Artikel

Ezra: bijbelboek

Het bijbelboek Ezra doet verslag van gebeurtenissen uit de eeuw na de Babylonische ballingschap.

Titel van het boek

Het boek Ezra ontleent zijn naam aan de priester en wetgeleerde Ezra, die de hoofdrol speelt in Ezra 7-10 en in Nehemia 8.
Ezra reist in opdracht van de Perzische koning Artaxerxes in 458 voor Christus met enkele duizenden Judeeërs uit Babylonië naar Jeruzalem.

Ezra en Nehemia

Oorspronkelijk vormden Ezra en Nehemia samen één boek. In de christelijke traditie worden ze sinds de kerkvader Origenes (derde eeuw na Christus) beschouwd als twee afzonderlijke boeken. Mogelijk behoorden de boeken samen met 1 en 2 Kronieken tot één groot geschiedwerk van één en dezelfde schrijver.

Inhoud

De schrijver van het bijbelboek Ezra beschrijft de terugkeer van de ballingen uit Babylonië als een tweede exodus.
Na hun terugkeer komen de ballingen in conflict met andere bevolkingsgroepen die in het land wonen. Deze groepen komen op voor hun positie in de Perzische provincie Trans-Eufraat, waar Juda deel van uitmaakt. De spanningen tussen de nieuwkomers en de mensen die steeds in het land zijn blijven wonen, worden uitgebreid beschreven.
Uiteindelijk gaat het om de teruggekeerde ballingen: zij worden voorgesteld als de wettige voortzetting van het volk van Israël. De dienstdoende priesters zijn van dezelfde familie als die in de tempel van Salomo. En de hervormingen van Ezra en Nehemia worden voorgesteld als de juiste toepassingen van de wet van Mozes.

Thema’s

Belangrijke thema’s zijn:

  • de herbouw van de tempel in Jeruzalem;
  • de daarbij ondervonden tegenstand;
  • de naleving van de wet van Mozes;
  • het herstel van de Joodse gemeenschap als het volk van God.

Kenmerken

Het boek Ezra bevat verschillende soorten teksten. Er zijn verhalende gedeelten, brieven en koninklijke besluiten, lijsten met namen en geslachtsregisters, archiefstukken, memoires en gebeden.
Opvallend is dat sommige teksten niet in het Hebreeuws, maar in het Aramees zijn geschreven (Ezra 4:8-6:18; Ezra 7:12-26). Het Aramees was de officiële bestuurstaal in het Perzische rijk.

Plaats in de Bijbel

In veel bijbeluitgaven staan Ezra en Nehemia na 2 Kronieken. Ze worden dan vanwege hun inhoud tot de historische boeken gerekend.
In de Hebreeuwse Bijbel, de Tanach hoort Ezra met Nehemia tot de Geschriften (Ketoeviem), en het is dan het voorlaatste boek.

Bijbelverzen

  • Ezra 1-10