Artikel

canon NT

De boeken van het Nieuwe Testament zijn geschreven tussen circa 50 en 120 na Christus. Aan het eind van de tweede eeuw hadden de boeken die later de canon van het Nieuwe Testament zouden vormen, al een groot gezag. Er was nog geen precies afgebakende canon, maar bepaalde boeken werden wel als normatief en gezaghebbend gezien, bijvoorbeeld de vier evangeliën en de brieven van Paulus (zie canon Muratori).

Afronding van de canon

Het duurde tot de vierde eeuw na Christus voordat de canon werd vastgesteld. Op verschillende kerkelijke concilies was de canon van de christelijke kerk onderwerp van discussie: het concilie van Nicea in 325 en de concilies van Carthago in 397 en 419.
Maar de beslissingen op deze concilies bleken niet definitief en werden niet algemeen geaccepteerd. Tot de zestiende eeuw bleef er variatie in de canon van het Nieuwe Testament.