Artikel

Hosea: datering

Hosea profeteerde tussen 750 en 725 voor Christus. Men gaat ervan uit dat de profetieën een (korte) tijd mondeling overgeleverd werden voordat ze werden opgeschreven. Mogelijk is er na de val van Samaria (722 voor Christus) een begin gemaakt met het vastleggen van Hosea’s woorden.
Het boek is in zijn huidige vorm het resultaat van een proces van redactionele bewerkingen. De laatste bewerkingen zijn waarschijnlijk van een Judese redacteur, in de periode na de Babylonische ballingschap.

Twaalf profeten

Het boek Hosea is een van de twaalf kleine profeten. De twaalf boeken zijn vermoedelijk in de vierde of derde eeuw voor Christus bij elkaar gevoegd tot het zogenoemde Dodekapropheton, het Twaalfprofetenboek.