige koning van Israël. 12Maar Nebukadnessar, de koning van Babylonië, heeft de tempel verwoest. Hij nam onze voorouders gevangen en stuurde hen naar Babylonië. Daar had de God van de hemel zelf voor gezorgd, want hij was woedend op onze voorouders.

13Maar toen Cyrus koning van Babylonië werd, gaf hij het bevel om de tempel weer op te bouwen. 14Ook gaf hij de gouden en zilveren voorwerpen uit de tempel mee aan Sesbassar, zijn provinciebestuurder. Die voorwerpen had Nebukadnessar uit de tempel in Jeruzalem geroofd en naar de tempel in Babel gebracht. 15Cyrus zei: ‘De tempel van God in Jeruzalem moet weer opgebouwd worden op de plaats waar de oude tempel stond. Neem deze voorwerpen mee en breng ze terug naar de tempel.’

16Toen is Sesbassar hierheen gekomen. En hij begon met de bouw van de tempel van God die in Jeruzalem woont. Sinds die tijd is er regelmatig aan de tempel gebouwd, maar hij is nog niet af.’

17Nu vragen wij, de bestuurders van de provincie Trans-Eufraat, om een onderzoek in Babylonië. Koning, kijkt u alstublieft in uw oude jaarboeken met alle belangrijke gebeurtenissen. Misschien staat er inderdaad een bevel van koning Cyrus in. Misschien heeft hij gezegd dat Gods tempel in Jeruzalem weer opgebouwd mag worden.

Koning, wilt u ons dat laten weten?’

6

Darius laat de jaarboeken opzoeken

61Toen gaf koning Darius het bevel om de oude jaarboeken met belangrijke gebeurtenissen op te zoeken. Die lagen in de bibliotheek 2van het paleis in Ekbatana, in de provincie Medië. Er werd een boek gevonden met de volgende bijzondere tekst:

3‘Toen Cyrus koning geworden was, gaf hij dit bevel: ‘De tempel van God in Jeruzalem moet opnieuw gebouwd worden, op de plek waar nu geofferd wordt.

De tempel moet 30 meter hoog en 30 meter breed worden. 4De muren moeten gemaakt worden van steeds drie lagen steen en één laag hout. De koning zal alles betalen.

5Ook moeten alle gouden en zilveren voorwerpen uit de tempel teruggegeven worden. Die heilige voorwerpen heeft Nebukadnessar geroofd uit Jeruzalem en meegenomen naar Babel. Nu moeten ze weer in de tempel in Jeruzalem neergezet worden. Want daar horen ze.’’

Koning Darius stuurt een brief terug

6Toen stuurde Darius deze brief terug:

‘Aan Tattenai, de bestuurder van de provincie Trans-Eufraat, en aan Setar-Boznai en de andere bestuurders.

Jullie moeten de bouwers van de tempel niet tegenhouden. 7Laat het werk doorgaan! De bestuurder van Juda en de andere leiders mogen de tempel bouwen op de plek waar de oude tempel stond.

8Bovendien moeten jullie de leiders van de Judeeërs helpen bij de bouw van de tempel van God. Jullie moeten alles wat ze nodig hebben, direct betalen van de belastingen uit de provincie Trans-Eufraat.

9Ook moeten jullie de priesters in Jeruzalem elke dag alles geven wat ze nodig hebben voor hun offers. Dus jonge stieren, rammen, jonge schapen, graan, zout, wijn en olijfolie. 10Dan kunnen ze offers brengen aan de God van de hemel. En dan kunnen ze bidden voor het leven van mij en mijn zonen.

11Iedereen die niet luistert naar mijn bevel, zal gedood worden. Hij wordt opgehangen aan een paal die uit zijn eigen huis gesloopt is. En zijn huis wordt helemaal verwoest.

12Ik hoop dat iedereen die ongehoorzaam is, gestraft wordt door de God van de tempel in Jeruzalem. Iedereen die deze tempel probeert te verwoesten, zal gedood worden door God.

Dit is een bevel van mij, koning Darius. Alles moet precies gebeuren zoals ik het gezegd heb.’

De tempel wordt afgebouwd

13Tattenai, Setar-Boznai en de andere bestuurders deden alles precies zoals koning Darius het gezegd had.

14De leiders van de Judeeërs kregen nieuwe moed van de profeten Haggai en Zacharia. Daarom konden ze goed doorwerken aan de tempel. Ze bouwden de tempel zoals de God van Israël het wilde. En ze hadden daarvoor toestemming van de Perzische koningen Cyrus, Darius en Artaxerxes.

15De tempel was klaar toen Darius zes jaar koning was, op de derde dag van de twaalfde maand. 16Toen de tempel van God in gebruik genomen werd, was iedereen erg blij. De Israëlieten, de priesters, de Levieten en alle andere mensen die teruggekeerd waren uit Babylonië, vierden feest. 17Ze offerden honderd stieren, tweehonderd rammen en vierhonderd jonge schapen. En ze offerden twaalf geiten om de fouten goed te maken van het hele volk. Voor iedere stam offerden ze één geit.

18De priesters en de Levieten werden in verschillende groepen verdeeld voor het werk in de tempel. Dat gebeurde precies zoals het in de wet van Mozes stond.

Het Paasfeest wordt gevierd

19Op de veertiende dag van de eerste maand vierde iedereen die teruggekomen was uit Babylonië, het Paasfeest.

20De priesters en de Levieten hadden zich voorbereid volgens de regels. Ze hadden ervoor gezorgd dat ze rein waren, zodat ze de lammeren voor het Paasfeest konden slachten. Ze offerden een lam voor zichzelf, voor de andere priesters, en voor iedereen die uit Babylonië teruggekomen was. 21Alle Israëlieten aten van de offers. En er waren mensen van andere volken die niet langer hun eigen goden wilden dienen, maar alleen de God van Israël. Ook zij aten van de offers.

22Zeven dagen lang vierden alle mensen vrolijk feest, en ze aten brood zonder gist. Ze waren blij omdat de Heer hen geholpen had. Hij had ervoor gezorgd dat Darius, de koning van Perzië, hen toch steunde bij de bouw van de tempel van de God van Israël.

7

Ezra gaat naar Jeruzalem

De familie van Ezra

71Toen Artaxerxes koning van Perzië was, was er in Babylonië een man die Ezra heette. Ezra was een zoon van Seraja. Seraja was een zoon van Azarja. Azarja was een zoon van Chilkia. 2Chilkia was een zoon van Sallum. Sallum was een zoon van Sadok. Sadok was een zoon van Achitub. 3Achitub was een zoon van Amarja. Amarja was een zoon van Azarja. Azarja was een zoon van Merajot. 4Merajot was een zoon van Zerachja. Zerachja was een zoon van Uzzi. Uzzi was een zoon van Bukki. 5Bukki was een zoon van Abisua. Abisua was een zoon van Pinechas. Pinechas was een zoon van Eleazar. En Eleazar was een zoon van Aäron, de hogepriester.

6-7Ezra was een schrijver van de koning. Hij kende de wet die Mozes gekregen had van de Heer, de God van Israël, heel goed.

Ezra wordt beschermd door de Heer

Toen Artaxerxes zeven jaar koning van Perzië was, vertrok Ezra uit Babylonië. Ezra werd beschermd door de Heer. Daarom kreeg hij van koning Artaxerxes alles mee wat hij maar wilde. Hij reisde naar Jeruzalem, samen met priesters, Levieten, tempelzangers, bewakers van de tempelpoorten, helpers in de tempel en andere Israëlieten.

8-9Ezra vertrok uit Babylonië op de eerste dag van de eerste maand, zoals hij van plan was. En hij kwam precies vier maanden later veilig in Jeruzalem aan. Ezra werd beschermd door de Heer, 10omdat hij elke dag in de wetten van de Heer las. Ezra leefde precies volgens die wetten, en hij leerde ze aan de Israëlieten.

Artaxerxes geeft Ezra een brief mee

11Ezra was priester en schrijver. Hij kende de wetten en regels die de Heer aan Israël gegeven had, goed. Hij kreeg een brief mee van Artaxerxes. In de brief stond het volgende:

12‘Van koning Artaxerxes, de belangrijkste koning van de hele wereld. Aan de priester Ezra, die de wet van de God van de hemel goed kent. Ik hoop dat het goed met u gaat.

13-14Ik en mijn zeven raadgevers sturen u naar Juda en Jeruzalem. U moet onderzoeken of de mensen daar leven volgens de wet van uw God. Want u kent die wet goed. Iedereen die dat wil, mag met u meegaan naar Jeruzalem. Dat geldt voor alle priesters, Levieten en gewone Israëlieten uit mijn koninkrijk.

15-16U krijgt zilver en goud mee van mij en mijn raadgevers, en ook van de inwoners van heel Babylonië. Dat is een geschenk voor de God van Israël, die in Jeruzalem woont. Ook krijgt u extra geschenken mee van uw volk en de priesters, voor de tempel van hun God in Jeruzalem.

17Met dat zilver en goud moet u net zo veel stieren, rammen, jonge schapen, graan en wijn kopen als nodig is. Die moet u offeren op het altaar van de tempel van uw God in Jeruzalem. 18Met het zilver en goud dat overblijft, mag u, samen met de andere priesters, doen wat u wilt. Als het maar volgens de wil van uw God is.

19U krijgt ook de heilige voorwerpen van uw tempel mee. Die moet u terugbrengen naar de tempel van uw God. Daar kunnen ze gebruikt worden bij het offeren.

20Als u nog meer nodig hebt voor de tempel van uw God, zal ik dat betalen uit de koninklijke schatkist. 21De bewakers van mijn schatkamers in de provincie Trans-Eufraat moeten u helpen. Ik zal hun daarvoor opdracht geven. Als u iets nodig hebt, Ezra, moeten zij dat meteen aan u geven. 22U mag 3000 kilo zilver, 30.000 kilo graan, 4000 liter wijn en 4000 liter olijfolie vragen, en net zo veel zout als u wilt.

Het vervolg van de brief

23U moet alles wat met de tempel te maken heeft, heel precies uitvoeren. Precies zoals de God van de hemel het wil. Anders zal hij woedend worden op mij en mijn zonen.

24Verder maak ik bekend dat de priesters geen belasting hoeven te betalen. Dat geldt ook voor de Levieten, de tempelzangers, de bewakers van de tempelpoorten, de helpers en de andere dienaren in de tempel. Ook hoeven ze niet voor mij te werken.

25Ezra, u hebt wijsheid van God gekregen. Daarom moet u bestuurders en rechters aanwijzen. Zij moeten rechtspreken over iedereen in de provincie Trans-Eufraat die de wetten van uw God kent. En ze moeten die wetten leren aan iedereen die ze niet kent.

26Iedereen die ongehoorzaam is aan de wet van uw God of aan mijn wet, zal direct gestraft worden. Hij zal gedood worden, of met de zweep geslagen worden. Of hij zal in de gevangenis worden gegooid, of zijn hele bezit zal van hem worden afgepakt.’

Ezra vertelt over zijn reis

Ezra dankt de Heer

27Ik dank de Heer, de God van mijn voorouders! Want hij heeft ervoor gezorgd dat de koning een prachtig gebouw wil maken van de tempel in Jeruzalem. 28En hij heeft ervoor gezorgd dat de koning, zijn raadgevers en alle machtige bestuurders mij willen helpen.

Omdat de Heer, mijn God, mij beschermde, kreeg ik moed. Toen heb ik alle leiders van Israël verzameld. Zo konden we met elkaar naar Jeruzalem vertrekken.