17 andere items

Gevonden in  
Gevonden in NBV
Numeri 9:6
Nu waren sommigen onrein doordat ze met een lijk in aanraking waren geweest, zodat ze die dag geen Pesach konden vieren. Ze wendden zich nog dezelfde dag tot Mozes en Aäron.
Numeri 9:14
Wil een vreemdeling die bij u woont ter ere van de HEER een pesachoffer bereiden, dan moet hij dat doen met inachtneming van de voorschriften en regels die voor Pesach gelden. Voor vreemdelingen en voor geboren Israëlieten geldt een en dezelfde wet.”’
2 Koningen 23:21
beval de koning het volk: ‘Vier Pesach ter ere van de HEER , uw God, zoals het hier in het boek van het verbond beschreven staat.’
2 Koningen 23:22
Sinds de tijd dat de rechters Israël bestuurden was Pesach namelijk niet meer op die manier gevierd, ook niet in de tijd van de koningen van Israël en Juda.
2 Koningen 23:23
Pas in het achttiende regeringsjaar van koning Josia werd in Jeruzalem weer op de juiste wijze Pesach gevierd ter ere van de HEER .
2 Kronieken 30:2
De koning had zich, samen met zijn raadsheren en de volksvergadering van Jeruzalem, gebogen over de mogelijkheid om Pesach te vieren in de tweede maand.
2 Kronieken 30:3
Het was namelijk niet mogelijk geweest Pesach te vieren op de vastgestelde tijd, omdat zich toen niet genoeg priesters geheiligd hadden en het volk niet in Jeruzalem bijeen was.
2 Kronieken 35:1
Josia vierde in Jeruzalem Pesach ter ere van de HEER . Op de veertiende dag van de eerste maand werden de dieren voor het pesachoffer geslacht.
2 Kronieken 35:16
Zo herstelde men die dag op bevel van koning Josia de dienst aan de HEER in ere door Pesach te vieren en offers te brengen op het altaar van de HEER .
2 Kronieken 35:17
Alle aanwezige Israëlieten vierden Pesach en daarna het feest van het Ongedesemde brood, zeven dagen lang.
Er zijn nog 13 verzen gevonden