Bijbel in Gewone Taal (BGT)
16

Asa voert oorlog tegen Basa

161Toen Asa 36 jaar koning van Juda was, viel Basa, de koning van Israël, het land Juda aan. Basa veroverde de stad Rama en versterkte die. Zo zorgde hij ervoor dat niets of niemand het gebied van Asa in of uit kon gaan.

2Toen liet Asa goud en zilver uit de tempel en het paleis halen. Hij gaf dat aan zijn dienaren mee om het naar de stad Damascus te brengen. Daar moesten ze het aan Benhadad geven, de koning van Aram.

De dienaren moesten namens Asa tegen Benhadad zeggen: 3‘Onze vaders hielpen elkaar. Laten wij dat ook doen! Kijk, ik geef u goud en zilver als geschenk. En ik vraag u: Steun koning Basa van Israël niet langer, maar steun mij. Dan zal Basa zich terugtrekken uit mijn land.’

4Benhadad deed wat Asa hem vroeg. Hij gaf zijn legerleiders het bevel om de steden van Israël aan te vallen. Ze veroverden Ijjon, Dan, Abel-Maïm, en alle steden in het gebied Naftali waar voorraden bewaard werden.

5Toen Basa dat hoorde, bouwde hij niet meer verder aan de muur om Rama. Hij liet al het werk stoppen. 6Daarna liet Asa de muur om Rama helemaal afbreken. Alle mensen uit Juda moesten meehelpen. De stenen en het hout van de muur gebruikte Asa voor de muren van de steden Geba en Mispa.

Chanani spreekt tegen Asa

7Korte tijd later ging de profeet Chanani naar koning Asa van Juda. Hij zei tegen hem: ‘Toen koning Basa van Israël u aanviel, hebt u steun gezocht bij de koning van Aram. Maar u had steun moeten zoeken bij de Heer, uw God! Dan had u niet alleen Israël, maar ook Aram kunnen verslaan.

8Toen de Nubiërs en de Libiërs u aanvielen, vertrouwde u wel op de Heer. Zij hadden ook een heel groot leger, met veel wagens en paarden. Toch heeft de Heer er toen voor gezorgd dat uw leger de Nubiërs en de Libiërs verslagen heeft.

9De Heer ziet alles op aarde. Als hij ziet dat mensen hem met hun hele hart vertrouwen, geeft hij hun kracht en hulp. Het was dom van u om niet op de Heer te vertrouwen. Daarom zullen er vanaf nu veel oorlogen tegen u gevoerd worden.’

10Toen werd Asa zo kwaad op Chanani, dat hij hem in de gevangenis liet opsluiten.

Asa onderdrukte in die tijd ook gewone mensen uit het volk.

De dood van Asa

11Alle andere verhalen over Asa staan opgeschreven in de boeken over de koningen van Juda en Israël.

12Toen Asa 39 jaar koning was, kon hij niet goed meer lopen. Zijn benen deden veel pijn. Zelfs toen vroeg hij niet om hulp aan de Heer, maar aan dokters.

13Twee jaar later stierf Asa. 14Hij werd begraven in het oude deel van Jeruzalem, in het graf dat hij voor zichzelf had laten maken. Zijn dienaren legden hem op een bed dat gevuld was met allerlei geurige kruiden. Ten slotte maakten ze een heel groot vuur ter ere van hem.

17

171Asa werd opgevolgd door zijn zoon Josafat.

Koning Josafat van Juda

Josafat versterkt de steden

Koning Josafat wilde ervoor zorgen dat Juda niet veroverd kon worden door Israël. 2Daarom maakte hij de versterkte steden van Juda nog sterker. Hij stuurde soldaten naar al die steden en naar andere belangrijke plaatsen in Juda. Ook stuurde hij soldaten naar de steden die zijn vader Asa veroverd had in het gebied Efraïm.

Josafat is een goede koning

3De Heer hielp Josafat, want Josafat was net zo trouw aan de Heer als zijn voorvader koning David in het begin was. Josafat vroeg niet om raad aan de god Baäl, 4maar hij vertrouwde op de God van zijn voorvader. Hij hield zich aan Gods wetten en regels. Hij deed geen slechte dingen, zoals de koningen van Israël deden. 5-6En hij liet alle offerplaatsen en heilige palen uit Juda weghalen.

Josafat deed dus erg zijn best om te doen wat de Heer wilde. Daarom zorgde de Heer ervoor dat Josafat een machtige koning werd. Iedereen kreeg veel respect voor Josafat, en hij werd heel rijk. Alle mensen van Juda gaven hem geschenken.

Het volk leert de wet van de Heer

7-9Toen Josafat drie jaar koning was, stuurde hij ambtenaren met het wetboek van de Heer naar alle steden van Juda. Zij moesten daar de wet van de Heer leren aan het volk. Die ambtenaren waren: Ben-Chaïl, Obadja, Zecharja, Netanel en Micha.

Josafat stuurde ook Levieten mee: Semaja, Netanja, Zebadja, Asaël, Semiramot, Jonatan, Adonia, Tobia en Tob-Adonia. En de priesters Elisama en Joram.

Josafat heeft veel macht

10Alle koningen van de landen om Juda heen waren bang voor de Heer. Daarom durfden ze koning Josafat niet aan te vallen. 11Sommige Filistijnen brachten Josafat geschenken en betaalden hem belasting. De Arabieren brachten hem vee: 7700 rammen en 7700 bokken.

12Josafat kreeg steeds meer macht. In heel Juda bouwde hij versterkte steden en steden waarin voorraden bewaard werden. 13Hij had veel voorraden in de steden van Juda.

Josafat heeft een groot leger

In Jeruzalem had Josafat een leger met dappere soldaten. 14Die soldaten waren per stam in groepen verdeeld.

Adna uit de stam Juda had de leiding over 300.000 dappere soldaten. 15Jochanan uit de stam Juda had de leiding over 280.000 soldaten. 16En Amasja, de zoon van Zichri, had de leiding over 200.000 soldaten. Hij wilde graag de Heer dienen.

17Eljada uit de stam Benjamin was een dappere soldaat. Hij had de leiding over 200.000 soldaten met bogen en schilden. 18Jozabad uit de stam Benjamin had de leiding over 180.000 soldaten, die klaar waren om te vechten.

19Dat waren de soldaten van koning Josafat in Jeruzalem. Verder had hij nog soldaten in de andere versterkte steden van Juda.

18

Achab vraagt steun aan Josafat

181Josafat was nu heel rijk en beroemd. Hij liet zijn zoon trouwen met een dochter van Achab, de koning van Israël. Zo werden de koningen van Juda en Israël familie van elkaar.

2Op een dag bracht Josafat een bezoek aan Achab in Samaria. Achab liet heel veel schapen, geiten en koeien slachten. Hij liet daarvan een maaltijd klaarmaken voor Josafat en zijn dienaren.

Toen vroeg Achab of Josafat met hem mee wilde gaan naar de stad Ramot in het gebied Gilead. 3-4Hij zei: ‘Wilt u mij helpen om Ramot aan te vallen?’ Josafat antwoordde: ‘U en ik horen bij elkaar. Mijn soldaten zijn ook uw soldaten. Ik zal met u meevechten. Maar u moet eerst vragen wat de Heer wil.’

Achab vraagt raad aan de Heer

5Achab riep alle profeten bij elkaar. Dat waren er vierhonderd. Hij vroeg hun: ‘Moet ik de stad Ramot in Gilead aanvallen, of kan ik dat beter niet doen?’ De profeten antwoordden: ‘U moet Ramot aanvallen. God zal die stad aan u geven.’

6Maar Josafat vroeg: ‘Is hier misschien nog een andere profeet van de Heer aan wie we het kunnen vragen?’ 7Achab antwoordde: ‘Ja, er is nog iemand die voor ons kan vragen wat de Heer wil. Maar ik heb een hekel aan hem, want hij heeft mij nooit iets goeds te zeggen. Het is Micha, de zoon van Jimla. Hij voorspelt alleen maar ongeluk.’

Josafat zei: ‘Zulke dingen mag u niet zeggen!’ 8Toen liet Achab een dienaar bij zich komen. Hij gaf hem de opdracht om Micha meteen te gaan halen.

De profeet Sidkia

9Koning Achab van Israël en koning Josafat van Juda zaten allebei buiten de stadspoort van Samaria op een troon. Ze hadden hun koninklijke kleren aan. Ze keken hoe de profeten dansend en schreeuwend de toekomst voorspelden.

10Eén van die profeten was Sidkia, de zoon van Kenaäna. Hij had twee hoorns van ijzer op zijn hoofd gezet, en hij riep tegen Achab: ‘Dit zegt de Heer: ‘Zoals een stier zijn vijanden doodt met zijn hoorns, zo zult u de Arameeërs doden! Geen van hen zal in leven blijven.’’

11De andere profeten voorspelden net zulke dingen. Allemaal zeiden ze dat koning Achab de stad Ramot moest aanvallen. En dat het goed zou aflopen, omdat de Heer de stad aan Achab zou geven.

De profeet Micha komt bij Achab

12De dienaar van koning Achab kwam bij de profeet Micha om hem op te halen. Hij zei tegen Micha: ‘De andere profeten zeggen allemaal dat de koning de stad Ramot zal veroveren. Zegt u alstublieft hetzelfde, voorspel iets goeds!’ 13Micha antwoordde: ‘Ik zal alleen tegen de koning zeggen wat mijn God tegen mij zegt. Dat is zo zeker als de Heer leeft.’

14Toen Micha bij de koning kwam, vroeg die aan hem: ‘Micha, moet ik samen met Josafat de stad Ramot in Gilead aanvallen? Of kan ik dat beter niet doen?’ ‘Valt u Ramot maar aan, koning!’ zei Micha. ‘De Heer zal die stad aan u geven.’

15De koning zei tegen Micha: ‘Wees eerlijk tegen mij als je namens de Heer spreekt. Dat heb ik je al zo vaak gezegd!’ 16Toen zei Micha: ‘Ik had een droom waarin ik de soldaten van Israël zag. Ze liepen overal rond in de bergen, het waren net schapen zonder herder. Toen zei de Heer tegen mij: ‘De soldaten van Israël hebben geen leider meer, ze kunnen beter naar huis teruggaan.’’

17Koning Achab zei tegen Josafat: ‘Ik heb het toch gezegd? Die man voorspelt nooit iets goeds over mij, hij zegt alleen maar slechte dingen!’

Micha voorspelt ongeluk

18Micha ging verder met spreken. Hij zei: ‘Luister naar de woorden van de Heer! Ik zag de Heer in de hemel op zijn troon zitten. Alle engelen en geesten stonden om hem heen. 19De Heer zei: ‘Wie van jullie gaat ervoor zorgen dat koning Achab van Israël de stad Ramot in Gilead aanvalt? Dan zal Achab sterven in het gevecht.’ Er werden verschillende voorstellen gedaan.

20Uiteindelijk kwam één van de geesten naar de Heer toe, en zei: ‘Ik zal ervoor zorgen dat Achab de stad Ramot aanvalt.’ ‘Hoe wil je dat doen?’ vroeg de Heer. 21De geest antwoordde: ‘Ik zal naar de aarde gaan en ervoor zorgen dat alle profeten van Achab liegen.’ ‘Dat is goed,’ zei de Heer. ‘Het zal je lukken.’

22En zo is het gegaan. De Heer heeft ervoor gezorgd dat uw profeten liegen. Hij heeft besloten dat het slecht met u zal aflopen.’

Sidkia beschuldigt Micha

23Toen kwam de profeet Sidkia naar Micha toe en gaf hem een klap in zijn gezicht. Hij zei tegen Micha: ‘Wil jij soms beweren dat de Heer niet meer tegen mij spreekt, maar alleen nog tegen jou?’

24‘Je zult straks wel zien wie er gelijk heeft,’ antwoordde Micha. ‘Dan zul je zo bang zijn dat je je voor iedereen verbergt.’

25Toen zei koning Achab: ‘Breng Micha naar Amon, de bestuurder van de stad Samaria, en naar mijn zoon Joas. 26Zij moeten hem opsluiten in de gevangenis. Hij mag alleen maar water en brood hebben, totdat ik weer veilig terug ben.’ 27Micha zei tegen hem: ‘Als u veilig terugkomt, dan kwamen mijn woorden niet van de Heer.’ (Diezelfde profeet heeft eens gezegd: ‘Volken, luister allemaal!’)

Het gevecht om de stad Ramot

28Samen met koning Josafat ging koning Achab op weg naar de stad Ramot. 29Hij zei tegen Josafat: ‘Ik trek andere kleren aan voor het gevecht, maar u kunt uw koninklijke kleren aanhouden.’ Voordat het gevecht begon, trok Achab dus andere kleren aan. Dat deed hij om niet herkend te worden.

30Intussen riep de koning van Aram de officieren van zijn strijdwagens bij zich. Hij gaf hun de volgende opdracht: ‘Ga niet zomaar met iedereen vechten. Jullie mogen alleen de koning van Israël aanvallen.’

31Zodra de officieren de wagen van Josafat zagen, riepen ze: ‘Dat is de koning van Israël!’ En ze reden van alle kanten naar hem toe om tegen hem te vechten. Maar Josafat gaf een schreeuw, en de Heer kwam hem te hulp: de Heer haalde de officieren bij Josafat weg. 32Die zagen dat Josafat niet de koning van Israël was, en ze lieten hem met rust.

De dood van Achab

33Tijdens het gevecht schoot een soldaat een pijl af die toevallig koning Achab raakte. De pijl ging door het harnas van Achab heen. Meteen zei Achab tegen de bestuurder van zijn strijdwagen: ‘Keer om, breng me naar het legerkamp. Ik ben zwaargewond, ik moet hier weg!’

34Maar de strijd werd steeds feller, en koning Achab bleef rechtop in de strijdwagen staan om tegen de Arameeërs te vechten, tot laat in de middag. Toen de zon onderging, stierf hij.