Bijbelboeken (artikelen)

1 Johannes
Artikel
De eerste brief van Johannes is de langste van de drie brieven die aan Johannes toegeschreven worden. Deze drie brieven sluiten in bepaalde opzichten goed aan bij het evangelie volgens Johannes. Het is niet bekend of de brief geschreven is door apostel Johannes. Waarschijnlijk is de brief ...
1 Johannes: auteur en datering
Artikel
Het is onzeker of de apostel Johannes de schrijver is van 1 Johannes. Deze brief is waarschijnlijk geschreven rond het jaar 100 na Christus.  Auteur De drie geschriften die bekend staan als de brieven van Johannes komen uit dezelfde kring als het evangelie volgens Johannes. Waarschijnlijk is 1 ...
1 Johannes: opbouw
Artikel
De eerste brief van Johannes is niet heel helder opgebouwd. Korte inhoud De opzet van de brief is niet heel helder, omdat de schrijver regelmatig voor een nieuwe inzet kiest. De schrijver begint in 1 Johannes 1:5 na het voorwoord. Daarna zet hij opnieuw in in 1 Johannes 2:18 en in 1 Johannes 4:1 ...
1 Koningen
Artikel
De boeken 1 en 2 Koningen vormen samen een doorlopend verhaal dat het vervolg is op 1 en 2 Samuel. In bijbeluitgaven is 1 en 2 Koningen in twee boeken gesplitst. Dat lijkt vooral gedaan te zijn vanwege de omvang. In de boeken staan verhalen over de koningen na David. Titel van het boek Het boek 1 ...
1 Koningen: datering
Artikel
Het boek 1 en 2 Koningen is onderdeel van een groot geschiedwerk dat met de boeken Jozua,  Rechters, 1 Samuel en 2 Samuel de geschiedenis van IsraĆ«l en Juda behandelt tot ongeveer 560 voor Christus. In zijn huidige vorm dateert het boek waarschijnlijk uit de periode 550-500 voor Christus. Het boek ...
1 Koningen: opbouw
Artikel
1 Koningen bevat verhalen over de verschillende koningen van Israƫl en Juda. Indeling Het boek kan in grote lijnen in drie delen verdeeld worden: 1 Koningen 1-2 beschrijft het levenseinde van koning David. Het is de afwikkeling van de verhalen in 2 Samuel. 1 Koningen 3-11 geeft een beschrijving van ...
1 Korintiƫrs
Artikel
Paulus schreef de eerste brief aan de gemeente in Korinte vanuit Efeze, vermoedelijk in het voorjaar van het jaar 55. Volgens 1 Korintiƫrs 5:9 heeft hij al eerder een brief gestuurd, maar die is niet bewaard gebleven. De gemeente in Korinte De gemeente die Paulus er rond het jaar 50 gesticht had, ...
1 Korintiƫrs: opbouw
Artikel
De eerste brief aan de KorintiĆ«rs is de op een na langste brief van Paulus. Het belangrijkste onderwerp van de brief is de verdeeldheid in de gemeente. Korte inhoud Zoals alle brieven van Paulus begint 1 KorintiĆ«rs met de vermelding van de afzenders, de geadresseerden, een groet en een dankzegging. ...
1 Kronieken
Artikel
De boeken 1 en 2 Kronieken vormen samen een zelfstandig werk dat een overzicht geeft van de geschiedenis van Israƫl. In bijbeluitgaven zijn de boeken gesplitst. In 1 Kronieken staat de geschiedenis tot en met koning David, 2 Kronieken vervolgt met koning Salomo. Titel van het boek De boektitel 1 en ...
1 Kronieken: datering
Artikel
Het boek 1 en 2 Kronieken is waarschijnlijk geschreven in de vierde eeuw voor Christus. Dit is onder andere af te leiden uit de overeenkomsten met de bijbelboeken Ezra en Nehemia. Ook de Aramese invloed op de taal en stijl van het boek wijzen in die richting. De auteur die anoniem is gebleven, ...
1 Kronieken: opbouw
Artikel
In 1 Kronieken wordt de geschiedenis van Israƫl beschreven tot en met koning David. Er zijn drie delen te onderscheiden. Indeling Het eerste deel (1 Kronieken 1-10) geeft met veel lijsten een genealogisch en geografisch kader. De stam Juda en de familie van David hebben een prominente rol. Het ...
1 Petrus
Artikel
De eerste brief van Petrus is een van de zogenaamde algemene of katholieke brieven, niet gericht aan een bepaalde persoon of gemeente, maar een rondzendbrief waarmee zo veel mogelijk christenen op het oog zijn. De brief staat op naam van de apostel Petrus. Het is niet bekend wanneer de brief ...
1 Petrus: auteur en datering
Artikel
De eerste brief van Petrus is waarschijnlijk geschreven door een leerling van de apostel Petrus aan het einde van de eerste eeuw na Christus. Auteur De brief staat op naam van de apostel Petrus, maar zijn auteurschap is omstreden. Veel deskundigen denken dat de brief geschreven is door volgelingen ...
1 Petrus: doelgroep
Artikel
De eerste brief van Petrus is gericht aan de gemeenten in Pontus, GalatiĆ«, KappadociĆ«, Asia en BityniĆ« (1 Petrus 1:1). Deze gebieden lagen allemaal in Klein-AziĆ«. Uit diverse details in de brief blijkt dat de geadresseerden niet-Joden waren.
1 Petrus: opbouw
Artikel
De eerste brief van Petrus is een zorgvuldig geschreven brief op naam van de apostel Petrus. Korte inhoud De brief heeft een zorgvuldig gecomponeerd raamwerk, waarin de schrijver de lezers begroet (1 Petrus 1:1-2) en weer afscheid van hen neemt (1 Petrus 5:12-14). Tussen begin en slot spoort de ...
1 Samuel
Artikel
1 Samuel vertelt over de profeet Samuel, over de eerste koning Saul, en over de opkomst van David. 1 en 2 Samuel vormen een doorlopend verhaal, dat in bijbeluitgaven altijd in twee boeken gesplitst wordt. Het verhaal gaat nog verder in de boeken 1 en 2 Koningen. Titel van het boek Het boek 1 Samuel ...
1 Samuel: datering
Artikel
Het boek 1 Samuel is onderdeel van een groot geschiedwerk dat met de boeken Jozua, Rechters en 1 Koningen en 2 Koningen de geschiedenis van Israƫl en Juda behandelt tot ongeveer 560 voor Christus In zijn huidige vorm dateert het boek waarschijnlijk uit de periode 550-500 voor Christus Traditionele ...
1 Samuel: opbouw
Artikel
1 Samuel speelt zich af in de overgang van de tijd van de rechters naar de tijd van de koningen. Bij de indeling van de tekst van 1 Samuel moet ook 2 Samuel 1 betrokken worden. In 1 Samuel 1 tot en met 2 Samuel 1 zijn drie delen te onderscheiden, namelijk de beschrijving van: het leven van Samuel; ...
1 Tessalonicenzen
Artikel
Deze brief van de apostel Paulus is gericht aan de christenen in Tessalonica. De brief is vermoedelijk geschreven rond het jaar 50 in Korinte. Daarmee is 1 Tessalonicenzen waarschijnlijk de oudste overgeleverde brief van Paulus. Het belangrijkste onderwerp in de brief is de eindtijd, de tijd van ...
1 Tessalonicenzen: auteur en datering
Artikel
De eerste brief aan de Tessalonicenzen is vermoedelijk rond het jaar 50 na Christus geschreven. Paulus schreef de brief, samen met zijn medewerkers Silvanus en TimoteĆ¼s. Datering In Handelingen 17-18 staan gegevens over Paulusā€™ tweede zendingsreis die min of meer overeenkomen met die in 1 ...
1 Tessalonicenzen: doelgroep
Artikel
De eerste brief aan de Tessalonicenzen is gericht aan de christenen in Tessalonica. Tessalonica was de hoofdstad van de Romeinse provincie MacedoniĆ«, een provincie in het noorden van Griekenland. Paulus stichtte er een christelijke gemeente, die voornamelijk bestond uit niet-Joden.  Er zit weinig ...
1 Tessalonicenzen: opbouw
Artikel
De eerste brief aan de Tessalonicenzen is niet erg strak opgebouwd. De stijl is tamelijk spontaan en weinig gepolijst. Korte inhoud Zoals de meeste brieven in de oudheid begint 1 Tessalonicenzen volgens een vast patroon: afzender, geadresseerde, groet en een dankzegging aan God of de goden voor de ...
1 TimoteĆ¼s
Artikel
Deze brief op naam van de apostel Paulus is gericht aan zijn medewerker TimoteĆ¼s. Het is niet bekend waar en wanneer deze brief geschreven is. De brief geeft instructies aan de leiders van de christelijke gemeente. De eerste en de tweede brief aan TimoteĆ¼s staan samen met de brief aan Titus bekend ...
1 TimoteĆ¼s: auteur en datering
Artikel
De eerste brief aan TimoteĆ¼s is waarschijnlijk niet door Paulus geschreven, maar door een van zijn leerlingen. Als de brief niet van Paulus is, is hij aan het eind van de eerste of het begin van de tweede eeuw geschreven. Pastorale brieven van Paulus? De eerste brief aan TimoteĆ¼s staat bekend als ...
1 TimoteĆ¼s: doelgroep
Artikel
De eerste brief aan TimoteĆ¼s behoort tot de zogenoemde ā€˜pastorale brievenā€™. Deze brieven zijn volgens de aanhef gericht aan de directe medewerkers van Paulus: TimoteĆ¼s en Titus. Maar deze brieven hebben steeds leraren van de generatie na Paulus op het oog. Dat blijkt uit de onderwerpen die ...
1 TimoteĆ¼s: opbouw
Artikel
De eerste brief aan TimoteĆ¼s bevat aanwijzingen voor de herderlijke zorg binnen de christelijke gemeente. Korte inhoud 1 TimoteĆ¼s geeft richtlijnen voor het gedrag van hen die leiding geven in de christelijke gemeenten. In het eerste hoofdstuk wordt de taak die TimoteĆ¼s opgedragen is opnieuw ...
2 Johannes
Artikel
De tweede brief van Johannes is een korte brief, die net als 1 Johannes en 3 Johannes wordt toegeschreven aan de apostel Johannes. Deze drie brieven sluiten in bepaalde opzichten goed aan bij het evangelie volgens Johannes. In deze brief wordt gewaarschuwd voor valse leraren die ontkennen dat Jezus ...
2 Johannes: auteur en datering
Artikel
Het is niet zeker dat de apostel Johannes de schrijver is van 2 Johannes. Deze brief is waarschijnlijk geschreven rond het jaar 100 na Christus.  Auteur De drie geschriften die bekend staan als de brieven van Johannes komen uit dezelfde kring als het evangelie volgens Johannes. Waarschijnlijk is 2 ...
2 Koningen
Artikel
De boeken 1 en 2 Koningen vormen samen een doorlopend verhaal dat het vervolg is op 1 en 2 Samuel. In bijbeluitgaven is 1 en 2 Koningen in twee boeken gesplitst. Dat lijkt vooral gedaan te zijn vanwege de omvang. In de boeken staan verhalen over de koningen na David. Titel van het boek Het boek 2 ...
2 Koningen: datering
Artikel
Het boek 1 en 2 Koningen is onderdeel van een groot geschiedwerk dat met de boeken Jozua,  Rechters, 1 en 2 Samuel de geschiedenis van IsraĆ«l en Juda behandelt tot ongeveer 560 voor Christus. In zijn huidige vorm dateert het boek waarschijnlijk uit de periode 550-500 voor Christus. Het boek ...
2 Koningen: opbouw
Artikel
Het boek 2 Koningen bevat de voortzetting van de geschiedschrijving over de rijken Israƫl en Juda. Het kan in grote lijnen in tweeƫn ingedeeld worden: de geschiedenis van Israƫl en Juda tot de val van Samaria; de geschiedenis van Juda. Israƫl en Juda Het eerste deel van het boek, 2 Koningen 1-17, ...
2 Korintiƫrs
Artikel
De tekst die is overgeleverd als de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Korinte, is waarschijnlijk samengesteld uit delen van verschillende brieven van Paulus. De delen waaruit 2 Korintiƫrs is samengesteld, zijn waarschijnlijk niet lang na elkaar geschreven, mogelijk allemaal in ...
2 Korintiƫrs: meerdere brieven?
Artikel
Over het algemeen is men het erover eens dat 2 Korintiƫrs echt door Paulus is geschreven. Deskundigen zijn het er echter niet over eens of de tekst oorspronkelijk ƩƩn geheel was. Het is ook mogelijk dat de brief door een latere redacteur werd samengesteld uit twee, drie, vier of zelfs vijf brieven ...
2 Korintiƫrs: opbouw
Artikel
De tweede brief aan de KorintiĆ«rs is een van de meest persoonlijke brieven die Paulus geschreven heeft. Korte inhoud De tweede brief aan de KorintiĆ«rs begint met een redelijk standaard openingsformule met afzender, geadresseerden en een groet.  Vervolgens gaat het in 2 KorintiĆ«rs 1:15 ā€“ 2:13 over ...
2 Kronieken
Artikel
De boeken 1 en 2 Kronieken vormen samen een zelfstandig werk dat een overzicht geeft van de geschiedenis van Israƫl. In bijbeluitgaven zijn de boeken gesplitst. In 1 Kronieken staat de geschiedenis tot en met koning David, 2 Kronieken vervolgt met koning Salomo. Titel van het boek De boektitel 1 en ...
2 Kronieken: datering
Artikel
Het boek 1 en 2 Kronieken is waarschijnlijk geschreven in de vierde eeuw voor Christus. Dit is onder andere af te leiden uit de overeenkomsten met de bijbelboeken Ezra en Nehemia. Ook de Aramese invloed op de taal en stijl van het boek wijzen in die richting. De auteur die anoniem is gebleven, ...
2 Kronieken: opbouw
Artikel
In 2 Kronieken wordt de geschiedenis van Israƫl beschreven vanaf koning Salomo tot en met de val van Jeruzalem in 587 voor Christus. Indeling Er zijn drie delen te onderscheiden: Het eerste deel (2 Kronieken 1-9) gaat over koning Salomo, Het tweede deel (2 Kronieken 10-36:21) gaat over h Het derde ...
2 Petrus
Artikel
Hoewel de tweede brief van Petrus een brief genoemd wordt, heeft het niet de kenmerken van een persoonlijke brief. Het geschrift hoort veel eerder bij het genre ā€˜testamentā€™. Het geschrift staat op naam van de apostel Petrus. Het is niet bekend wanneer de brief geschreven is. Thema Bepalend voor de ...
2 Petrus: auteur en datering
Artikel
De tweede brief van Petrus is waarschijnlijk geschreven door een leerling van de apostel Petrus aan het begin van de tweede eeuw na Christus. Auteur Met het opschrift ā€˜De tweede brief van Petrusā€™ (zie ook 2 Petrus 3:1) wordt een verband gelegd met 1 Petrus. De twee brieven verschillen echter zo wat ...
2 Petrus: bronnen
Artikel
Er zijn duidelijke overeenkomsten tussen 2 Petrus en de brief van Judas. Veel bijbelwetenschappers nemen aan dat de brief van Judas de oudste is van de twee en dat deze brief door de schrijver van 2 Petrus is gebruikt.
2 Petrus: opbouw
Artikel
De tweede brief van Petrus staat op naam van de apostel Petrus. Deze brief heeft veel overeenkomsten met de brief van Judas. Korte inhoud Het kader van de brief (2 Petrus 1:1-3 en 2 Petrus 3:17-18) biedt standaardelementen als aanhef en begroeting. Daarnaast richt het de aandacht op twee ...
2 Samuel
Artikel
Het boek 2 Samuel sluit onmiddellijk aan op het voorafgaande 1 Samuel. 1 en 2 Samuel vormen een doorlopend verhaal, dat in bijbeluitgaven altijd in twee boeken gesplitst wordt. Het verhaal gaat nog verder in de boeken 1 en 2 Koningen. In 2 Samuel staat het koningschap van David centraal. Titel van ...
2 Samuel: datering
Artikel
Het boek 1 en 2 Samuel is onderdeel van een groot geschiedwerk dat met de boeken Jozua, Rechters, 1 en 2 Koningen de geschiedenis van IsraĆ«l en Juda behandelt tot ongeveer 560 voor Christus In zijn huidige vorm dateert het boek waarschijnlijk uit de periode 550-500 voor Christus. Traditionele ...
2 Samuel: opbouw
Artikel
2 Samuel 1 vormt de afsluiting van de verhalen in 1 Samuel. In de tekst van 2 Samuel 2 zijn drie delen te onderscheiden. Het koningschap van David Het eerste deel (2 Samuel 2-8) beschrijft hoe David zijn koningschap over Juda en Israƫl een stevige basis geeft. Hij verhuist van Hebron naar Jeruzalem ...
2 Tessalonicenzen
Artikel
Deze brief op naam van de apostel Paulus is gericht aan de christenen in Tessalonica. Het is niet bekend waar, wanneer en door wie deze brief geschreven is.  Thema Het belangrijkste thema van de brief is het uitblijven van de eindtijd. De eerste christenen verwachtten dat Christus snel zou ...
2 Tessalonicenzen: auteur en datering
Artikel
De tweede brief aan de Tessalonicenzen staat op naam van Paulus, maar is waarschijnlijk niet door Paulus zelf geschreven. Het is onbekend wie de brief wel geschreven heeft, en in welke tijd. Auteurschap De meeste bijbelwetenschappers gaan er vanuit dat deze brief niet door Paulus is geschreven. Zij ...
2 Tessalonicenzen: opbouw
Artikel
De tweede brief aan de Tessalonicenzen lijkt een soort bewerking te zijn van de eerste brief aan de Tessalonicenzen. Korte inhoud Net als 1 Tessalonicenzen begint 2 Tessalonicenzen volgens een vast patroon: afzender, geadresseerde, groet en een dankzegging aan God voor de ontvanger van de brief. In ...
2 TimoteĆ¼s
Artikel
De tweede brief aan TimoteĆ¼s staat op naam van de apostel Paulus en is gericht aan zijn medewerker TimoteĆ¼s. Het is niet bekend waar, wanneer en door wie deze brief geschreven is. De brief geeft instructies aan de leiders van de christelijke gemeente. De eerste en de tweede brief aan TimoteĆ¼s staan ...
2 TimoteĆ¼s: auteur en datering
Artikel
De tweede brief aan TimoteĆ¼s is waarschijnlijk niet door Paulus geschreven, maar door Ć©Ć©n van zijn leerlingen. Als de brief niet van Paulus is, is hij aan het eind van de eerste of het begin van de tweede eeuw geschreven. Pastorale brieven van Paulus? De tweede brief aan TimoteĆ¼s staat bekend als ...
2 TimoteĆ¼s: doelgroep
Artikel
De tweede brief aan TimoteĆ¼s behoort tot de zogenoemde ā€˜pastorale brievenā€™. Deze brieven zijn gericht aan de directe medewerkers van Paulus: TimoteĆ¼s en Titus. Maar deze brieven hebben steeds leraren van de generatie na Paulus op het oog. Dat blijkt uit de onderwerpen die behandeld worden in de ...