Bijbel in Gewone Taal (BGT)
10

Ezra stuurt buitenlandse vrouwen weg

Sechanja wil de vrouwen wegsturen

101Ezra huilde toen hij aan het bidden was en alle fouten van het volk noemde. Hij lag op de grond voor de tempel van God. Er kwam een grote groep Israƫlitische mannen, vrouwen en kinderen om hem heen staan. En iedereen huilde hard.

2Toen begon Sechanja, de zoon van JechiĆ«l, een nakomeling van Elam, te spreken. Hij zei tegen Ezra: ā€˜Wij zijn ontrouw geworden aan God. Want we zijn getrouwd met vrouwen uit dit land, vrouwen die bij andere volken horen. Maar het kan nog goed komen met ons, 3als we God plechtig beloven om alle buitenlandse vrouwen weg te sturen. Dan doen we wat u tegen ons gezegd hebt. En iedereen die God gehoorzaamt, is het met u eens. Dan leven we weer volgens de wet. 4Sta op, Ezra! Wees dapper. U moet ervoor zorgen dat het gebeurt. Wij zijn het ermee eens.ā€™

5Toen stond Ezra op. Hij liet de leiders van de priesters, van de Levieten en van het hele volk van Israƫl beloven dat ze de buitenlandse vrouwen weg zouden sturen. En die leiders beloofden dat plechtig.

6Daarna ging Ezra weg bij Gods tempel. Hij ging naar het huis van Jochanan, de zoon van Eljasib. Ezra bleef daar, zonder iets te eten of te drinken. Want hij rouwde omdat de Israƫlieten ontrouw geworden waren aan God.

Iedereen moet naar Jeruzalem komen

7Toen lieten de leiders van het volk in heel Juda en Jeruzalem een boodschap voorlezen. Daarin stond dat alle mannen van de stammen Juda en Benjamin die uit Babyloniƫ teruggekeerd waren, naar Jeruzalem moesten komen. 8De leiders besloten dat iedereen er binnen drie dagen moest zijn. Als iemand er dan nog niet was, mocht hij niet meer bij het volk van Israƫl horen. En hij zou ook al zijn bezittingen kwijtraken.

9Alle mannen van de stammen Juda en Benjamin kwamen binnen drie dagen naar Jeruzalem. Op de twintigste dag van de negende maand was iedereen aanwezig. Toen ging het hele volk zitten op het plein voor de tempel van God. De mensen beefden, omdat ze bang waren, en omdat het hard regende.

Ezra houdt een toespraak

10Toen ging de priester Ezra voor hen staan, en zei: ā€˜Jullie zijn ontrouw geworden aan God. Want jullie zijn getrouwd met vrouwen uit andere volken. En zo hebben jullie de schuld van ons volk nog groter gemaakt. 11Vertel daarom nu al jullie fouten aan de Heer, de God van jullie voorouders. En doe wat hij wil: blijf uit de buurt van mensen uit andere volken, en stuur jullie buitenlandse vrouwen weg.ā€™

Het volk geeft Ezra gelijk

12Toen antwoordde iedereen met luide stem: ā€˜We zullen doen wat u tegen ons gezegd hebt. 13Maar dat lukt ons niet binnen Ć©Ć©n of twee dagen. Want we zijn met heel veel mensen. En het regent steeds, zodat we niet buiten kunnen blijven om de dingen te regelen. Bovendien hebben heel veel mensen een buitenlandse vrouw. We hebben dus meer tijd nodig.

14Er moeten leiders van onze families in Jeruzalem blijven. Dan kunnen zij bepalen wanneer de leiders en de rechters van elke stad naar Jeruzalem moeten komen. En die leiders moeten dan alle mannen met een buitenlandse vrouw meenemen. Als we dat doen, zal God niet meer zo kwaad op ons zijn.ā€™

15-17Alle Israƫlieten die uit Babyloniƫ teruggekomen waren, wilden het zo doen. Behalve Jonatan, de zoon van Asaƫl, en Jachzeja, de zoon van Tikwa. En zij werden gesteund door Mesullam en de Leviet Sabbetai.

Toen wees Ezra in elke familie een leider aan. Hun namen werden opgeschreven op een lijst. Zij moesten uitzoeken welke mannen een buitenlandse vrouw hadden. Ze begonnen op de eerste dag van de tiende maand. En op de eerste dag van het nieuwe jaar waren ze klaar met hun onderzoek.

Lijst met namen

Priesters

18De volgende priesters waren met een buitenlandse vrouw getrouwd:

MaƤseja, Eliƫzer, Jarib en Gedalja. Zij waren nakomelingen van Jesua, de zoon van Josadak, en van zijn broers. 19Zij beloofden plechtig dat ze hun vrouwen zouden wegsturen. En ze offerden een ram uit hun kudde om hun schuld weg te nemen.

20Ook Chanani en Zebadja, de nakomelingen van Immer, hadden een buitenlandse vrouw.

21MaƤseja, Elia, Semaja, Jechiƫl en Uzzia, de nakomelingen van Charim, hadden ook een buitenlandse vrouw.

22En Eljoƫnai, MaƤseja, Jismaƫl, Netanel, Jozabad en Elasa, de nakomelingen van Paschur, waren ook met een buitenlandse vrouw getrouwd.

Levieten

23De volgende Levieten waren met een buitenlandse vrouw getrouwd: Jozabad, Simi, Kelaja (beter bekend als Kelita), Petachja, Jehuda en Eliƫzer.

Zangers en bewakers van de tempel

24Er was ook een tempelzanger met een buitenlandse vrouw getrouwd: Eljasib.

En de volgende bewakers van de tempelpoorten hadden een buitenlandse vrouw: Sallum, Telem en Uri.

Andere Israƫlieten

25De volgende gewone Israƫlieten waren met een buitenlandse vrouw getrouwd:

Ramja, Jizzia, Malkia, Miamin, Elazar, Benaja en nog een andere Malkia, de nakomelingen van Paros.

26Mattanja, Zecharja, Jechiƫl, Abdi, Jeremot en Elia, de nakomelingen van Elam.

27Eljoƫnai, Eljasib, Mattanja, Jeremot, Zabad en Aziza, de nakomelingen van Zattu.

28Jochanan, Chananja, Zabbai en Atlai, de nakomelingen van Bebai.

29Mesullam, Malluch, Adaja, Jasub, Seal en Jeramot, de nakomelingen van Bani.

30Adna, Kelal, Benaja, MaƤseja, Mattanja, BesaleĆ«l, BinnuĆÆ en Manasse, de nakomelingen van Pachat-Moab.

31Eliƫzer, Jissia, Malkia, Semaja, Simeon, 32Benjamin, Malluch en Semarja, de nakomelingen van Charim.

33Mattenai, Mattatta, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasse en Simi, de nakomelingen van Chasum.

34MaƤdai, Amram, Uel, 35Benaja, Bedeja, Keluhu, 36Wanja, Meremot, Eljasib, 37Mattanja, Mattenai, JaƤsai, 38Bani, BinnuĆÆ, Simi, 39Selemja, Natan, Adaja, 40Machnadbai, Sasai, Sarai, 41Azarel, Selemja, Semarja, 42Sallum, Amarja en Josef, de nakomelingen van Bani.

43JeĆÆĆ«l, Mattitja, Zabad, Zebina, Jaddai, JoĆ«l en Benaja, de nakomelingen van Nebo.

Slot

44Alle mannen die op de lijst stonden, waren getrouwd met vrouwen uit een ander volk. En sommige mannen hadden ook kinderen gekregen met die vrouwen.